Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Uukwaniilwa waKalunga otawu pangele!

 ONTOPOLWA 5

Omukwaniilwa ta gandja uuyelele kombinga yUukwaniilwa

Omukwaniilwa ta gandja uuyelele kombinga yUukwaniilwa

EHUKU LYONTOPOLWA

Oshigwana shaKalunga tashi uvu ko oshili ya simana kombinga yUukwaniilwa, yaapangeli naalelwa, nankene shi na oku wu ambidhidha

1, 2. Omomukalo guni Jesus u ulike kutya omunawino?

DHILADHILA ando tamu ulukilwa omahala omawanawa moshilando komuntu ngoka e shi mo nawa. Molwashoka moshilando opo tamu ende mo lwotango, osha yela kutya otamu ka kala mwa shoka okutsi. Omathimbo gamwe, otashi vulika ngoye naapashiyoni ooyakweni mu kale tamu popi kombinga yomahala galwe ngoka mwa halelela okumona moshilando shoka. Ihe sho tamu pula omuntu ngoka te mu ulukile mo moshilando kombinga yomahala ngoka, ihe mu yamukula pethimbo mpoka. Oha tegelele owala oku mu yamukula sho mu li pokuthika pugo. Otashi vulika wu kale wa fuuka kuunongo nokuunkulungu we sho te mu lombwele kombinga yomahala ngoka pethimbo lyo opala.

2 Aakriste yashili otaya vulu okufaathanithwa naapashiyoni. Ohatu ilongo kombinga yoshilando oshiwanawaelela, “oshilando shoka shi na omikanka dha kolelela,” ano Uukwaniilwa waKalunga. (Heb. 11:10) Sho Jesus a li kombanda yevi, okwa kwathele aalongwa ye yu uve ko oshindji kombinga yUukwaniilwa mboka. Mbela okwa li e ya lombwele ashihe kombinga yUukwaniilwa sho ye mu pula? Hasho nando. Pehala lyaashoka okwe ya lombwele a ti: “Ondi na natango odhindji oku mú lombwela, ihe ngashingeyi otamu nyengwa oku dhi uva ko.” (Joh. 16:12) Ngaashi naanaa omuntu ngoka e na owino oyindji mokuulukila aapashiyoni omahala, Jesus okwa lombwele owala aalongwa ye iinima mbyoka taya vulu okuuva ko pethimbo mpoka.

3, 4. (a) Jesus okwa li ta ka tsikila ngiini okulonga aantu kombinga yUukwaniilwa waKalunga konima yeso lye? (b) Oshike tatu ka konakona montopolwa ndjika?

3 Jesus okwa popi oohapu ndhoka dha nyolwa muJohannes 16:12 ongulohi ye yahugunina kombanda yevi. Mbela konima yeso lye okwa li ta ka tsikila okulonga aantu ngiini kombinga yUukwaniilwa waKalunga? Okwa shilipaleke aayapostoli ye, a ti: “Ombepo yoshili nge te ya, ote ke mú longa oshili ayihe.” * (Joh. 16:13) Ombepo ondjapuki otayi vulu okuyelekanithwa nomuntu ngoka hu ulukile aapashiyoni omahala neidhidhimiko. Jesus oyo ha longitha okulonga aalanduli ye shoka ya pumbwa okutseya kombinga yUukwaniilwa waKalunga, pethimbo mpoka ye na oku shi tseya.

 4 Natu taleni ano nkene ombepo ondjapuki yaJehova ya kwathele Aakriste yashili yu uve ko nawa Uukwaniilwa. Tango, otatu ka tala kutya oshe ende ngiini tu kale tu shi kutya Uukwaniilwa waKalunga owa tameke okupangela uunake. Otatu ka kundathana wo kombinga yaapangeli yUukwaniilwa nokombinga yaamboka taya ka lelwa kuyo nosho wo kombinga yetegameno ndyoka ye na. Nolwahugunina, otatu ka tala nkene she ende opo aalanduli yaKristus yu uve ko nawa kutya ongiini ye na okwaambidhidha Uukwaniilwa.

