Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Uukwaniilwa waKalunga otawu pangele!

 ONTOPOLWA 15

Taya kondjele uuthemba wawo wokulongela Kalunga ya manguluka

Taya kondjele uuthemba wawo wokulongela Kalunga ya manguluka

EHUKU LYONTOPOLWA

Nkene Kristus a kwatha aalanduli ye ya kondjele uuthemba wawo, opo ya longele Kalunga ya manguluka nokuvulika kuye

1, 2. (a) Oshike tashi holola kutya ngoye omulelwa gwUukwaniilwa waKalunga? (b) Omolwashike omathimbo gamwe Oonzapo dhaJehova dha kondjo, opo dhi longele Kalunga dha manguluka?

MBELA ngoye omulelwa gwUukwaniilwa waKalunga? Eeno, oshoka ngoye Onzapo yaJehova! Oshike tashi holola kutya owu li omulelwa gwUukwaniilwa waKalunga? Mbela okamutse nenge oondokumende dhontumba dhoshilongo? Aawe, omukalo moka ho longele Jehova Kalunga. Elongelokalunga lyashili inali kwatela mo owala shoka wi itaala, ihe ooshoka wo ho ningi, ano okuvulika koompango dhUukwaniilwa waKalunga. Elongelokalunga lyetu olya guma onkalamwenyo yetu ayihe, ngaashi omukalo moka hatu putudha aanona yetu nankene wo hatu ungaunga nuupyakadhi mboka hawu holoka po, ngele tashi ya pepango lyopaunamiti.

2 Ihe aantu muuyuni ihaya simaneke naanaa epangelo lyetu naashoka lya tegelela tu ninge. Omapangelo gamwe nokuli oga kala ga hala oku tu tulila po oongamba melongelokalunga lyetu nenge oku li dhima po thiluthilu. Nokuli omathimbo gamwe aalelwa yaKristus oya li ya kondjele uuthemba wawo, opo ya vule okuvulika koompango dhUukwaniilwa wopaMesiasa. Shika kashi na oku tu kumitha, oshoka nonale oshigwana shaJehova osha li sha kondjele uuthemba washo, opo shi mu longele sha manguluka.

3. Omolwashike oshigwana shaKalunga sha li sha kondjo pethimbo lyomunyekadhi Ester?

3 Pashiholelwa, pethimbo lyomunyekadhi Ester, oshigwana shaKalunga osha li sha kondjo, opo shi kale nomwenyo. Omolwashike mbela? Omuprima omukolokoshi Haman okwa li a lombwele omukwaniilwa gwaPersia Ahasveros kutya Aajuda ayehe ye li muuwa we oye na okudhipagwa, molwaashoka “ohaa dhiginine omikalo inaadhi faathana naandhoka dhi niwe kiigwana yilwe.” (Est. 3:8, 9, 13) Mbela Jehova okwa li e ekelehi aapiya ye? Hasho nando, okwa yambeke oonkambadhala dhaEster naMordekai sho ya yi komukwaniilwa gwaPersia nelalakano lyokugamena oshigwana shaKalunga. —  Est. 9:20-22.

4. Oshike tatu ka kundathana montopolwa ndjika?

4 Ongiini kunena? Ngaashi twe shi mono montopolwa ya tetekele, omathimbo gamwe omapangelo oga li ga pataneke Oonzapo dhaJehova. Montopolwa ndjika, otatu ka kundathana omikalo dhimwe moka omapangelo ngoka ga kambadhala oku tu keelela okulongela Kalunga. Otatu ka tala unene kiinima  itatu: (1) uuthemba wetu wokukala tu na ehangano nokulongela Kalunga momukalo moka twa hogolola, (2) uuthemba wetu wokuhogolola twa manguluka epango lyopaunamiti ndyoka li li metsokumwe nOmbiimbeli nosho wo (3) uuthemba waavali wokuputudha oyana pamithikampango dhaJehova. Moshinima kehe, otatu ka tala nkene aalelwa aadhiginini yUukwaniilwa wopaMesiasa ya ningi oonkambadhala dha mana mo okugamena uukwashigwana wawo nonkene oonkambadhala dhawo dha yambekwa.

