Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Uukwaniilwa waKalunga otawu pangele!

 ONTOPOLWA 8

Iilongitho yokuuvitha — Taya nyanyangidha iileshomwa yu uvithile aantu muuyuni awuhe

Iilongitho yokuuvitha — Taya nyanyangidha iileshomwa yu uvithile aantu muuyuni awuhe

EHUKU LYONTOPOLWA

Jehova ta tsikile oku tu pa iilongitho mbyoka twa pumbwa, opo tu vule okulonga aantu yomiigwana ayihe, yomomihoko adhihe noyomomalaka agehe

1, 2. (a) Pethimbo lyaayapostoli, oshike sha ningitha onkundana ombwanawa yi taandele muRoma alihe? (b) Otu shi shi ngiini kutya Jehova ota ambidhidha oshilonga shetu kunena? (Tala oshimpungu “ Onkundana ombwanawa momalaka ge vulithe 670.”)

AAGALILEA oya li taya popi momalaka gaakwiilongo, naashika osha kumitha aapulakeni mboka ye ya kuJerusalem, netumwalaka ndyoka yu uvu olye ya inyengitha. POpentekoste mo 33 E.N., aalongwa oya pewa omagano gokupopya momalaka gi ili nogi ili pashikumithalonga. Shoka osha holola kutya Kalunga oku li pamwe nayo. (Lesha Iilonga 2:1-8, 12, 15-17.) Esiku ndyoka onkundana ombwanawa oyu uvithilwa aantu yomomaputuko gi ili nogi ili nokonima omuRoma alihe. —  Kol. 1:23.

2 Aapiya yaKalunga kunena ihaya popi momalaka pashikumithalonga. Ihe nando ongawo, etumwalaka lyUukwaniilwa ohali tolokwa momalaka ge vulithe 670, ge vule kokule ngoka ga popilwe pethimbo lyAakriste yotango. (Iil. 2:9-11) Oshigwana shaKalunga osha nyanyangidha iileshomwa oyindji momalaka ogendji, naashika osha ningitha etumwalaka lyUukwaniilwa li taandele nuuyuni awuhe. * Shika nasho otashi ulike kutya Jehova ota longitha omukwaniilwa Jesus Kristus okuwilika oshilonga shetu shokuuvitha. (Mat. 28:19, 20) Sho tatu taleni kiilongitho yimwe mbyoka twa kala nokulongitha oomvula 100 dha piti mokuuvitha, ndhindhilika nkene Omukwaniilwa a kala te tu dheula tu kale tu na ko nasha noohandimwe nankene e tu ladhipike tu kale aalongi yOohapu dhaKalunga. —  2 Tim. 2:2.

Omukwaniilwa ta pe aapiya ye iilongitho yokukuna ombuto yoshili

3. Omolwashike hatu longitha iilongitho yi ili noyi ili sho tatu uvitha?

3 Jesus okwa faathanitha “oohapu dhOshilongo” nenge etumwalaka lyUukwaniilwa noombuto nokwa faathanitha omutima gwomuntu nevi. (Mat. 13:18, 19) Ngaashi naanaa omunepya ha longitha iilongitho oyindji a longekidhe epya li vule okukunwa, oshigwana shaJehova nasho osha kala tashi longitha iilongitho yi ili noyi ili okukwathela aantu omamiliyona ya taambe ko etumwalaka lyUukwaniilwa. Yimwe yomiilongitho oya li ya kwathele owala uule wokathimbo. Ihe yilwe, ngaashi omambo niifo, onkee ngaa tayi kwathele aantu. Mepingathano nomikalo  dhokuuvithila aantu oyendji poshikando ndhoka dha kundathanwa montopolwa ya zi ko, omikalo adhihe tadhi ka kundathanwa montopolwa ndjika odha li dha kwathele aauvithi yUukwaniilwa yu uvithile aantu oshipala noshipala. —  Iil. 5:42; 17:2, 3.

Taya nduluka oongalamathona niikwaniipangitho yomawi moToronto moKanada

4, 5. Ongalamathona oya li hayi longithwa ngiini, ihe oya li ya kambela shike?