Uuyelele tawu yele kombinga yomumvo gwa simana

5, 6. (a) Aakonakoni yOmbiimbeli oya li ye na euvoko lini lya puka kombinga yokudhikwa po kUukwaniilwa nokombinga yeteyo? (b) Nonando aalanduli yaJesus oya li ye na euvoko lya puka, omolwashike tu na uushili kutya okwa li te ya wilike?

5 Ngaashi twe shi mono mOntopolwa 2 yembo ndika, uule woomvula omilongo Aakonakoni yOmbiimbeli oya kala taya popi kutya omumvo 1914 otagu ka kala gwa simana, molwashoka otamu ka gwanithwa omahunganeko gOmbiimbeli ga simana. Ihe pethimbo ndyoka oya li yi itaala kutya Kristus okwe ya mo 1874, kutya okwa tameke okupangela megulu mo 1878 nosho wo kutya Uukwaniilwa owa li tawu ka dhikwa po owala thiluthilu muKotoba 1914. Oya li wo yi itaala kutya eteyo otali tameke mo 1874 e tali hulu mo 1914, sho aagwayekwa taya ka ya megulu. Mbela euvoko ndika lya puka otali ulike kutya kaya li taya wilikwa kuJesus okupitila mombepo ondjapuki?

6 Hasho nando! Dhiladhila natango kethaneko lyopetameko lyontopolwa ndjika. Mbela omapulo ngoka aapashiyoni ya li taya pula oga li tagu ulike kutya ngoka te yu ulukile omahala ke shi okwiinekelwa? Aawe. Sha faathana, nando oshigwana shaKalunga omathimbo gamwe ohashi kambadhala okuuva ko uuyelele wu na ko nasha nelalakano lyaJehova manga ombepo ondjapuki inaayi ya hololela oshili ndjoka, osha yela kutya Jesus ote ya wilike. Onkee ano, mboka aadhiginini ohaya taamba ko epukululo neifupipiko e taya lundulula euvoko lyawo. —  Jak. 4:6.

7. Ongiini oshili yOmbiimbeli ye ende tayi yelele oshigwana shaKalunga?

7 Okuza mo 1919, oshili yOmbiimbeli oye ende tayi yelele oshigwana shaKalunga. (Lesha Episalomi 97:11.) Mo 1925, mOshungolangelo omwa holoka oshileshwa shi na oshipalanyolo “Okutotwa po kwoshigwana.” Osha li sha gandja omanyolo ngoka taga ulike kutya Uukwaniilwa wopaMesiasa owa dhikwa po mo 1914, ngaashi sha hunganekwa mEhololo 12 kutya omukiintu ngoka e li metegelelo ota ka mona okanona. * Oshileshwa osha yelitha wo kutya omahepeko nuudhigu mboka wa adha oshigwana shaJehova pethimbo lyiita otayi ulike kutya Satana oku umbwa mo megulu, “u udha ondjahi, sho e shi shi kutya oku na ko ashike okathimbo okafupi kowala.” —  Eh. 12:12.

8, 9. (a) Uukwaniilwa waKalunga owa li wa tsuwa ngiini omuthindo kutya owa simana? (b) Otatu ka kundathana omapulo geni?

8 Uukwaniilwa owa simana shi thike peni? Mo 1928, Oshungolangelo oya tameke okutsa omuthindo kutya Uukwaniilwa owa simana wu vule ekulilo ndyoka tali ke tu etela ehupitho. Uukwaniilwa wopaMesiasa owo nokuli tawu ka yapulitha  edhina lyaJehova nokuyukipalitha uunamapangelo we, wo owo tawu ka gwanitha po elalakano lye li na ko nasha naantu.

9 Oolye taya ka pangela pamwe naKristus mUukwaniilwa mboka? Oolye taya ka kala aalelwa yUukwaniilwa mboka? Niilonga yini aalanduli yaKristus ye na okulonga?

Aagwayekwa taya gongelwa

10. Oshigwana shaKalunga osha li sha dhimbulula shike shi na sha nomwaalu 144 000?

10 Moomvula omilongo ndhoka dha tetekele omumvo 1914, Aakriste yashili oya kala ye shi kutya aalanduli yaKristus 144 000 otaya ka pangela pamwe naye megulu. * Aakonakoni yOmbiimbeli mboka oya li ya mono kutya omwaalu gwaamboka taya ka pangela pamwe naKristus ogwolela nogwa li gwa tameke okugongelwa methelemumvo lyotango.