Taya kondjo ya pewe uuthemba wokulongela Kalunga noya taambiwe ko paveta

5. Okukala twa nyolitha elongelokalunga lyetu paveta ohaku tu etele uuwanawa wuni?

5 Mbela otwa pumbwa epitikilo lyomapangelo gopantu, opo tu longele Jehova? Aawe, ihe ohashi kala oshipu okulongela Kalunga ngele otu li na. Pashiholelwa, ohatu vulu okugongala mIinyanga yUukwaniilwa nenge mIinyanga yIigongi twa manguluka. Ohatu vulu okupilinta iinyolomwa yOmbiimbeli noku yi eta moshilongo nokuuvithila yalwe onkundana ombwanawa twa manguluka. Miilongo oyindji, Oonzapo dhaJehova odha taambiwa ko paveta nodhi na uuthemba wokulongela Jehova, ngaashi naanaa iilyo yilwe yomalongelokalunga ngoka nago ga taambiwa ko paveta. Ihe odha li dha ningi po shike sho omapangelo gi indike iilonga yetu nenge ga yono po uuthemba wetu mbuka?

6. Lwopetameko lyo 1940 nasha, Oonzapo dhaJehova moAustralia odha li muudhigu wuni?

6 Australia. Lwopetameko lyo 1940 nasha, ngoloneyandjayi gwaAustralia okwa li e wete omalongo getu ‘taga yi iita moshipala.’ Nomolwashoka i indike iilonga yetu. Oonzapo kadha li we tadhi vulu okugongala pamwe nenge okuuvitha dha manguluka. Odha yugwa Iinyanga yUukwaniilwa, niilonga koBetel oya hulithwa po. Nokukala wu na owala iinyolomwa yetu yOmbiimbeli okwa li kwi indikwa. Konima yokulonga meholamo uule woomvula, hugunina Oonzapo muAustralia osho dha ka manguluka. Mo 14 Juni 1943, Ompangu yOpombanda yaAustralia oya kutha po oondjindikila ndhoka.

7, 8. Hokolola ekondjo lyokukondjela uuthemba wokulongela Kalunga ndyoka aamwatate moRusia ya kondjo omimvo dha piti.

7 Rusia. Oonzapo dhaJehova odha kala dhi indikwa omimvo odhindji kepangelo lyaSoviet Union, ihe mo 1991 odha taambiwa ko paveta. Konima sho epangelo lyaSoviet Union lya teka po, epangelo lyaRusia olye tu taamba ko paveta mo 1992. Ndele konima owala yokathimbo, aatondi yetu yamwe, unene tuu mboka yOngeleka yaOrtodoksi yaRusia, oya yemata sho tatu indjipala nayi. Pokati ko 1995 no 1998, aatondi mbaka oya tulile mo Oonzapo dhaJehova oshipotha lutano taya ti kutya dho ookalyamupombo. Ihe oshikando kehe, ahende gwepangelo ina mona uunzapo tawu tsu kumwe nomalundilo ngoka. Aapataneki oya tokola ishewe oku ya patululila oshipotha oshikwawo mo 1998. Petameko Oonzapo odha sindana, ihe aatondi inaya taamba ko etokolo ndyoka, nomuMei 2001 inadhi ka sindana etalululoindilo lyadho. MuKotoba momumvo ogo tuu  ngoka, oshipotha osha shuna ishewe mompangu netokolo olya ka ningwa mo 2004 kutya ehangano lyOonzapo moMoscow nali patwe, niilonga yalyo nayi hulithwe po.

8 Konima yaashono, okwa landula omapataneko ogendji. (Lesha 2 Timoteus 3:12.) Oonzapo odha hepekwa nokudhengwa. Odha yugwa iileshomwa yopalongelokalunga; odhi indikwa okuhiila nenge okutunga omahala gokulongelela mo Kalunga. Dhiladhila owala nkene aamwatate ya li yu uvitile omahepeko ngoka! Oonzapo odha adhikile dha ninga eindilo kOmpangu yUuthemba wOmuntu yaEuropa (ECHR) mo 2001, nodha gandja uuyelele wa gwedhwa po mo 2004. Mo 2010, o-ECHR oya ningi etokolo. Ompangu oya mono kutya Rusia oku na okatongo ngele tashi ya pomalongelokalunga nomolwashono i indike iilonga yOonzapo. Ompangu oya ti itayi tsu kumwe nomatokolo ngoka ga ningwa koompangu dhopevi, oshoka kapwa li nando osha tashi ulike kutya Oonzapo odha ninga epuko. Ompangu oya popi wo kutya Oonzapo odha tulilwa po oondjindikila nelalakano lyoku dhi yuga uuthemba wadho. Oya tokola kutya Oonzapo nadhi kale dha manguluka okulongela Kalunga. Nonando aapangeli oyendji Aarusia inaya pulakena kelombwelo ndyoka lya ningwa ko-ECHR, oshigwana shaKalunga moshilongo moka osha tsuwa omukumo sho sha sindana.

Titos Manoussakis (Tala okatendo 9)

9-11. Oshigwana shaJehova osha li sha kondjele ngiini emanguluko lyokulongela Kalunga muGreka, noshizemo osha li shini?