4 Iipopiwa ya kwatwa muungalo. Momumvo 1930 nasha sigo omo 1940 nasha, aauvithi oya longithile oongalamathona ya dhanene aantu iipopiwa yopaMbiimbeli ya kwatwa muungalo. Okangalo kehe oka li haka dhana meni lyominute ntano. Omathimbo gamwe uungalo owa li wu na iipalanyolo iihupi, ngaashi “Uukwatatu,” “Omulilo gweyogolitho” nosho wo “Uukwaniilwa.” Owa longithilwe ngiini? Clayton Woodworth, Jr., ngoka a ninginithilwe moAmerika mo 1930 ota ti: “Onda li handi ende nokangalamathona ke na epoha ndyoka hali thotokononwa opo ka dhane. Oka li wo ke na okangolo haka hukikwa mo e taka tulwa nawa kokangalo, opo ka vule okudhana nawa. Shampa nda thiki pegumbo lyontumba, manga inaandi dhenga okangendjo, ohandi hukike mo okangolo e tandi ka tula nawa pehala. Ngele omunegumbo okwe egulula ndje, ohe ti: ‘Onda hala wu pulakene ketumwalaka lya simana.’” Oya li haya yamukula ngiini? Omumwatate Woodworth ota ti: “Olundji oya li haya pulakene. Ihe omathimbo gamwe ohaya edhile po owala, nenge ya dhiladhile kutya otandi landitha oongalamathona.”

Sho twe ke ya mo 1940, opwa li pu na iipopiwa yi vulithe po 90 ya kwatwa muungalo wa konda pomiliyona yimwe

5 Sho twe ke ya mo 1940, opwa li pu na iipopiwa yi vulithe 90 ya kwatwa muungalo wa konda pomiliyona yimwe. John E. Barr ngoka a li omukokolindjila moBritania pethimbo mpoka nokwa ka ninga oshilyo shOlutuwiliki, okwa ti: “Okuza mo 1936 sigo omo 1945 onda li aluhe handi ende nongalamathona yandje. Kanda li handi kala ndu uvite ombili ngele kandi yi na. Osha li hashi tsu ndje omukumo okupulakena kutate  Rutherford sho te dhanene aantu okangalo pegumbo kehe; okwa li ha kala owala a fa opo e li. Ihe ongalamathona oya li ya kambela sha. Kaya li lela hayi vulu okuguma omitima dhaantu.”

6, 7. (a) Uukalata wokugandja uunzapo owa li wu na uuwanawa wuni nomangambeko geni? (b) Jehova okwa ‘tula ngiini oohapu dhe momakana getu’?

6 Uukalata wokugandja uunzapo. Okuza mo 1933, aauvithi oya ladhipikwa ya longithe uukalata mbuka sho taya longo egumbo negumbo. Owa li wu thike polopota yiilonga yomomapya muunene. Owa li wu na etumwalaka lyOmbiimbeli paufupi nokombinga yiileshomwa yOmbiimbeli mbyoka omunegumbo ta vulu okwiimonena. Omuuvithi okwa li owala ha pe omunegumbo okakalata e te mu pula e ka leshe. Lilian Kammerud ngoka a ka ninga omutumwa koPuerto Rico nokoArgentina, okwa ti: “Onda li ndi hole okulongitha uukalata wokugandja uunzapo.” Omolwashike mbela? Okwa ti: “Molwashoka haatuhe twa li tu shi okupopya naanegumbo, uukalata owa kwathele ndje ndi igilile okupopya naantu.”

Okakalata kokugandja Uunzapo (mOshiitalia)

7 David Reusch, a ninginithilwe mo 1918, okwa ti: “Uukalata wokugandja uunzapo owa kwathelele aamwatate oyendji, oshoka oyendji oya li yu uvite itaaya vulu okugandja etumwalaka lya yela.” Oshilongitho shika nasho osha li sha ngambekwa. David Reusch okwa ti: “Omathimbo gamwe aantu oya li haya dhiladhila kutya tse aathitamawi. Oyendji yomutse oya li ya fa aathitamawi shili. Ihe Jehova okwa li te tu longekidha tu vule okuuvithila aantu. Masiku okwa li ta ka tula oohapu dhe momakana getu e tu dheule tu vule okulonga aantu Omanyolo pomagumbo gawo. Shika okwa li e shi ningi okupitila mOsikola yOkudheula Aauvithi ndjoka ya totelwe po mo 1940 nasha.” —  Lesha Jeremia 1:6-9.

