Aawe. Oonzapo dhaJehova Aakriste, kadhi shi Aaprotestande. Omolwashike kaatu shi Aaprotestande?

Omolwashoka Aaprotestande oya talika ko ye li “elongelokalunga ndyoka hali pataneke Ongeleka yaKatoolika kaRoma.” Nonando Oonzapo dhaJehova ihadhi tsu kumwe nomalongo gOngeleka yaKatoolika, kadhi shi Aaprotestande molwomatompelo taga landula:

  1. Omalongo ogendji gAaprotestande oge li ompinge naashoka Ombiimbeli tayi ti. Pashiholelwa, Aaprotestande ohaya ti Kalunga oKalunga Katatugumwe, ihe Ombiimbeli otayi ti ‘Kalunga gumwe awike.’ (1 Timoteus 2:5; Johannes 14:28) Ombiimbeli otayi ti wo kutya Kalunga ota ka hanagula po thiluthilu aakolokoshi, pehala lyoku ya fika momulilo gwoheli ngaashi Aaprotestande haya longo aantu. — Episalomi 37:9; 2 Aatessalonika 1:9.

  2. Ihatu kambadhala okupukulula omalongo gOngeleka yaKatoolika nenge goongeleka dhilwe. Pehala lyaashono, ohatu uvithile aantu onkundana ombwanawa yUukwaniilwa waKalunga tu ya kwathele ya kale ye wu inekela. (Mateus 24:14; 28:19, 20) Elalakano lyetu haku pukulula omalongo gomalongelokalunga galwe, ihe okulonga aantu oshili kombinga yaKalunga nokombinga yOohapu dhe, Ombiimbeli. — Aakolossa 1:9, 10; 2 Timoteus 2:24, 25.