9 Greka. Mo 1983, Titos Manoussakis okwa li a hiila ondunda moshilando shaHeraklion muKreta, opo okangundu okashona kOonzapo dhaJehova ka vule okugongalela mo. (Heb. 10:24, 25) Ihe mathimbo hamale, omusita gwongeleka yaOrtodoksi okwa ka nyenyeta koombelewa dhepangelo sho Oonzapo hadhi gongalele mokandunda hoka. Okwe shi ningile shike? Omolwashoka omalongo gOonzapo oga yooloka ko kwaangoka gOngeleka yaOrtodoksi. Aanambelewa oya fala Titos Manoussakis nOonzapo dhilwe ndatu kompangu taye ya tamanekele uukalyamupombo. Oya futithwa e taya tokolelwa ondholongo yoomwedhi mbali. Molwashoka aalelwa yUukwaniilwa waKalunga aadhiginini oya mono kutya etokolo lyompangu olya yono uuthemba wawo wokulongela Kalunga ya manguluka, oya fala oshipotha shoka koompangu dhomoshilongo nokonima oko-ECHR.

10 Opo nduno mo 1996, o-ECHR oya ningi etokolo ndyoka aatondi yelongelokalunga lyashili ya li inaaya tegelela. Ompangu oya popi kutya “Oonzapo dhaJehova nadho odhi li mongundu ‘yomalongelokalunga ngoka ge shiwike nawa’ ngaashi sha pitikwa koveta yaGreka,” onkee ompangu yopevi oya “yono po uuthemba wOonzapo wokulongela Kalunga dha manguluka.” Ompangu oya popi wo kutya kashi shi oshilonga shepangelo lyaGreka “okutokola ngele shoka omalongelokalunga gi itaala nankene haga holola eitaalo ndyoka osha puka nenge oshi li mondjila.” Etokolo lyotango ndyoka lya li lya ningilwa  Oonzapo olye ekelwahi, naashika osha simanekitha uuthemba wadho wokulongela Kalunga dha manguluka.

11 Mbela etokolo ndyoka olya kandula po ngaa uupyakadhi moGreka? Aawe. Mo 2012 oshipotha sha fa shika shoka sha kala tashi holoka mompangu uule woomvula 12 lwaampoka, osha sindanwa moKassandreia. Oshipotha shika osha tulilwe mo komumbisofi gwongeleka yaOrtodoksi. Ompangu Onene yaGreka oya gama koshigwana shaKalunga. Metokolo lyayo, ompangu oya popi kutya ekotampango lyaGreka olya pitika aantu ya longele Kalunga ya manguluka e tayi ekelehi omapopyo ngoka ga popiwa iikando niikando kutya Oonzapo dhaJehova kadhi shi elongelokalunga li shiwike. Ompangu oya ti: “Omalongo ‘gOonzapo dhaJehova’ inaga holekwa nando olye, nomolwashono dho elongelokalunga li shiwike nawa.” Iilyo yegongalo lyaKassandreia oya nyanyukwa ngashingeyi sho hayi gongalele mOshinyanga shUukwaniilwa shayo yene.

12, 13. Ongiini aapataneki yetu moFulaanisa ya kambadhala ‘okutota omautho gokuhepeka aantu yaKalunga,’ noshizemo osha li shini?

12 Fulaanisa. Aapataneki yamwe yoshigwana shaKalunga ‘ohaa toto omautho haga hepeke aantu yaKalunga.’ (Lesha Jesaja 10:1.) Pashiholelwa mo 1990 nasha, ombelewa yiihohela moFulaanisa oya tameke okukonakona elongitho lyoshimaliwa lyo-Association Les Témoins de Jéhovah (ATJ), ehangano ndyoka hali longithwa pambelewa kOonzapo dhaJehova moFulaanisa. Ominista yontengenekothaneko oya holola elalakano lyekonakono ndyoka sho ya ti: “Ekonakono ndika otashi vulika li ka holole kutya omaliko agehe gehangano ndika oga pumbwa okulandithwa po nenge ehangano li tulilwe mo oshipotha shuulingilingi . . . , shoka tashi ka tengaukitha ehangano nenge shi ka hulithithe po iilonga yalyo moFulaanisa.” Nonando inapu monika sha sha puka melongitho lyetu lyoshimaliwa, ombelewa yiihohela oya futitha ehangano lyo-ATJ oshimaliwa oshindji. Ngele ando oya sindanene, ando shika osha thiminike aamwatate ya pate oshitayimbelewa e taya landitha po omatungo, opo ya vule okufuta iihohela mbyoka. Shika osha gumu nayi oshigwana shaKalunga, ihe inashi sholola. Oonzapo odha kondjitha oshinima shika noonkondo, nohugunina odha ningi eindilo ko-ECHR mo 2005.

