Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Omalombwelo ngoka ga pitikwa

Omalombwelo ngoka ga pitikwa

Owa taambwa ko!

Epandja ndika lyokointaneta olya nuninwa oku ku kwathela wu ilonge oshindji kombinga yaKalunga, yOmbiimbeli nosho wo kombinga yOonzapo dhaJehova. Oto vulu okulesha, okutala nokutapa iinima mbyoka wa hokwa ko. Otwa hala wo aantu yalwe ya mone mo uuwanawa kepandja ndika. Onkee ano, iinima mbyoka yi li ko ino yi tula kepandja lyontumba lyokointaneta nenge wu yi longithe palwe pwi ili. Shoka wi ilonga kepandja lyetu oto vulu oku shi lombwela yalwe noku yu ulukila nkene taya vulu okuya ko, ngaashi shu ulikwa miinima tayi landula.

 • Uuthembanyanyangidho

 • Omandhindhilikokoneko

 • Omihingo ndhoka dhi na okulongithwa nosho wo omukandazimino gwokulongitha epandja lyetu lyokointaneta

 • Oshitopolwa shopaunamiti

 • Uupyakadhi wiitya mbyoka yi na okulongithwa

 • Omalundululo

 • Oompango noonkondotokolo

 • Shoka sha kwatelwa meuvathano

 • Euvathanotsokumwe

Uuthembanyanyangidho

© 2015 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. All rights reserved.

Epandja ndika olya nyanyangidhwa nolya kalekwa po ko-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”). Kakele kaambyoka yu ulikwa shimwe shi ili, iinyolwa ayihe nosho wo uuyelele wulwe kepandja ndika, oyi li oshitopolwa sho-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Omandhindhilikokoneko

JW, JW.ORG, OPOLOHALAMA YOTIIVI JW nosho wo OPOLOHALAMA YOOZAPO DHAJEHOVA oyi li omandhindhilikokoneko go-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

Ehangano lyoAdobe, Adobe logo, Acrobat nosho wo Acrobat logo ogo omandhindhilikokoneko gOmulandu gwOmakwatakanitho gEhangano lyaAdobe. Ehangano lyo-iTunes nosho wo iPod ogo omandhindhilikokoneko gwomakwatakanitho gehangano lyoApple. Omandhindhilikokoneko agehe galwe nosho wo ngoka ga nyolithwa, ogo iinima palandulathano gwooyene.

Omihingo ndhoka dhi na okulongithwa nosho wo omukandazimino gwokulongitha epandja lyetu lyokointaneta

Omihingo ndhoka dhi na okulongithwa odho tadhi ku wilike mokulongitha epandja ndika. Sho to longitha epandja ndika, taamba ko omihingo ndhoka pakuudha. Ngele ito tsu kumwe nadho nenge noshitopolwa kehe shadho, ino longitha epandja ndika.

Oshike tashi utha elongithonawa? Iyutha komalombwelo taga landula. Oto vulu:

 • Okutala, okutapa nosho wo okupilinta iinima mbyoka ya nyanyangidhwa kehangano lyo-Watch Tower ngaashi: iilonga yokuthaneka, iinyanyangidhwa yopaelektronika, omusika, omathano, iinyolwa nenge uuvidio paumwene nonelalakano ewanawa kepandja ndika.

 • Inda kepandja ndika, e to tala oopolohalama dhi ili nodhi ili, iinyanyangidhwa yopaelektronika, uuvidio nenge oopolohalama dhiikwamawi.

Ino:

 • Tula iithanekwa, iinyanyangidhwa yopaelektronika, omandhindhilikokoneko, omusika, omathano, uuvidio nenge iinyolwa mbyoka yi li kepandja ndika lyokointaneta komapandja galwe gokointaneta (epandja lyetu kehe lyokointaneta, kutya nduno oli nasha nepeko, nuuvidio nenge nomakwatathano gomombepo).