11. Iilyo yongundu yomufuko gwaKristus oya mono ngiini kutya oyi na okulonga shike manga yi li kombanda yevi?

11 Ihe mboka ya li taya ka kala iilyo yongundu yomufuko gwaKristus oya pewa ya longe oshilonga shini manga ye li kombanda yevi? Oya mono kutya Jesus okwa li a tsu omuthindo iilonga yokuuvitha nokwa li a popi kutya otayi ka longwa wo nopethimbo lyeteyo. (Mat. 9:37; Joh. 4:35) Ngaashi twe shi mono mOntopolwa 2 yembo ndika, oya kala uule wethimbo yi itaala kutya eteyo otali ka kutha oomvula 40 notali ka hula sho aagwayekwa taya ka falwa megulu. Ihe molwashoka iilonga oya tsikile nokonima sho oomvula 40 dha piti, osha yele kutya oshinima shika osha li sha pumbwa okukonakonununwa. Ngashingeyi otu shi kutya esiku lyeteyo, ano ethimbo lyokuyoolola iilya momau, tashi ti okuyoolola Aakriste aagwayekwa mAakriste yiifundja, olya tamekele mo 1914. Ethimbo lyokugongela oshihupe shaagwayekwa osho lya thiki.

Momumvo 1914 omo eteyo lya tameke (Tala okatendo 11)

12, 13. Eyele lyaJesus lyaakadhona omulongo nolyiitalenti olya gwanithwa ngiini momasiku gahugunina?

12 Okuza mo 1919, Kristus okwa kala ta wilike omupiya omudhiginini nomunandunge a ladhipike Aakriste ya kale ya pititha komeho iilonga yokuuvitha. Oshilonga shoka okwe shi tameke methelemumvo lyotango. (Mat. 28:19, 20) Okwa yelitha wo kutya aalanduli ye aagwayekwa oye na okukala ye na uukwatya wuni, opo ya vule okugwanitha po oshilonga shoka shokuuvitha. Okwe shi ningi ngiini? Okwa li u ulike meyele lye lyaakadhona omulongo kutya aagwayekwa oye na okukala ya tonata  pambepo, opo ya vule oku ka kala poshituthi shohango megulu, sho Kristus ta ka hangana ‘nomufuko’ gwe, ano naagwayekwa 144 000. (Eh. 21:2) Okwa popi wo meyele lye lyiitalenti kutya aagwayekwa otaya ka longa nuudhiginini iilonga yokuuvitha mbyoka e ya pa. —  Mat. 25:1-30.

13 Aagwayekwa oya kala ya tonata noya longo nuudhiginini methelemumvo lya piti. Kape na omalimbililo kutya otaya ka mona ondjambi sho ya kala ya tonata! Ihe mbela iilonga mbika yeteyo oyi na ko owala nasha nokugongela oshihupe shaantu 144 000 mboka taya ka pangela pamwe naKristus?

Omukwaniilwa ta gongele aalelwa ye

14, 15. Membo The Finished Mystery omwa li mwa kundathanwa oongundu ne dhini?

14 Aalumentu naakiintu aadhiginini oya kala hayi ipula olundji kombinga ‘yengathithi lyaantu’ ndyoka lya popiwa mEhololo 7:9-14. Itashi kumitha sho euvoko lyetu lya kala kaali li metsokumwe noshili ya yela ndjoka tu na ngashingeyi, molwashoka Kristus ka li e yi tu hololele.

15 Mo 1917, embo The Finished Mystery olya ti kutya opu na “oongundu mbali ndhoka tadhi ka ya megulu noonkwawo mbali ndhoka tadhi ka kala kombanda yevi.” Oongundu ndhoka ne dhi na omategameno ga yoolokathana odha li dha thikama po moolye? Yotango, omaantu 144 000 mboka taya ka pangela pamwe naKristus. Nontiyali omengathithi lyaantu lya thikama po mAakriste mboka ya li natango moongeleka dhaBabiloni. Pethimbo mpoka otwa li twi itaala kutya Aakriste mboka oya li ye na eitaalo, ihe kalya li lya gwana oku ya kaleka aadhiginini. Onkee ano, oya li taya ka pewa ondondo yopevi megulu. Shi na ko nasha naamboka taya ka kala kombanda yevi, otwa li tatu dhiladhila kutya ongundu ontitatu ‘yootatekulululwa,’ ngaashi Abraham, Moses nayalwe, oyo tayi ka pangela ongundu ontine yaantu ayehe kombanda yevi.