13 Mo 30 Juni 2011, Ompangu oya ningi etokolo lyayo. Oya ti kutya epangelo kali na uuthemba wokukonakona shoka aantu yi itaala ngele oshi li mondjila, oshoka ngele olye shi ningi, shoka otashi yono uuthemba womuntu wokulongela Kalunga a manguluka, kakele moonkalo ndhoka dha kwata miiti. Oya gwedha ko ya ti: “Iihohela mbyoka . . . oya li tayi ka ningitha ehangano kaali kale li na oshimaliwa sha gwana, naashoka osha li tashi ke li ngambeka kaali vule okukwathela iilyo yalyo yi tsikile okulongela Kalunga ya manguluka.” Ompangu ayihe oya gama kOonzapo dhaJehova! Epangelo lyaFulaanisa olya vulika kelombwelo lyOmpangu e tali shunithile ehangano lyo-ATJ  iifendela yalyo kwa gwedhwa iihohela nolya hulitha po oofuto ndhoka lya li hali futitha ehangano omolwomatungo galyo.

Oto vulu okugalikanena aamwatate naamwameme meitaalo mboka taya mono iihuna omolwokwaanuuyuuki hoka taya ningilwa

14. Ongiini to vulu okukutha ombinga mokukondjela uuthemba wokulongela Kalunga?

14 Ngaashi Ester naMordekai mboka ya li ko nale, oshigwana shaJehova nena ohashi kondjele uuthemba washo wokulongela Jehova momukalo moka a hala. (Est. 4:13-16) Mbela oto vulu okukutha ombinga? Eeno. Oto vulu okugalikanena aamwatate naamwameme meitaalo mboka taya mono iihuna omolwokwaanuuyuuki hoka taya ningilwa. Omagalikano ngoka otaga vulu okukwathela aamwatate mboka taya hepekwa notaya tidhaganwa. (Lesha Jakob 5:16.) Mbela Jehova oha yamukula omagalikano ngoka? Iipotha mbyoka twa sindana moompangu otayi ulike kutya ohe shi ningi lela. —  Heb. 13:18, 19.

Uuthemba wokuhogolola epango ndyoka tali tsu kumwe neitaalo lyetu

15. Oshigwana shaKalunga oshi na okudhimbulukwa shike ngele tashi ya pokulongitha ombinzi?

15 Ngaashi twa kundathanene mOntopolwa 11, aalelwa yUukwaniilwa waKalunga oya pewa uuyelele wa yela okuza mOmbiimbeli wankene kaaye na okulongitha nayi ombinzi, ngaashi oyendji haye shi ningi nena. (Gen. 9:5, 6; Lev. 17:11; lesha Iilonga 15:28, 29.) Nonando inatu hala okutulwa ombinzi, otwa hala epango ewanawa ndyoka tali tsu kumwe nehalo lyaKalunga. Oompangu oonene miilongo oyindji odha zimina kutya aantu oye na uuthemba okutinda epango, ngele eiyuvo lyawo nenge eitaalo lyawo itali ya pitike. Ihe miilongo yimwe, oshigwana shaKalunga osha kala tashi thiminikwa omolwoshinima shika. Natu taleni kiiholelwa yimwepo.

16, 17. Omumwameme moJapani okwa pewa epango lini ndyoka lye mu halutha, nongiini omagalikano ge gu uvika?

16 Japani. Misae Takeda, omukulupe gwoomvula 63 moJapani okwa li a pumbwa etando enene. Shaashi ye omulelwa gwUukwaniilwa waKalunga omudhiginini, okwa lombwele ndohotola gwe sha yela kutya ina hala okutulwa ombinzi. Ihe okwa li a kumwa sho konima yoomwedhi dhontumba a mono kutya nani okwa tulwa ombinzi sho a li ta tandwa. MuJuni 1993, omumwameme Takeda okwa tulile mo oondohotola ndhoka noshipangelo oshipotha, oshoka okwa li u uvite inaa simanekwa nokwa kengelelwa. Omukiintu nguka a mwena nomwiifupipiki okwa li e na eitaalo lya kola. Nonando ka li e na uukolele, okwa hokolola ehokololo lye nuulaadhi mompangu yu udha aapulakeni uule wowili nasha. Okwa holokele mompangu lwahugunina konima yomwedhi gumwe manga inaa hulitha. Mbela katu na okuholela eitaalo lye nuulaadhi we? Omumwameme Takeda okwa tile kutya okwa li ha galikana Jehova aluhe a yambeke oonkambadhala dhe. Okwa li e na einekelo kutya Kalunga ota ka yamukula omaindilo ge. Mbela okwe ga yamukula ngaa?

