Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 ONTOPOLWA 16

Taya gongala pamwe ya longele Jehova

Taya gongala pamwe ya longele Jehova

EHUKU LYONTOPOLWA

Nkene okugongala kwe ende taku hwepopalekwa nankene kwa simana

1. Sho aalongwa ya li ya gongala pamwe, oya pewelwe shike, nomolwashike ya li ye shi pumbwa?

KONIMA yethimbo efupi sho Jesus a yumuka, aalongwa oya gongala ya ladhipikathane. Ihe oya li yi ipatela mo mongulu, oshoka oya li ya tila aatondi yawo. Dhiladhila owala nkene uumbanda wawo wa kana po, sho Jesus e ya holokele e ta ti kuyo: ‘Taambeni ombepo ondjapuki.’ (Lesha Johannes 20:19-22.) Konima yethimbo aalongwa oya gongala ishewe pamwe, na Jehova okwe ya tilile ombepo ondjapuki. Shika inashi ya nkondopaleka tuu ya ka longe iilonga yokuuvitha mbyoka ye ya tegelela! —  Iil. 2:1-7.

2. (a) Jehova ohe tu pe ngiini oonkondo, nomolwashike twe dhi pumbwa? (b) Omolwashike Elongelokalunga lyUukwanegumbo lya simanenena? (Tala enyolo lyopevi noshimpungu “ Elongelokalunga lyUukwanegumbo.”)

2 Natse otwa taalelwa komashongo ngaashi aamwatate yomethelemumvo lyotango. (1 Pet. 5:9) Omathimbo gamwe, yamwe yomutse ohaya kala ya tila aantu. Notwa pumbwa oonkondo ndhoka Jehova ha gandja, opo tu vule okwiidhidhimikila omashongo ngoka hatu tsakaneke sho tatu uvitha. (Ef. 6:10) Oonkondo ndhoka Jehova ohe dhi tu pe unene tuu pokugongala. Kunena otu na okugongala haku tungu kwopaali, ngaashi Okugongala kwOmontaneho, Ekonakono lyOshungolangelo nosho wo okugongala kwomokati koshiwike haku ithanwa Onkalamwenyo yopaKriste niilonga yetu yokuuvitha. * Tse ohatu nyanyukilwa wo oompito dhilwe ne dhokugongala kwokomumvo, ngaashi oshigongi shoshitopolwa, iigongi iyali yopashikandjo nEdhimbuluko lyeso lyaKristus. Omolwashike sha simanenena tu kale pokugongala kehe? Okugongala kwetu kwonena okwe ende ngiini taku hwepopala? Nomukalo moka hatu tala ko okugongala otagu ulike shike kombinga yetu?

Omolwashike hatu gongala pamwe?

3, 4. Jehova okwa li a tegelela oshigwana she shi ninge shike? Gandja iiholelwa.

3 Jehova okwa kala nale ha lombwele oshigwana she shi gongale, opo shi mu longele noku mu galikana. Pashiholelwa mo 1513 K.E.N., Jehova okwa pele oshigwana shaIsraeli Ompango moka a popi kutya nashi dhimbulukwe esiku lyEsabati oshiwike kehe, opo egumbo kehe li vule oku mu longela nokulongwa Ompango. (Deut. 5:12; 6:4-9) Uuna Aaisraeli ya vulika kelombwelo ndyoka, eitaalo lyaantu olya li hali kolo noshigwana ashihe osha li hashi kala sha yogoka nosha kola pambepo. Uuna  inaaya vulika kompango ndjoka e taya kala ihaaya gongala we aluhe ya galikane noya longele Jehova, Jehova okwa li ha kala inee ya hokwa we. —  Lev. 10:11; 26:31-35; 2 Ondjal. 36:20, 21.

4 Natu taleni wo koshiholelwa shoka sha tulwa po kuJesus. Okwa li i igilila okuya kosinagoga mEsabati oshiwike kehe. (Luk. 4:16). Konima yeso neyumuko lye, aalongwa ye oya tsikile okukala haya gongala pamwe, nokuli nonando kaya li we haya dhimbulukwa esiku lyEsabati. (Iil. 1:6, 12-14; 2:1-4; Rom. 14:5; Kol. 2:13, 14) Pokugongala hoka, Aakriste yomethelemumvo lyotango kaya li owala haya nongekwa nohaya ladhipikwa, ihe oya li wo haya yambele Kalunga omahambelelondjambo okupitila momagalikano, mokuninga omatyokosha nomokwiimba omaimbilo. —  Kol. 3:16; Heb. 13:15.