8. Ongiini to vulu okupitika Kristus e ku dheule?

8 Omambo. Okuza mo 1914, oshigwana shaJehova osha nyanyangidha omambo gi ili nogi ili ga kankamena kOmbiimbeli ge vulithe 100. Gamwe gomugo oga li ga nuninwa okudheula aauvithi, opo ya pondole muukalele. Anna Larsen e li koDenmark, ngoka a kala omuuvithi oomvula 70 lwaampoka, ota ti: “Jehova okwe tu kwathela tu kale hatu pondola momapya okupitila mOsikola yOkudheula Aauvithi nomomambo gosikola ngoka twa pewa. Ote dhimbulukwa kutya embo Theocratic Aid to Kingdom Publishers ndyoka lya pitile mo 1945, olyo embo lyotango. Olya landulwa kembo “Equipped for Every Good Work” ndyoka lya pitile mo 1946. Ngashingeyi otu na embo Mona ouwa mOfikola yOukalele woPauteokratika ndyoka lya pitile mo 2001.” Osha yela kutya Osikola ndjika nomambo gayo oya kala tayi dhana onkandangala sho Jehova te tu dheula ‘tu ninge aayakuli’ ye. (2 Kor. 3:5, 6) Mbela owi inyolitha ngaa mOsikola yOkudheula Aauvithi? Oho etelele ngaa embo lyoye lyOfikola yOukalele kokugongala oshiwike kehe wu landule sho omukwatelikomeho gwosikola ta totha mo iitsa yontumba mulyo? Ngele owe shi ningi, oto ka pitika Kristus e ku dheule wu ninge omulongi a dheulikika. —  2 Kor. 9:6; 2 Tim. 2:15.

9, 10. Omambo oga dhana onkandangala yini mokukuna nokutekela ombuto yoshili?

 9 Jehova okwe tu kwathela wo okupitila mehangano lye ndyoka hali nyanyangidha omambo ngoka hatu longitha okuyelitha omalongo gOmbiimbeli gopetameko. Embo Oshili Ndjoka Tayi Fala kOmwenyo Gwaaluhe olya kwathelele shili aantu oyendji. Olya pitile tango mOshiingilisa mo 1968 (mOshindonga 1975) nolya li lyi holike. Uukalele Wetu wUukwaniilwa waNovomba 1968, owa tile: “Shaashi embo Oshili olya li hali mbestelwa unene, oshinyanyangidho shetu moBrooklyn osha li shi na okulonga olutayima muSeptemba.” Oshileshwa osha gwedha ko: “MuAuguste opwa li pu na natango aantu emiliyona limwe netata inaaya mona omambo gawo ngoka ya mbestela.” Mo 1982, omwaalu gwembo ndika ngoka gwa nyanyangidhwa aguhe kumwe ogwa kondo pomamiliyona 100 momalaka 116. Muule woomvula 14, ano okuza 1968 sigo 1982, embo Oshili olya kwathele aantu ya konda pemiliyona limwe ye ye moshili. *

10 Embo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?, ndyoka li li oshilongitho shilwe oshiwanawa dhingi shokulonga aantu Ombiimbeli, olya piti mOshiingilisa mo 2005 (mOshindonga 2007). Opwa nyanyangidhwa nale omambo oomiliyona 200 lwaampoka dhembo ndika momalaka 256. Oshizemo? Konima owala yoomvula heyali sho lya piti, okuza 2005 sigo 2012, aantu emiliyona 1.2 oya ningi aauvithi yonkundana ombwanawa. Pokati koomvula ndhoka, omwaalu gwaakonakonimbiimbeli ogwa londo okuza lwopomamiliyona ga 6 sigo opoomiliyona dhi vulithe 8.7. Osha yela kutya Jehova ota yambeke oonkambadhala dhetu sho tatu kunu ombuto yoshili noku yi tekela. —  Lesha 1 Aakorinto 3:6, 7.

11, 12. Metsokumwe nomanyolo ngoka ge etwa mo, iifo yetu oya li ya nuninwa oolye?

11 Iifo. Petameko Oshungolangelo oya li ya nuninwa “oshigunda oshishona” shaamboka yi “ithanwa [megulu] kuKalunga.” (Luk. 12:32; Heb. 3:1) Me 1 Kotoba 1919, ehangano lyaJehova olya pitithile oshifo shilwe sha nuninwa aantu ayehe. Uule woomvula odhindji, omwaalu gwoshifo shika ogwa kala gu vule ngoka gwOshungolangelo, molwashoka osha li shi holike noonkondo kAakonakoni yOmbiimbeli nokuyalwe. Osha li hashi ithanwa tango The Golden Age. Mo 1937 osha ka lukwa Consolation, nomo 1946 osha lukwa Awake!