17 Oomvula ndatu konima yeso lyomumwameme Takeda, Ompangu Onene yaJapani oya zimine kutya osha puka okuthiminikila omuntu ombinzi. Etokolo ndyoka lya ningwa mo 29 Febuluali 2000 olya ti kutya “uuthemba wopaumwene wokutokola” moshinima sha tya ngaaka “owu na  okusimanekwa.” Ngashingeyi Oonzapo moJapani otadhi vulu okupangwa kaadhi na uumbanda kutya pamwe otadhi ka thindilwa ombinzi, molwaashoka omumwameme Takeda a li a ningi oonkambadhala dha mana mo, opo a kondjele uuthemba we wokuhogolola epango ndyoka li li metsokumwe neiyuvo lye tali wilikwa komakotampango gOmbiimbeli.

Pablo Albarracini (Tala okatendo 18 to 20)

18-20. (a) Ompangu yomatalululoindilo moArgentina oya popile ngiini uuthemba womuntu wokulongitha ondokumende ndjoka tayi popi kutya ina hala okutulwa ombinzi? (b) Shi na ko nasha nokulongitha nayi ombinzi, ongiini tatu vulu okuulika kutya ohatu vulika kuKristus?

18 Argentina. Aalelwa yUukwaniilwa ohaya ilongekidhile ngiini okuninga omatokolo, uuna yi iyadha moonkalo moka itaaya vulu okuninga omatokolo kutya epango lini ya hala? Ngaashi Pablo Albarracini a ningile, otatu vulu okukala hatu ende nondokumende ndjoka tayi popi kutya epango lini twa hala. MuMei 2012, okwa yahwa lwiikando sho oombotsotso dha li tadhi kambadhala okuyaka. Ka li ta vulu okupopya kutya ina hala okutulwa ombinzi, molwaashoka sho a falwa koshipangelo ka li e shi mpoka e li. Ihe okwa li e na ondokumende, ndjoka a shainine oomvula dhi vulithe pune dha piti, tayi popi kutya ina hala okutulwa ombinzi. Molwaashoka okwa li monkalo ombwinayi, oondohotola dhimwe odha li tadhi ti oku na okutulwa ombinzi, opo kaa se, ihe aapangi oya li ya hala okwiiyutha komalombwelo ge. Ihe he yaPablo, ngoka kee shi Onzapo yaJehova, okwa pewa uuthemba kompangu wokutokolela omwana.

19 Ahende ngoka a li e lile po omukulukadhi gwaPablo okwa ningi etalululoindilo. Muule woowili oonshona, ompangu yomatalululoindilo oye ekelehi elombwelo lyompangu yopevi e tayi ti kutya epango ndyoka omuvu a hala, ngaashi sha popiwa mondokumende ndjoka, nali simanekwe. He yaPablo okwa ningi eindilo kOmpangu Onene yaArgentina. Ihe ompangu oya mono kutya “[Pablo okakalata ke hoka taka popi kutya ina tulwa ombinzi] okwe ka shaina e shi sho ta ningi noina thiminikwa.” Ompangu oya ti: “Omuntu kehe ngoka a koka oku na uuthemba wokuholola manga kuyele kutya okwa hala okupangwa ngiini manga inee ehama, nota vulu okutaamba ko nokutinda epango lyontumba . . . Ndohotola oku na okutaamba ko omalombwelo ngoka ta lombwelwa komuvu.”

Mbela owu udhitha nale okakalata koye kepopilo lyopaunamiti opo waa tulwe ombinzi?

20 Ngashingeyi omumwatate Albarracini okwa aluka thiluthilu. Ye nanekulu lye oya nyanyukwa sho a adhikile u udhitha ondokumende ndjoka. Sho u udhitha ondokumende ndjoka oku ulike kutya oha vulika kUukwaniilwa waKalunga mboka tawu pangelwa kuKristus. Mbela ngoye noyaandjeni omwe yu udhitha ngaa?

April Cadoreth (Tala okatendo 21 to 24)

21-24. (a) Oshike sha ningwa po, opo Ompangu Onene yaKanada yi ninge etokolo lya dhenga mbanda kombinga yaanona nosho wo yetulombinzi? (b) Oshiholelwa shika otashi tsu ngiini aanona mboka taya longele Jehova omukumo?