Aalongwa yaJesus oya li haya gongala pamwe, opo ya tsaathane omukumo noya nkondopalekathane

5. Omolwashike hatu kala pokugongala nopiigongi yokomumvo iinene niishona? (Tala wo oshimpungu “ Okugongala kwokomumvo hoka haku hanganitha aantu yaKalunga.”)

5 Sha faathana, uuna tu li pokugongala kwokoshiwike nopiigongi yokomumvo iinene niishona, ohatu ulike kutya otatu ambidhidha Uukwaniilwa waKalunga, ohatu nkondopalekwa kombepo ondjapuki nohatu kumike yalwe mokuulika eitaalo lyetu. Sha simana unene osho kutya otu na ompito yokulongela Jehova okupitila megalikano, momatyokosha getu nomokwiimba. Okugongala kwetu nena otashi vulika kwa longekidhwa momukalo gwa yooloka ko kwaangoka gwAakriste yomethelemumvo lyotango, ihe nako okwa simana. Moomvula opo dha zi ko, ongiini okugongala kwe ende taku lunduluka?

Okugongala kwokoshiwike hoka haku tu ladhipike tu kale ‘tu holathane notu longelathane uuwanawa’

6, 7. (a) Ohatu gongala nelalakano lyashike? (b) Omasiku gokugongala kwoongundu oga li ga yoolokathana ngiini?

6 Sho omumwatate Charles Taze Russell a tameke okukonga oshili mOohapu dhaKalunga, okwa mono kutya okugongala pamwe naamboka ye na elalakano lya fa lye okwa simana.  Mo 1879, Russell okwa nyola a ti: “Ngame pamwe nayalwe moPittsburgh, ohatu gongala tu konakone Ombiimbeli Osoondaha kehe.” Aaleshi yOshungolangelo oya li ya ladhipikwa ya kale haya gongala, nomo 1881 moPittsburgh moPennsylvania omwa li hamu ningwa okugongala Osoondaha nEtitatu kehe. Oshungolangelo yaNovomba 1895 oya ti kutya elalakano lyokugongala hoka olyo “okukaleka po ekwatathano ewanawa nAakriste ooyakwetu, ohole nuukumwe” nokuladhipikathana. —  Lesha Aahebeli 10:24, 25.

7 Uule woomvula odhindji, ongundu kehe yAakonakoni yOmbiimbeli oya li hayi ningi okugongala momukalo gwayo, noongundu ndhoka odha li hadhi gongala iikando ya yoolokathana. Pashiholelwa, ontumwafo ndjoka ya zile kongundu yimwe moAmerika noya nyanyangidhilwe mo 1911 oya ti: “Ohatu gongala lutano moshiwike.” Oya li haya gongala mOmaandaha, mEtitatu, mEtitano nalwaali mOsoondaha. Ontumwafo yilwe ya zile kongundu onkwawo moAfrika, noya nyanyangidhilwe mo 1914 oya ti: “Ohatu gongala lwaali momwedhi, hatu tameke mEtitano sigo omOsoondaha.” Ihe mokweendela ko kwethimbo, omagongalo oga tameke okuninga okugongala ngaashi hatu ku ningi nena. Natu taleni pafupi kondjokonona yokugongala kehe.

8. Iipopiwa yimwe yonale yomontaneho oya li tayi popi kombinga yashike?

8 Okugongala kwOmontaneho. Mo 1880, omumvo gwa landula ngoka omumwatate Russell a tameke okunyanyangidha Oshungolangelo, omumwatate Russell okwa yi molweendo tu uvithile aantu ngaashi Jesus a ningile. (Luk. 4:43) Sho te shi ningi okwa tulile po omagongalo oshiholelwa shankene Okugongala kwomOntaneho ku na okuningwa. Oshungolangelo oya tseyithile olweendo ndoka tayi ti kutya Russell “ota ka kala a nyanyukwa okupopya kombinga yiinima ya pamba Uukwaniilwa waKalunga pokugongala kwomontaneho.” Mo 1911 konima sho ookalasa nenge omagongalo ga totwa po miilongo oyindji, egongalo kehe olya ladhipikwa li tume aapopi komagongalo gopopepi ya ka gandje iipopiwa ihamano yi na iipalanyolo yi ili noyi ili, ngaashi kombinga yepangulo noyekuliloyambo. Kehulilo lyoshipopiwa kehe, okwa li haku popiwa edhina lyomupopi ngoka ta ka gandja oshipopiwa oshiwike tashi landula nosho wo oshipalanyolo shasho.

