Eeno. Shaa mpoka Oonzapo dhaJehova dhi li, ohadhi kambadhala okukala dhi na iikala nenge ombepo yuutumwa, tadhi kundathana aluhe naantu kombinga yeitaalo lyadho. — Mateus 28:19, 20.

Kakele kaashono, Oonzapo dhimwe ohadhi longo momapya miitopolwa yadho nenge dhi tembukile kiitopolwa yomoshilongo shawo hoka ku na aantu oyendji inaayu uva natango onkundana ombwanawa yopaMbiimbeli. Oonzapo dhilwe ohadhi tembukile kiilongo yilwe, opo dhi ka tamunune mo uukalele wadho.

Ohadhi kala dha nyanyukwa sho tadhi gwanitha po ehunganeko ndyoka lya gandjwa kuJesus tali ti: “One otamu ka ninga oonzapo dhokuhokolola ndje . . . sigo omiilongo ayihe yokombanda yevi.” — Iilonga 1:8.

Momumvo 1943, otwa li twa toto po osikola yokugandja edheulo lyi ikalekelwa kaatumwa yetu. Okuza ethimbo ndyoka, osikola ndjoka, hayi ithanwa Osikola yOmbiimbeli yoWatchtower yaGilead oya li ya hitwa kOonzapo dhi vulithe 8 000.