21 Kanada. Oompangu olundji ohadhi simaneke uuthemba waavali wokutokola epango ndyoka tali opalele oyana. Noompangu dhimwe nokuli odha tokolele kutya omunona ngoka a koka noku uvite ko oku na uuthemba wokutokola kutya okwa hala okupangwa ngiini. Shika osho sha li sha ningilwa April Cadoreth. Sho April a li e na omimvo 14, okwa li ta tika ombinzi meni e ta taambelwa moshipangelo. Oomwedhi dhontumba  manga inaa taambelwa moshipangelo, oku udhitha okakalata kepopilo lyopaunamiti kedhina Advance Medical Directive moka a tokola kutya ina hala nando okutulwa ombinzi, nonando a kale e yi pumbwa shi thike peni. Ndohotola okwi ipwililike etokolo lyaApril nokwa yi kompangu a ka pewe epitikilo, opo a tule April ombinzi. April okwa thiminikilwa ombinzi, noshinima shoka okwe shi faathanitha nekwatonkonga.

22 April naavali ye oya yi kompangu, opo ya ka popilwe. Konima yoomvula mbali, oshipotha osha pulakenwa mOmpangu Onene yaKanada. Nonando April ina sindana moshipotha moka a ti kutya ompango ndjoka ya longithwa kompangu mokutokola oshipotha she kayi li metsokumwe nekotampango lyoshilongo, Ompangu oya ti kutya na pewe oshimaliwa ashihe shoka a longitha moshipotha shoka. Ompangu oya tokola wo kutya ye naanona mboka ye na omayulu, ngashingeyi oye na uuthemba wokutokola kutya naya pangwe ngiini. Ompangu oya ti: “Ngele tashi ya puunamiti, aagundjuka mboka ye li kohi yoomvula 16, ngele oye na oondunge, oye na okupewa ompito ya tokole kuyo yene kutya oyu uvitile ngiini epango lyontumba.”

 23 Oshipotha shika osha simanenena, oshoka Ompangu Onene oya popile uuthemba waanona mboka ye na omayulu. Manga Ompangu inaayi ninga etokolo ndika, ompangu kehe moKanada oya li ya pitikwa okutokola kutya omunona ngoka e li kohi yomimvo 16 na pangwe ngiini, ngele oyi wete kutya epango ndyoka otali ke mu kwatha. Ihe konima yetokolo ndika, ompangu itayi vulu okugandja elombwelo kutya aanona mboka ye li kohi yomimvo ndhoka naya pangwe ngiini, manga inaaye ya pa ompito ya holole kutya oya gwana okuninga omatokolo kuyo yene.

“Okukala ndi shi shi kutya onda kambadhala okusimanekitha edhina lyaKalunga nokuulika kutya Satana omuniifundja, ohashi nyanyudha ndje shili”

24 Mbela oshipotha shoka sha pulakenwa uule woomvula ndatu osha tompola sha ngaa? April ngoka ngashingeyi ha kokola ondjila pandjigilile noku na uukolele, ota ti: “Eeno! Okukala ndi shi shi kutya onda kambadhala okusimanekitha edhina lyaKalunga nokuulika kutya Satana omuniifundja, ohashi nyanyudha ndje shili.” Oshiholelwa shaApril oshu ulike kutya aamati naakadhona otaya vulu okupopila eitaalo lyawo nuulaadhi nokuulika kutya yo aalelwa yUukwaniilwa waKalunga shili. —  Mat. 21:16.

Uuthemba wokuputudha aanona pamithikampango dhaJehova

25, 26. Oshike hashi ningwa po omathimbo gamwe ngele aavali taya hengathana?

25 Jehova okwa pa aavali oshinakugwanithwa shokutekula oyana pamithikampango dhe. (Deut. 6:6-8; Ef. 6:4) Okutekula aanona kaku shi okupu nohaku ningi nokuli okudhigu noonkondo, ngele aavali oya hengathana. Otashi vulika aavali ya kale ya hala okuputudha oyana momikalo dha yoolokathana. Pashiholelwa, otapeya omuvali ngoka Onzapo a kale u uvite kutya okamwana oke na okudheulwa metsokumwe nomithikampango dhopaKriste, ihe otashi vulika mukwawo ngoka kee shi Onzapo kaa tse kumwe. Ashike omuvali ngoka Onzapo oku na okuuva ko kutya nando ekwatathano lyawo nakuume ke olya teka po sho yi ihenga, natango ayehe oye na oshinakugwanithwa shokutekula oyana.