9. Okugongala kwomOntaneho okwe ende ngiini taku lunduluka muule woomvula, nongiini to vulu oku ku ambidhidha?

9 Mo 1945, Oshungolangelo oya tseyitha kutya pOkugongala kwomOntaneho muuyuni awuhe otapu ka gandjwa iipopiwa yOmbiimbeli mbyoka tayi popi kombinga “yomaupyakadhi gopethimbo lyetu ga kwata miiti.” Kakele kiipopiwa mbyoka ya gandjwa komupiya omudhiginini nomunandunge, uule woomvula odhindji, aagandji yiipopiwa oya kala haya toto po wo iipopiwa yawo yene. Ihe mo 1981, aapopi ayehe oya lombwelwa kutya iipopiwa yawo oye na oku yi gandja yi ikolelela komisindilo dhiipopiwa ndhoka dha tuminwa omagongalo. * Okuza moomvula ndhoka dha tetekele 1990, omisindilo dhimwe dhiipopiwa yomontaneho  odha li hadhi pula aapulakeni ya kuthe ombinga nenge ya ninge omauliko. Ihe momumvo omo tuu moka omalombwelo komugandji gwoshipopiwa oga lunduluka sho aapulakeni kaaya li we ye na okukutha ombinga muyo. Oshikwawo, muJanuali 2008 iipopiwa yomontaneho oya tameke okugandjwa owala uule wominute 30, peha lyominute 45. Nonando opwa ningwa omalunduluko ngoka, iipopiwa mbyoka ya longekidhwa nawa natango ohayi koleke eitaalo lyetu mOohapu dhaKalunga nohayi tu longo oshindji kombinga yUukwaniilwa we. (1 Tim. 4:13, 16) Mbela oho hiya nuulaadhi aantu mboka kaaye shi Oonzapo nenge mboka ho talele po ye ye ya pulakene kiipopiwa mbika ya simana?

10-12. (a) Omalunduluko geni ga ningwa shi na ko nasha nEkonakono lyOshungolangelo? (b) Omapulo geni wu na okwiipula?

10 Ekonakono lyOshungolangelo. Mo 1922 aamwatate hayi ithanwa aayendi, ano aakalele ya tumwa kEhangano lyo-Watch Tower ya gandje iipopiwa momagongalo nokukwatela komeho iilonga yokuuvitha, oya ningi eetopo kutya pokugongala kwakwalukehe aapulakeni oyo taya kala haya hogolola Oshungolangelo ndjoka tayi ka konakonwa. Eetopo ndyoka olya taambwa ko, nopetameko ekonakono lyOshungolangelo olya li hali ningwa mokati koshiwike nenge mOsoondaha.

PEkonakono lyOshungolangelo moGhana mo 1931

11 Oshungolangelo 15 Juni 1932 oya gandja uuyelele wa gwedhwa po wankene okugongala huka ku na okuningwa. Oshileshwa osha ti kutya omumwatate oye e na okukwatela komeho okugongala hoka, ngaashi sha li hashi ningwa pekonakono ndyoka mObetele. Aamwatate yatatu oya li taya vulu okukuutumba komutuni e taya ningi omalufo gokulesha uutendo. Pethimbo ndyono iitopolwa kaya li yi na omapulo, onkee ano omukwatelikomeho okwa li a lombwelwa a pule aapulakeni ya pule omapulo kombinga yuuyelele mboka tawu kundathanwa. Konima yaashono, okwa li e na okupa aantu ompito ya yamukule omapulo ngoka. Uuna pwa pumbiwa uuyelele wa gwedhwa po, omukwatelikomeho okwa li e na oku wu gandja “paufupi.”