12 Oshungolangelo no-Awake! oya kala tayi lunduluka momimvo dha piti, ihe elalakano lyayo lyokutseyitha Uukwaniilwa waKalunga nokukwathela aantu ya kale yi inekela Ombiimbeli inali lunduluka. Nena opu na Oshungolangelo yokukonakonwa noyomuukalele. Oshungolangelo yokukonakonwa oya nuninwa ‘aalelwa,’ mboka ya thikama po ‘moshigunda oshishona’ nosho wo ‘moonzi dhilwe.’ * (Mat. 24:45, OB-1954; Joh. 10:16) Noyomuukalele oya nuninwa mboka ye hole Ombiimbeli noye hole wo Kalunga, nonando inaya tseya natango oshili. (Iil. 13:16) O-Awake! unene oyaamboka kaaye shi naanaa Ombiimbeli nosho wo Kalunga kashili, Jehova. —  Iil. 17:22, 23.

13. Oshike she ku guma komwenyo kombinga yiifo yetu? (Kundathaneni oshimpungu “ Iileshomwa dhingi muuyuni.”)

 13 Okutameka nomumvo 2014, omwedhi kehe ohapu nyanyangidhwa iifo yo-Awake! ya konda pomamiliyona 44 niifo yOshungolangelo omamiliyona 46 lwaampo. O-Awake! oya li ya tolokwa momalaka 100 lwaampono, omanga Oshungolangelo ya tolokwa momalaka ge vulithe 200. Shika otashi ti iifo mbika oya tolokwa noya taandelithwa yi vule oshifo kehe kombanda yevi alihe. Shika itashi tu kumitha, molwashoka iifo mbika oyi na etumwalaka ndyoka Jesus a ti otali ka uvithilwa aantu ayehe. —  Mat. 24:14.

14. Otwa kala hatu andjaganeke unene shike, nomolwashike?

14 Ombiimbeli. Mo 1896, omumwatate Russell pamwe naayakuli ye oya lundulula edhina lyehangano ndyoka ya li haya longitha mokunyanyangidha iileshomwa, opo li kale nedhina Ombiimbeli; olya ningi Watch Tower Bible and Tract Society. Elunduluko ndyoka olya li lya pumbiwa, oshoka Ombiimbeli oyo ya kala aluhe ya simanenena mokutaandelitha etumwalaka lyUukwaniilwa. (Luk. 24:27) Metsokumwe nedhina lyehangano ndyoka lyopaveta, oshigwana shaKalunga osha kala tashi taandelitha Ombiimbeli nokuladhipika aantu ye yi leshe. Pashiholelwa mo 1926, otwa pilinta tse yene oshitopolwa shOmanyolo gopaKriste gOshigreka gOmbiimbeli The Emphatic Diaglott ndjoka ya tolokwa kuBenjamin Wilson. Okutameka mo 1942, otwa pilinta nokwaandjaganeka Oombiimbeli 700000 dho-King James Version. Konima owala yoomvula mbali, otwa tameke okupilinta Ombiimbeli yo-American Standard Version ndjoka yi na edhina Jehova iikando 6 823. Sho twa ka thika mo 1950, otwa adhika twa andjaganeka Oombiimbeli dhi vulithe 250 000.

15, 16. (a) Omolwashike wu hole o-New World Translation? (Kundathaneni oshimpungu “ Iilongitho yokutoloka Ombiimbeli neendelelo.”) (b) Ongiini to vulu okweetha Jehova a gume omutima gwoye?

15 Mo 1950 otwa pititha Ombiimbeli yo-New World Translation of the Christian Greek Scriptures. Nomo 1961, Ombiimbeli yo-New World Translation of the Holy Scriptures yi ihwa po oya piti. Ombiimbeli ndjika otayi simanekitha Jehova, sho ya shuna mo edhina Jehova mpoka lya li momanyolo gopetameko gOshihebeli. Moshitopolwa shOmanyolo gopaKriste gOshigreka go-New World Translation, edhina Jehova olya holoka mo iikando 237. Oya tolokululwa lwiikando okushilipaleka kutya oyi li mondjila noyu uvitiwe ko kaantu. Oshikando shahugunina ya tolokululwa omo 2013. Mo 2013, otwa adhika twa pilinta Oombiimbeli dho-New World Translation omamiliyona ga konda 201 momalaka 121.