26 Otashi vulika omuvali ngoka kee shi Onzapo a ye kompangu, opo omwana nenge oyana ya kale naye, opo ya kale melongelokalunga lye. Yamwe ohaya ti kutya osha nika oshiponga okuputudhwa kOonzapo dhaJehova. Otapeya ya tye kutya aanona ihaya dhana omavalo nenge iituthi yilwe, noitaya ka tulwa ombinzi uuna ye yi pumbwa meendelelo. Shoka oshiwanawa osho kutya oompangu odhindji ohadhi ningi omatokolo dhi ikolelela kwaashoka tashi opalele omunona, pehala lyokutala kutya elongelokalunga lyomuvali gumwe olya nika oshiponga nenge hasho. Natu taleni kiiholelwa yontumba.

27, 28. Ompangu Onene yaOhio oya tokola ngiini, sho ya pulakene kenyenyeto kutya ngele okanona oka putudhwa kOonzapo dhaJehova otashi ke ke etela oshiponga?

27 Amerika. Ompangu Onene yaOhio oya li yi na okutokola oshipotha mo 1992, moka omusamane ngoka kee shi Onzapo a ti kutya okamwana otaka ka kala ke li moshiponga ngele oka putudhwa kOonzapo dhaJehova. Yina yokanona Jennifer  Pater okwa pitikwa a kale ha talele po okanona, ihe ka li e na nando “oku ka longa eitaalo lyOonzapo dhaJehova.” Etokolo ndika lya ningwa kompangu yopevi olya li lya kwatela mo unene oshindji, nolya li tali vulu okuuviwa ko wo kutya omumwameme Pater ita vulu nokupopya nokamwanamati Bobby kombinga yOmbiimbeli nenge kombinga yomithikampango dhayo. Dhiladhila owala nkene a li u uvite! Jennifer okwa li u uvite nayi, ihe ota ti kutya okwa li e na okukala neidhidhimiko nokwa li e na okutegelela Jehova a ye mo olunyala. Ota ti: “Jehova okwa li aluhe pungame.” Ahende gwe okwa ningi etalululoindilo kOmpangu Onene yaOhio ta kwathelwa kehangano lyaJehova.

28 Ompangu oye ekelehi etokolo lyompangu yopevi e tayi ti kutya “aavali oye na uuthemba wokulonga oyana, mwa kwatelwa oku ya longa kombinga yeihumbato noyelongelokalunga lyawo.” Oya ti kutya ompangu yopevi kaya li yi na uuthemba wokwiindika omuvali a pewe okanona ke omolwelongelokalunga lye, shila ando ongele ya pewelwe uumbangi kutya omalongo gOonzapo dhaJehova otaga etele okanona oshiponga palutu nenge pamadhiladhilo. Ompangu inayi mona uumbangi wa tya ngaaka.

Oompangu odhindji odha popile uuthemba waavali Aakriste, opo ya kale noyana

29-31. Omolwashike omumwameme moDenmark a kuthwa okamwanakadhona, nOmpangu Onene yaDenmark oya tokola ngiini?

29 Denmark. Anita Hansen naye okwa li i iyadha monkalo ya faathana, sho omusamane ngoka a li gwe nale a yi kompangu, opo okamwana koomvula 7 Amanda ka kale puye.  Nonando mo 2000 ompangu yamengestrate oya ti omumwameme Hansen oye ta kala nokanona, he yaAmanda okwa ningi eindilo kompangu yopombanda, nompangu ndjoka oye mu pe epitikilo, opo okanona ka kale puye. Shaashi omaitaalo gaavali oga yoolokathana, ompangu yopombanda oya tokola okanona ka ka kale nahe, oshoka anuwa oye e na okutokola kutya naka tekulilwe melongelokalunga lini. Tashi ti, omumwameme Hansen okwa kuthwa okamwana, shaashi ye Onzapo yaJehova.

30 Sho omumwameme Hansen a taalela uupyakadhi mbuka, omathimbo gamwe okwa li a sholola noonkondo nokwa li ha kala a nyengwa nokugalikana. Ota ti: “Aaroma 8:26 no 27 oya hekeleke ndje noonkondo. Onda li ndu uvite kutya Jehova oku uvite shoka nda hala okutya. Okwa kala ta tonatele ndje nokwa li e lile ndje po.” —  Lesha Episalomi 32:8; Jesaja 41:10.

31 Omumwameme Hansen okwa ningi etalululoindilo kOmpangu Onene yaDenmark. Metokolo lyayo oya ti: “Etokolo kutya okanona naka kale nalye oli na okuningwa shi ikolelela kwaashoka tashi ke ke etela uuwanawa.” Oshikwawo, Ompangu oya ti kutya oyi na okutokola kutya olye e na okukala nokanona tayi tala kunkene omuvali ha kandula po okwaauvathana, pehala lyokutala “komalongo nenge komaitaalo” gOonzapo dhaJehova. Omumwameme Hansen okwa li a pepelelwa shili sho ompangu ya tokola kutya ota vulu okuputudha okamwana Amanda e tayi ke mu shunine.