16. Uuyelele wuni wa yele mo mo 1923 nomo 1932?

16 Ombepo ondjapuki oya wilike ngiini aalanduli yaKristus ya mone euvoko ndyoka tu na kunena? Uuyelele owa li we ende tawu yele kashona nakashona. Mo 1923, Oshungolangelo oya popi kutya mboka kaaye na etegameno lyokuya megulu otaya ka kala kombanda yevi taya pangelwa kuKristus. Mo 1932, Oshungolangelo oya li ya kundathana kombinga yaJonadab, ngoka a ti kutya ota ka kwathela omukwaniilwa gwaIsraeli, Jehu, mokuhanagula po elongelokalunga lyiifundja. (2 Aak. 10:15-17) Oshungolangelo ndjoka oya tile kutya otaku ka kala ongundu yaantu mboka ya fa Jonadab, noya ti ishewe kutya, Jehova ote ke yi “hupitha puArmagedon” yi kale huka kombanda yevi.

17. (a) Uuyelele wuni wa yele mo mo 1935? (b) Aakriste aadhiginini oya li yu uvite ngiini sho ya tseya kutya engathithi lyaantu oli lile po oolye? (Tala oshimpungu “Oya li ya mbilipalelwa.”)

17 Mo 1935 uuyelele kombinga yengathithi lyaantu owa yele mo. Poshigongi shoka sha ningilwe moWashington, D.C., osha yele mo kutya engathithi otali thaneke aantu mboka taya ka kala kombanda yevi mboka ye li oonzi ndhoka dha popiwa meyele lyaJesus lyoonzi niikombo. (Mat. 25:33-40) Engathithi  ndika otali ka ninga ongundu yimwe ‘noonzi dhilwe’ ndhoka Jesus a ti: “Nadho wo ondi na oku dhi eta mo.” (Joh. 10:16) Aapulakeni ye vulithe petata oya thikama sho omupopi, J. F. Rutherford, a lombwele aapulakeni a ti: “Amuhe mboka mu na etegameno lyokukala kombanda yevi sigo aluhe thikameni.” Sho ya thikama okwa ti: “Ndika olyo engathithi lyaantu!” Oyendji oya li ya nyanyukwa noonkondo sho yu uvu ko kutya etegameno lyawo olini.

18. Aalanduli yaKristus oya kala taya longo nuudhiginini muukalele yu uvithile oolye, noshizemo oshini?

18 Okuza mpoka Kristus okwa kala ta wilike aalanduli ye ya longe nuudhiginini muukalele, opo ya gongele iilyo yongundu onene ndjoka tayi ka hupa muudhigu uunene. Petameko ongundu oya li tayi monika ya fa onshona. Opu na nokuli esiku limwe tate Rutherford a tile: “‘Engathithi lyaantu’ olya fa nani itaali ka kala enene.” Ihe ngashingeyi otu shi shi kutya olya ninga enene! Ngaashi Jesus a tile, aagwayekwa ‘noonzi dhilwe’ oya ninga “oshigunda shimwe” tashi wilikwa ‘komusita gumwe,’ Jesus, nokombepo ondjapuki.

Tate Rutherford ka li e shi kutya engathithi lyaantu otali ka kala li thike peni(Okuza kolumoho: Nathan H. Knorr, Joseph F. Rutherford naHayden C. Covington)

19. Ongiini tatu vulu okukutha ombinga mokukwathela aantu ya ninge oshitopolwa shongundu onene?

19 Ongundu onene otayi ka kala nomwenyo sigo aluhe moparadisa kombanda yevi, tayi lelwa kuKristus naapangeli ooyakwawo 144 000. Itashi nyanyudha tuu sho Kristus a wilike oshigwana shaKalunga shi uve ko nawa etegameno ndyoka lya kankamena kOmbiimbeli! Oshi li uuthembahenda uunene okulombwela yalwe kombinga yetegameno ndyoka. Natu shi ningeni ngaashi tatu vulu, opo ongundu onene yi tsikile okwiindjipala, shoka tashi ka simanekitha edhina lyaJehova! —  Lesha Lukas 10:2.