 • Andjaganeka iithanekwa, iinyanyangidhwa yopaelektronika, omandhindhilikokoneko, omusika, omathano, iinyolwa nenge uuvidio okuza kepandja ndika nenge pamukalo gulwe gwi ili (mwa kwatelwa oku yi tumina ko-sever yokompiuta yontumba).

 • Ino yi ningulula, ino yi indjipalitha, ino yi tapa, ino yi andjaganeka nenge wu dhanene iilonga yokuthaneka, iinyanyangidhwa mbyoka yi li kepandja lyokointaneta, iitya mbyoka ya longithwa, omusika, omathano, oshinyolwa nenge uuvidio kepandja ndika lyokointaneta nelalakano haalyo nenge molwiimaliwa (nonando inamu kwatelwa okuninga oshimaliwa).

 • Ino tota po omalalakano gokwaandjaganeka, omaindilo gaashono shi li kepandja ndika lyokointaneta, iilongitho, iinima mbyoka ya ningwa yokugongela, okutapa, oku shi ninga okopi, oku shi kutha ko, oku shi gongela nenge omakwatathano gomauyelele ngoka ge li ko, HTML, omathano nenge shoka sha nyolwa kepandja ndika. (Shika inashi indika eyandjaganeko lyoshali, omaindilo ngoka itaaga futilwa ga nyanyangidhwa okutapa ko iinima yopaelektronika, (pashiholelwa, EPUB, PDF, MP3, AAC, MOBI nosho wo iinima yoMP4) okuza komahala gaayehe kepandja ndika.)

 • Ino longitha nayi epandja ndika lyokointaneta nenge iilongitho yalyo, pashiholelwa, okulongitha omukalo gwa puka, pehala lyokulongitha omikalo ndhoka dhi li po.

 • Okulongitha epandja ndika momukalo kehe tagu vulu oku li etela uupyakadhi, oku li yona, oku li ipika, oku li kutha ongushu nenge momukalo kehe ngoka kaagu li paveta, gwekengelelo, tagu etitha oshiponga nenge momukalo gu na ko nasha nelalakano nenge niilonga yiinima mbyoka ya nika oshiponga.

 • Okulongitha epandja ndika nenge oshilonga shalyo kehe shokuthaneka, iinyanyangidhwa yopaelektronika, omandhindhilikokoneko, omusika, omathano, shoka sha nyolwa nenge uuvidio wu nasha nelalakano li na ko nasha nomalanditho.

Oshitopolwa shopaunamiti

Oshikalimo shoshitopolwa shopaunamiti shepandja ndika lyokointaneta (“Oshitopolwa shopaunamiti”) oshi nasha nomalalakano gomauyelele, ihe haku gandja omayele ge na ko nasha nuunamiti, okukwatakanitha uuyelele kamana yu nasha nuunamiti, omatokolo ge na ko nasha nuunamiti nenge epango. Oshitopolwa shopaunamiti itashi popile nenge itashi koleke omakonakono gontumba, oondohotola, iilongomwa, omilandu, omauvoko gontumba nenge uuyelele wulwe mboka tashi vulika wa popiwa moshitopolwa shopaunamiti.

Konga aluhe omayele kundohotola nenge kukehe ngoka a pyokoka ngele tashi ya puunamiti, noku mu pula epulo kehe li na ko nasha nuunamiti nenge epango.