32. Ompangu yUuthemba wOmuntu yaEuropa oya li ya gamene ngiini aavali Oonzapo kaaya ningwe okatongo?

32 Iilongo yi ili noyi ili moEuropa. Poompito dhimwe, etokolo kutya olye e na okukutha po uunona ohali ka ningwa koompangu dhopondje yoshilongo. Ompangu yUuthemba wOmuntu yaEuropa nayo oya li yi na okupulakena kiipotha yoludhi ndoka. Miipotha iyali, ompangu ndjoka oya zimine kutya oompangu miilongo yimwe odha ninga aavali Oonzapo okatongo omolwelongelokalunga lyawo. O-ECHR oya ti kutya “etokolo lya kankamena owala kelongelokalunga kali li mondjila.” Omumwameme gumwe ngoka a mona uuwanawa metokolo ndyoka lyo-ECHR ota ti: “Ohashi ehameke noonkondo okulundilwa kutya oto etele aamwoye oshiponga, unene tuu sho nda li te kambadhala owala oku ya putudha paKriste.”

33. Aavali Oonzapo otaya vulu ngiini okutula miilonga ekotampango ndyoka li li mAafilippi 4:5?

33 Ihe aavali Oonzapo mboka taya kondjele uuthemba wawo wokulonga oyana omithikampango dhOmbiimbeli oye na wo okukala nondjele. (Lesha Omuuvithi 7:16.) Ngaashi yo ya hala okupewa uuthemba wokuputudhila aanona yawo mondjila yaKalunga, oye shi wo kutya aavali mboka kaaye shi Oonzapo oye na uuthemba wokukutha ombinga mokuputudha oyana ngele oye na ehalo. Oonzapo odha tala ko ngiini oshinakugwanithwa shokutekula okanona?

34. Aavali Aakriste nena otaya ilongo shike moshiholelwa shAajuda yopethimbo lyaNehemia?

34 Oshiholelwa shaamboka ya li ko pethimbo lyaNehemia otashi tu longo oshindji. Aajuda oya longele nuudhiginini sho ya li taya opalekulula nokutungulula omakuma gaJerusalem. Oya li wo ye shi shi kutya omakuma ngoka otage ke ya gamena  pamwe noyaandjawo kaatondi mboka ye ya kundukidha. Omolwoshinima shoka, Nehemia okwe ya londodha a ti: “Kondjeleni ooyakweni, aana yeni, aakiintu yeni nomagumbo geni.” (Neh. 4:14) Ekondjo ndyoka Aajuda ya kondjo olya li lye ya etele uuwanawa. Nokunena aavali yOonzapo dhaJehova ohaya longo nuudhiginini, opo ya putudhile oyana moshili. Oye shi shi kutya oyana ohaya nwethwa mo komanwethomo omawinayi kosikola nomomudhingoloko. Omanwethomo ngoka otaga vulu nokuli okuya momagumbo okupitila miikundaneki. Aavali, inamu dhimbwa kutya otashi ke mu etela uuwanawa ngele omwa kondjele aana yeni, opo mu ya kaleke momudhingoloko moka taya kala ya gamenwa pambepo.

Kala wi inekela kutya Jehova ota ambidhidha elongelokalunga lyashili

35, 36. Otwa mona uuwanawa wuni sho twa kala nokukondjela uuthemba wetu, nowa tokola okuninga shike?

35 Jehova okwa yambeka oonkambadhala dhoshigwana she nena, sho tashi kondjele uuthemba woku mu longela sha manguluka. Sho oshigwana shaKalunga tashi kondjele uuthemba washo, osha gandja uunzapo mompangu nokaantu ayehe. (Rom. 1:8) Iipotha mbyoka ya sindanwa mompangu oya galulile wo aantu oyendji mboka kaaye shi Oonzapo uuthemba wawo. Elalakano lyetu kali shi okulundulula onkalo yaantu nenge okuulika kutya otse tu li mondjila. Ihe shoka sha simanenena kutse okuhumitha komeho elongelokalunga lyashili. —  Lesha Aafilippi 1:7.

36 Inatu dhimbwa nando shoka tatu ilongo kwaamboka ya kondjelele uuthemba wawo, opo ya longele Jehova ya manguluka. Natse natu kaleni aadhiginini, twi inekela kutya Jehova ota ambidhidha iilonga yetu note tu nkondopaleke, sho tatu gwanitha po ehalo lye. —  Jes. 54:17.