Engathithi lyaantu onkee ngaa tali indjipala

Nkene tu na okwaambidhidha Uukwaniilwa

20. Ehangano lyaSatana olya thikama po miinima yini, noshike tashi ulike kutya Omukriste ota ambidhidha Uukwaniilwa waKalunga?

20 Sho oshigwana shaKalunga sha tsikile okwiilonga kombinga yUukwaniilwa, osha li shi na okuuva ko wo kutya ongiini shi na okwaambidhidha epangelo ndyoka lyomegulu. Mo 1922, Oshungolangelo oya yelitha kutya opu na omahangano gaali, limwe olyaJehova nekwawo olyaSatana. Ehangano lyaSatana olya thikama po moongeshefa, momalongelokalunga nomomahangano gopapolotika. Mboka taya ambidhidha Uukwaniilwa waKalunga, kaye na okwaambidhidha nando ehangano lyaSatana. (2 Kor. 6:17) Shoka otashi ti shike?

21. (a) Oshigwana shaKalunga osha kala nokulondodhwa kombinga yashike ngele tashi ya poongeshefa oonene? (b) Mo 1963, Oshungolangelo oya holola shike kombinga ‘yaBabilona oshinene’?

21 Iileshomwa yomupiya omudhiginini nomunandunge oya kala aluhe hayi popi kombinga yuulingilingi mboka hawu ningwa moongeshefa oonene, noya kala tayi londodha oshigwana shaKalunga kaashi kale shi hole omaliko. (Mat. 6:24) Iileshomwa yetu oya kala wo tayi aneke pomutenya omalongelokalunga ngoka ge li oshitopolwa shehangano lyaSatana. Mo 1963, Oshungolangelo oya yelitha kutya ‘Babilona oshinene’ kashi shi owala oongeleka dhUukwakriste, ihe osha kwatela mo wo omalongelokalunga giifundja agehe muuyuni. Onkee ano, ngaashi tatu ke shi mona mOntopolwa 10 yembo ndika, oshigwana  shaKalunga moshilongo kehe nomeputuko kehe osha kwathelwa shi ‘ze mo muBabilona’ nokweetha po omalongo agehe giifundja. —  Eh. 18:2, 4.

22. Pethimbo lyIita yoTango yUuyuni, oyendji moshigwana shaKalunga oya li yu uvite ko ngiini Aaroma 13:1?

22 Ongiini kombinga yomahangano gopapolotika ngoka ge li wo oshitopolwa shehangano lyaSatana? Mbela Aakriste yashili oye na ngaa okukutha ombinga miita nomomakuyunguto guuyuni mbuka? Pethimbo lyIita yoTango yUuyuni, Aakonakoni yOmbiimbeli oya li yi itaala kutya aalanduli yaKristus kaye na okudhipaga aantu ooyakwawo. (Mat. 26:52) Ihe oyendji oya li yu uvite kutya opo ya vulike kAaroma 13:1 mboka taya ti natu vulike “kaapangeli,” oye na okuya kiita, okuzala omizalo dhuukwiita nokuhumbata nokuli ondjembo. Ihe ngele olugodhi lwa tameke oye na owala okuumba mombanda.

23, 24. Pethimbo lyIita Iitiyali yUuyuni aalanduli yaKristus oya li yu uvite ko ngiini Aaroma 13:1, ihe konima oye ke yu uva ko ngiini?

23 Mo 1939, sho Iita Iitiyali yUuyuni ya li pokutameka, Oshungolangelo oya kundathanene muule kombinga yokwaakutha ombinga miita. Oshifo osha yelitha kutya Aakriste kaye na okukutha ombinga miita nomomakuyunguto guuyuni waSatana. Uuyelele mboka kawa li tuu pethimbo! Kungeyi aalanduli yaKristus kaya li ye na ondjo yombinzi, ngaashi iigwana mbyoka ya li tayi hingi iita. Ihe okuza mo 1929, iileshomwa yetu oya li hayi ti kutya aapangeli mboka ya popiwa mAaroma 13:1 kaye shi aapangeli yopantu, ihe oJehova naJesus. Enyolo ndika olya li lya pumbwa natango okutalululwa.

