Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Omolwashike hamu uvithile aantu ye na nale omalongelokalunga gawo?

Omolwashike hamu uvithile aantu ye na nale omalongelokalunga gawo?

Otwa mona kutya aantu oyendji mboka ye na nale omalongelokalunga gawo ohaya nyanyukilwa oonkundathana kombinga yOmbiimbeli. Eeno otwa simaneka uuthemba waantu sho yi itaala iinima ya yooloka ko kwaambyoka twi itaala, noihatu kondjitha aantu ya pulakene kwaashoka tatu ya lombwele.

Uuna tatu kundathana nayo kombinga yomalongelokalunga, ohatu kambadhala okutula miilonga omayele gOmbiimbeli ngoka taga ti kutya otu na oku shi ninga ‘nombili,’ (NW) nokuulika kutya otwa ‘simaneka’ omuntu ngoka tatu popi naye. (1 Petrus 3:15) Otu shi shi kutya yamwe otaya ka tinda etumwalaka ndyoka twe ye etela. (Mateus 10:14) Ihe nonando ongaaka, ihatu kala tu shi kutya aantu otaye ki inyenga ngiini manga inaatu popya nayo. Otu shi shi wo kutya oonkalo dhaantu ohadhi lunduluka.

Pashiholelwa, omuntu otashi vulika a kale i ipyakidhila noonkondo esiku limwe, ihe ota ka kala a nyanyukwa okupulakena kutse esiku lilwe. Aantu oyendji ohashi vulika ya kale ya hokwa etumwalaka lyOmbiimbeli ndyoka twe ya etela, molwaashoka ya taalelwa kuupyakadhi wontumba uunene nenge koonkalo oondhigu. Onkee ano, ohatu kambadhala okupopya naantu lwiikando yi vulithe pushimwe.