Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Mbela Oonzapo dhaJehova odhi itaala ngaa mEtestamendi Ekulu?

Mbela Oonzapo dhaJehova odhi itaala ngaa mEtestamendi Ekulu?

Eeno. Oonzapo dhaJehova odhi itaala kutya Ombiibeli ayihe ‘oya nyolithwa kombepo yaKalunga.’ (2 Timoteus 3:16) Shoka osha kwatela mo omatestamendi agehe, ekulu nepe, ngaashi oyendji haye gi ithana. Olundji, Oonzapo dhaJehova omambo ngano gOmbiimbeli ohadhi gi ithana Omanyolo gOshihebeli nosho wo Omanyolo gopaKriste gOshigreka. Nokungeyi, ihadhi tala ko nande oshitopolwa shimwe shOmbiimbeli sha kwisha nenge inaashi simana.

Omolwashike Aakriste ya pumbwa Omatestamendi agehe, ekulu nepe?

Omuyapostoli Paulus okwa nwethwa mo kuKalunga a nyole ta ti: “Ashihe shoka sha nyolwa mOmanyolo, osha nyolwa, shi tu longe.” (Aaroma 15:4) Nokungawo, mOmanyolo gOshihebeli omu na uuyelele owundji mboka twa pumbwa. Omu na ondjokonona ndjoka tayi opalele nosho wo uuyelele mboka tawu longo.

  • Ondjokonana tayi opalele. Omanyolo gOshihebeli oga yelitha kombinga yeshito nosho wo kombinga yokuyona kwaantu. Nopwaahena uuyelele mbono, itatu ka vula okuyamukula omapulo ngaashi ngaka tagalandula: Otwa zile peni? Omolwashike aantu haya si? (Genesis 2:7, 17) Noshikwawo, Omanyolo gOshihebeli oga popya nkene Jehova Kalunga a li uungawunga naantu mboka ya pita momashongo moka hatu iyadha. — Jakob 5:17.

  • Uuyelele mboka tawu longo. Embo lyOmbiimbeli lyOmayeletumbulo nolyOmuuvithi ngoka ge li oshitopolwa shOmanyolo gOshihebeli, otage tu pe uunongo ihaawu kwishi. Otaga gandja omayele nkene tatu vulu okunyanyikilwa onkalamwenyo momagumbo (Omayeletumbulo 15:17), nkene tu na okutalako iilonga (Omayeletumbulo 10:4; Omuuvithi 4:6), nankene aagundjuka taya vulu okulongitha onkalamwenyo ya wo momukalo ngoka tagu ya etele enyanyu (Omuuvithi 11:9–12:1).

Natango, otatu mono mo uuwanawa moku konakona Ompango yaMoses ndjoka ya popiwa momambo gatano gopetameko lyOmbiimbeli. Nonando Aakriste ihayi iyutha kOmpango ndjoka, oyi na omithikampango dha dhenga mbanda ndhoka tadhi tu kwathele tu nyanyukilwe onkalamwenyo. — Levitikus 19:18; Deuteronomium 6:5-7.