24 Mo 1962, ombepo ondjapuki oya wilike aalanduli yaKristus  yu uve ko enyolo ndyoka, sho iileshwa yowina kombinga yAaroma 13:1-7 ya nyanyangidhwa mOshungolangelo yo 15 Novomba noye 1 Desemba. Hugunina, oshigwana shaKalunga oshu uvu ko oohapu dhaJesus dhi na ko nasha nokuvulika kaapangeli, ndhoka tadhi ti: “Ano shono shomupangeli, shi peni omupangeli, naashoka shaKalunga, shi peni Kalunga.” (Luk. 20:25) Okuza mpono Aakriste yashili oya kala yu uvite ko kutya aapangeli mboka taya popiwa, aapangeli yopantu nonokutya Aakriste oye na okuvulika kuyo. Ihe okuvulika kwawo kuyo oku na ongamba. Uuna aapangeli yopantu taye tu pula tu ninge sha shoka tashi tsu ondumbo nehalo lyaJehova Kalunga, otu na oku ya yamukula ngaashi aayapostoli yonale, tatu ti: “Otse otu na okuvulika kuKalunga, hakaantu.” (Iil. 5:29) MOntopolwa 13 nosho wo 14 yembo ndika, otatu ki ilonga oshindji kombinga yankene oshigwana shaKalunga sha kala ihaashi kutha ombinga mopolotika.

Oshi li uuthembahenda okulombwela yalwe kombinga yetegameno lyomwenyo gwaaluhe

25. Omolwashike wa pandula sho ombepo ondjapuki ye tu wilike tu uve ko Uukwaniilwa waKalunga?

25 Dhiladhila owala kuuyelele mboka aalanduli yaKristus ya kala taya longwa oomvula ethele dha piti kombinga yUukwaniilwa! Otwa longwa kutya uunake Uukwaniilwa waKalunga wa dhikwa po megulu nomolwashike wa simana. Otwa longwa wo kombinga yomategameno gopaali ngoka ge niwe koshigwana shaKalunga, ano etegameno lyokuya megulu nolyokukala kombanda yevi. Otwa longwa nkene tu na okwaambidhidha Uukwaniilwa waKalunga omanga tatu vulika kaapangeli. Ipula ngeyi: ‘Mbela ando ondi shi ngaa oshili ndjika yi na ondilo, ando Jesus Kristus okwa li inaa wilika aapiya ye yokombanda yevi ye yi uve ko noye yi longe ndje?’ Kashi li tuu elalekonuuyamba okukala tu na Kristus nosho wo ombepo ondjapuki tayi tu wilike!

^ okat. 3 Embo limwe lyomauyelele otali ti kutya oshitya shOshigreka shoka sha tolokwa “longa” otashi ti “okuulukila omuntu ondjila.”

^ okat. 7 Nale otwa li tatu dhiladhila kutya emoniko otali popi kombinga yiita pokati kelongelokalunga lyaRoma lyoshipagani nongeleka yaKatoolika kaRoma.

^ okat. 10 MuJuni 1880, Oshungolangelo oya tile kutya aantu 144 000, Aajuda mboka taye ki itedhulula mo 1914. Ihe lwopehulilo lyo 1880, opwa nyanyangidhwa uuyelele mboka wu li popepi naashoka twi itaala ngashingeyi.

Tseya oshindji

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA)

‘Otandi kala pamwe nane omasiku agehe’

Eyele lyaJesus otali hokolola kombinga yethimbo lyokukuna, lyokukoka, nolyokuteya. Elunduluko lini twa ninga meuvoko lyetu kombinga yethimbo lyeteyo?

OSHUNGOLANGELO (YOKUKONAKONWA)

“Iilonga yeteyo inayi pwa natango”

MoBrasilia omu na Oonzapo dhaJehova dhi vulithe 760 000 tadhi taandelitha oshili yOmbiimbeli. Ongiini iilonga yokuuvitha ya tameke moAmerika lyokOlukadhi?