Oshilalakanenwa shepandja ndika lyokointaneta osha kwatela mo uuyelele wu li paushili nosho wo uuyelele mboka wu li pethimbo moshitopolwa shopaunamiti. Nonando ongawo, uuyelele mboka wa mona okuza koshitopolwa shopaunamiti owa nyanyangidhwa wu li “NGAASHI SHI LI” nokaapu na euvaneko lyasha, shongandi tashi pulwa nenge nokaapu na hoka kwi ikolelelwa. Epandja ndika itali pula omauvaneko gaashoka tashi pulwa nenge gaashoka kwi ikolelelwa shi na ko nasha nokukwatelwa mo kwoshitopolwa shopaunamiti. Inali ngambekelwa omauvaneko gontumba nosho wo elalakano lyuulongelwe washa. Epandja ndika ihali ningi euvaneko lyasha shi na ko nasha nekankameno, uushili, ethimbo, okulongithwa nenge egwanepo lyuuyelele kehe wu li moshitopolwa shopaunamiti. Epandja ndika kali na oongunga nenge oshinakugwanithwa sha kehe epuko lyoshikalimo shoshitopolwa shopaunamiti. Einekelo muuyelele kehe wu li moshitopolwa shopaunamiti oli li miikaha yoye mwene. Epandja ndika halyo lyokwoopaleka omayonuko ngono tashi vulika ga holoke po (ngaashi okwaa na omangambeko, iinima ya simana nosho wo oshilanduliko shiinima ya yonuka, iiponga yopaumwene/eso, ekanitho lyiiyemo nenge eyonuko okuziilila mekanitho lyuuyelele mboka wa gongelwa nenge ongeshefa yi iwa moshipala) omolwoku li longitha nenge okwaavula okulongitha oshitopolwa shopaunamiti kutya nduno shoka tashi pulwa nenge eyonuko ndyono oli ikolelela keuvaneko, euvathanotsokumwe, oshietithi nenge shoka sha nyolwa paveta nenge pamwe epandja ndika otali kumagidhilwa iinima ya fa mpono.

Uupyakadhi wiitya mbyoka yi na okulongithwa

Nokaapu na omafekela kombinga yuuthemba wulwe woWatchtower kohi yomihingo ndhoka dhi na okulongithwa, ngele owa teya omuhingo kehe ngoka gu na okulongithwa, Ehangano lyo-Watchtower otali vulu li katuke onkatu li ungaunge noshinima shono, mwakwatelwa okukaleka ompito yoye yokulongitha epandja ndika, oku ku indika wu li longithe, okumboloka ookompiuta ndhono tadhi longitha ondjukithi yoye yo-IP yoku ku fala kepandja ndika, okukwatathana nehala mpono pwa za ointaneta yoye noku li tseyithila kutya oye ku mboloka ko kepandja ndika nenge ye ku tulile mo oshipotha.

Omalundululo

Ehangano lyo-Watchtower otashi vulika li lundulule omihingo ndhoka dhi na okulongithwa. Omihingo dhokulongithwa ndhono dha talululwa otadhi ka longithwa kepandja ndika okuza esiku ndyono oshinyanyangidhwa shomihingo, ndhoka dha talululwa kepandja ndika. Oto indilwa wu kale to tala kepandja ndika pandjigilile, opo wu endele pamwe nuuyelele mboka wu li pethimbo.

Oompango noonkondotokolo

Omihingo ndhoka dhi na okulongithwa otadhi ka wilikwa nokutulwa shi ikolelela koompango dhepangelo lyaNew York, U.S.A., nokaapu na omaipumomumwe. Onkatu kehe yopaveta yi na ko nasha nomihingo ndhika otayi ke etwa mompangu mono mu na oonkondotokolo mepangelo lyaNew York, U.S.A.

Shoka sha kwatelwa meuvathano

Ngele ompangu ndjono yi na oonkondotokolo oya tokola kutya okulongithwa kwomihingo kaku na oshilonga, okwa puka, otaku thiminikilwa nenge kaaku li paveta, iitegelelwa yilwe otayi ka tsikila. Endopo lyo-Watchtower lyokweeta po omuhingo kehe gwokulongithwa inali ya ningitha ya teke omukumo mwaashono ye eta po nonando oye na uuthemba.

Euvathanotsokumwe

Okulongithwa kwomihingo okwa kwatelwa meuvathanotsokumwe pokati koye no-Watchtower, mokulongitha epandja ndika nosho wo okupingena po omauvaneko agehe ngoka omakulu, sho to longitha epandja ndika.