Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Uukwaniilwa waKalunga otawu pangele!

Kolumoho: Omumwatate ta kwatwa po sho a adhika tu uvitha moEindhoven moHolanda, mo 1945; kolulyo: Moshilongo sheni aantu oye na ngaa uuthemba wokuuvitha ya manguluka?

 OSHITOPOLWA 4

Nkene Uukwaniilwa wa sindana — Okupopila evaangeli paveta

Nkene Uukwaniilwa wa sindana — Okupopila evaangeli paveta

 MANGA tamu uvithile aantu momagumbo, opo mu li po, omu uvite ohauto tayi ti wii-wii-wii nenge mu yi wete tayi ya tayi hingililwa. Sho to tameke okupopya nomunegumbo, mukweni ngoka tamu longo pamwe naye okwa tameke itaa landula we sho a mono embamba lyopolisi lyu uka kune. Mekambamba omwa zi omupolisi e te mu pula ta ti: “One ndishi tamu uvithile aantu momagumbo? Otwa lombwelwa kutya aantu otaya nyenyeta kombinga yeni.” Ihe omwe mu yamukula nombili kutya ne Oonzapo dhaJehova. Oshike tashi ka ningwa po?

Shoka oshi ikolelela unene kondjokonona yOonzapo dhaJehova moshilongo sheni. Mbela epangelo moshilongo sheni olya li lyu ungaunga ngiini nOonzapo dhaJehova omimvo dha piti? Mbela aantu moshilongo sheni oye na ngaa uuthemba wokulongela Kalunga ya manguluka? Ngele osho, otashi vulika omolwaashoka aamwatate ya li ya longo nuudhiginini oomvula dha piti ‘mokupopila nokukoleka evaangeli.’ (Fil. 1:7) Kutya nduno oho kala peni, otashi ka koleka eitaalo lyoye, ngele owa tedhatedha kombinga yiipotha mbyoka Oonzapo dhaJehova dha sindana mompangu. Moshitopolwa shika otatu ka kundathana yimwe yomiipotha. Iipotha mbyoka twa sindana otayi gandja uunzapo kutya Uukwaniilwa epangelo lyolela, molwaashoka katwa li tatu vulu okusindana kutse yene.

MOSHITOPOLWA SHIKA

ONTOPOLWA 13

Aauvithi yUukwaniilwa taya yi kompangu

Aapanguli yamwe yomoompangu dhopombanda kunena oye na etaloko lya fa lyomulongimpango Gamaliel.

ONTOPOLWA 14

Taya ambidhidha epangelo lyaKalunga nuudhiginini

Omahepeko ogendji ga fa ‘omulonga’ ngoka ga ningilwa Oonzapo dhaJehova sho dha tindi okukutha ombinga mopolotika oga ninwa po inaashi tegelelwa konzo yontumba.

ONTOPOLWA 15

Taya kondjele uuthemba wawo wokulongela Kalunga ya manguluka

Oshigwana shaKalunga osha kondjele uuthemba washo, opo shi vulike koompango dhUukwaniilwa waKalunga.