16 Aantu yamwe oyi inyengele ngiini konima sho ya lesha o-New World Translation melaka lyawo? Omulumentu gumwe a za koNepal okwa ti: “Ombiimbeli yOshinepal shonale ondhigu okuuviwa ko kaantu oyendji, oshoka oya longitha elaka lyonkuluyonale. Ihe ngashingeyi otu uvite ko nawa Ombiimbeli, oshoka oya tolokwa melaka ndyoka hatu popi esiku kehe.” Sho omukiintu gumwe moCentral African Republic a lesha o-New World Translation mOshisango, okwa tameke okulila e ta  ti: “Elaka ndyoka lya longithwa olya guma ndje komwenyo.” Ngaashi ye, natse otatu vulu okweetha Jehova e tu gume koomwenyo mokulesha Oohapu dhe esiku kehe. —  Eps. 1:2; Mat. 22:36, 37.

Ya pandula molwiilongitho nedheulo

17. Oto ku ulika ngiini kutya owa pandula iilongitho nedheulo ndyoka ho pewa, noshizemo otashi ka kala shini?

17 Mbela owa pandula ngaa iilongitho nedheulo ndyoka omukwaniilwa Jesus Kristus e tu pa? Oho lesha ngaa iileshomwa mbyoka ehangano lyaKalunga hali nyanyangidha, noho yi longitha ngaa okukwathela yalwe? Ngele osho ho ningi, nena oto ka kala wu uvite ngaashi Opal Betler ngoka a ninginithilwe mu 4 Kotoba 1914. Okwa ti: “Omimvo odhindji, ngame nomusamane gwandje [Edward] otwa kala hatu longitha ongalamathona nuukalata wokugandja uunzapo. Otwa li hatu uvitha egumbo negumbo tatu gandja omambo, uumbo niifo. Otwa li hatu ningi iikonga, hatu uvitha nomapulakata nokugandja iileshomwa. Otwa ka dheulwa tu kale hatu ningi omaishunoko nokukonakona Ombiimbeli naantu mboka yu ulika ohokwe momagumbo gawo. Otwa li hatu kala twi ipyakidhila shili, ihe otwa li hatu shi nyanyukilwa noonkondo.” Jesus oku uvaneke kutya aalanduli ye otaya ka kala yi ipyakidhila nokukuna, okuteya nokunyanyukilwa pamwe. Ngaashi Opal, aantu omamiliyona oye shi uushili woohapu ndhoka. —  Lesha Johannes 4:35, 36.

18. Otu na uuthembahenda washike?

18 Oyendji mboka kaaye shi aapiya yOmukwaniilwa otashi vulika ya tye oshigwana shaKalunga ‘ina shi longwa.’ (Iil. 4:13) Ihe dhiladhila owala! Omukwaniilwa okwa kwathele aantu yowala ya vule okunyanyangidha oondumba dhiileshomwa, mbyoka ya tolokwa momalaka ogendji nohayi leshwa kaantu oyendji kwaana we mondjokonona. Sha simanenena, okwe tu dheula nokwe tu inyengitha tu longithe iilongitho mbika okuuvithila aantu yomiigwana ayihe onkundana ombwanawa. Uuthembahenda owu thike peni okukuna ombuto yoshili nokuteya pamwe naKristus!

^ okat. 2 Moomvula owala omulongo dha piti, oshigwana shaJehova osha nyanyangidha iileshomwa yopaMbiimbeli yi vulithe pomabiliyona 20. Kakele kaashoka, aantu omabiliyona 2.7 muuyuni awuhe mboka haya longitha ointaneta otaya vulu okutalela po o-jw.org.

^ okat. 9 Omambo galwe ngoka ga longithwa mokukonakona Ombiimbeli nayalwe ogo The Harp of God (lya piti mOshiingilisa mo 1921), “Let God Be True” (lya piti mOshiingilisa mo 1946), Ngoye Oto Vulu Okukala nOmwenyo Sigo Aluhe mOparadisa kombanda yEvi (lya piti mOshindonga 1990) nosho wo Ontseyo Ndjoka Tayi Fala kOmwenyo Gwaaluhe (lya piti mOshindonga 1998).

^ okat. 12 Tala Oshungolangelo yo 15 Juli 2013, epandja 23, okatendo 13 opo wu mone euvoko epe kutya “aalelwa” oolye.