Jesus okwa li a lombwele aalongwa ye ya ‘ninge aantu yomiigwana ayihe aalongwa.’ (Mateus 28:19, 20, yelekanitha NW.) Sho Jesus a li a tumu aalongwa ye yopetameko, okwa li e ya lombwele ye ku uvithile aantu momagumbo gawo. (Mateus 10:7, 11-13) Konima yeso lyaJesus, Aakriste yomethelemumvo lyotango oya li ya tsikile okutaandeleka etumwalaka lyawo “montaneho yaantu ayehe nomomagumbo.” (Iilonga 5:42; 20:20) Ohatu holele oshiholelwa shAakriste yopetameko nohatu mono kutya okuuvitha egumbo negumbo oku li omukalo omwaanawa gwokupopya naantu.