Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Omisindalandu kombinga yuuyelele wopaumwene

Omisindalandu kombinga yuuyelele wopaumwene

Uuyelele wopaumwene

Uuyelele wopaumwene mboka to gandja mo-Web site ndjika otawu ka longithwa owala ko-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., nenge komahangano ngoka haga longele kumwe nayo nelalakano ndyoka naku yi longitha a lombwelwa pethimbo sho te wu gandja. O-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., itayi ka gandja nando uuyelele woye kuyalwe, kakele owala ngele sha pumbiwa, opo yi gandje eyakulo kunakuyilongitha notashi ka ningwa owala uuna a lombwelwa nenge ngele oveta otayi thiminike shi ningwe nenge owala ngele tawu ka longithwa mokukonakona nomokukeelela uulingilingi nenge ngele otawu ka longithwa miinima yi na ko nasha nuuteknika. Uuyelele wopaumwene mboka to gandja itawu ka landithwa nenge wu longithwe komuntu gulwe pakathimbo.

Oe-mail yoye

Oe-mail ndjoka wa gandja ko-Web site ndjika, sho to patulula o-account otayi ka longithwa owala mokukwatathana nangoye shi na ko nasha no-account yoye. Pashiholelwa, ngele owa dhimbwa edhina ndyoka ho longitha nenge oshipatululo shoye shokuya mo e to pula ekwatho, oto ke li tuminwa koe-mail ndjoka wa gandja.

Okapolohalama kokudhimbulukitha (Cookies)

Okapolohalama kokudhimbulukitha haki ithanwa Cookies, ohaka longithwa okudhimbulukitha o-jw.org shoka wa li wa hogolola, sho to yi longitha. Pashiholelwa, elaka ndyoka wa hogolola ko-jw.org ohali kala lya pungulwa mokapolohalama hoka, opo yi kale hayi li dhimbulukwa uuna to shuna ko. Mokapolohalama hoka ihamu pungulwa uuyelele woye wopaumwene.

Opolohalama yokweenditha iinima (Active Scripting nenge JavaScript)

Opolohalama yokweenditha iinima ndjoka hayi ithanwa Active Scripting nenge JavaScript ohayi longithwa ko-jw.org, opo yi longe nawa. Opolohalama ndjika ohayi ningitha o-jw.org yi gandje nziya uuyelele kwaangoka te yi longitha. Ihayi longithwa okutula mo oopolohalama mokompiuta yaangoka ta longitha o-jw.org nenge yi kuthe uuyelele waangoka te yi longitha kaapu na epitikilo.

Opolohalama ndjika oyi na okupitikwa yi endithe iinima mopolohalama yoye ndjoka ho yi nayo kointaneta (Web browser), opo omapandja gamwe goko-jw.org ngoka ge yi pumbwa ga vule okulonga nawa. Oo-Web browser odhindji ohadhi pitike omuntu a vule okugandja epitikilo kopolohalama ndjika yi endithe iinima moo-Web site ndhoka a hala okupa epitikilo. Lesha epandja ndyoka li na uuyelele kombinga yo-Web browser yoye, wi ilonge nkene wu na okugandja uuthemba kopolohalama ndjika yi endithe iinima moo-Web site dhontumba.

Ngele otwa lundulula omisindalandu kombinga yuuyelele wopaumwene, otatu ka tula omalunduluko ngoka pepandja ndika, opo wu kale wu shi aluhe kutya uuyelele wuni hatu kutha nankene hatu wu longitha.