 12 Petameko, egongalo kehe olya li lya pitikwa li hogolole oshifo shOshungolangelo shoka oyendji ya hala okukonakona. Ihe Oshungolangelo yo 15 Apilili 1933 oya ti kutya omagongalo agehe naga longithe oshifo shoka opo sha piti. Mo 1937 opwa gandjelwe elombwelo kutya ekonakono oli na okuningwa mOsoondaha. Opwa ka ningwa ishewe omalunduluko momukalo moka okugongala haku ningwa ngaashi hatu ku ningi nena ngoka ga nyanyangidhilwe mOshungolangelo ye 1 Kotoba 1942. Tango, oshifo osha tseyitha kutya omapulo ngoka ge na okulongithwa otaga ka kala haga kala pevi lyoshitopolwa shoka tashi konakonwa. Opo ihe osha ti kutya okugongala oku na okuningwa uule wowili. Osha ladhipike wo mboka taya yamukula ya popye “niitya yawo yene” pehala lyokulesha mokatendo. Ekonakono lyOshungolangelo oli li natango okugongala kwa simana mpoka hatu pewa iikulya yopambepo komupiya omudhiginini nomunandunge pethimbo. (Mat. 24:45) Kehe gumwe gwomutse oku na okwiipula ngeyi: ‘Mbela ohandi ilongekidhile ngaa ekonakono lyOshungolangelo oshiwike kehe? Na mbela ohandi kambadhala ngaa okuyamukula pekonakono ndyoka?’

13, 14. Hokolola ondjokonona yEkonakonombiimbeli lyEgongalo. Owu li holele shike?

13 Ekonakonombiimbeli lyEgongalo. Lwopokati ko 1890 nasha, konima sho embo Millennial Dawn lya piti, omumwatate H. N. Rahn gumwe gwomAakonakoni yOmbiimbeli moshilando shaBaltimore, Maryland moAmerika, okwa ningi eetopo opo ya tote uungundu wokukonakona Ombiimbeli taya longitha embo ndyoka. Petameko okugongala hoka kwa li haku ningilwa momagumbo, okwa li haku ningwa nelalakano lyokutala nkene tashi ke enda. Ihe muSeptemba 1895, uungundu mboka owa li tawu pula komeho nowa li tawu adhika miilando oyindji muAmerika. Nomolwaashono Oshungolangelo yomwedhi ngoka ya ti aakonakoni ayehe yOmbiimbeli naya kale haya gongala ngaaka. Oya ti ngoka ta kwatele komeho na kale omuleshi omuwanawa. Okwa li e na okulesha etumbulo e ta tegelele aapulakeni ya tye ko sha. Konima ngele etumbulo kehe mokatendo lya leshwa e tali kundathanwa, okwa li e na okulesha oovelise ndhoka dhi li mokatendo. Pehulilo lyontopolwa kehe, omupulakeni kehe okwa li e na okungonga paufupi shoka sha kundathanwa.

14 Okugongala huka okwa li kwa lukululwa lwiikando. Okwa li haku ithanwa uungundu wokukonakona Ombiimbeli wAaberea, wa lukilwa Aaberea yomethelemumvo lyotango mboka ya konakonene Omanyolo nuukeka. (Iil. 17:11) Konima yethimbo okwe ki ithanwa Ekonakono lyEmbo lyEgongalo. Ngashingeyi okugongala hoka ohaku ithanwa Ekonakonombiimbeli lyEgongalo, negongalo alihe ohali gongala mOshinyanga shUukwaniilwa pehala lyokugongala muungundu momagumbo. Omimvo dha piti omambo, uumbo niitopolwa yomOshungolangelo oyo ya kala hayi konakonwa pokugongala huka. Okuza petameko, ayehe mboka ya li haya kala pokugongala oya ladhipikwa ya kale haya kutha ombinga muko. Okugongala  hoka okwi indjipaleke lela ontseyo yetu yokutseya Ombiimbeli. Mbela oho ilongekidhile ngaa aluhe okugongala hoka nokukutha ombinga muko ngaashi to vulu?

15. Elalakano lyOsikola yOkudheula Aauvithi olyashike?

15 Osikola yOkudheula Aauvithi. Omumwatate Carey Barber, ngoka ethimbo ndyono a li ha longo koombelewa oonene moBrooklyn moNew York, okwa ti: “Ongulohi yOmaandaha mo 16 Februali 1942, aalumentu ayehe mObetele yaBrooklyn moNew York, oya pulwa yi inyolithe mosikola ndjoka hayi ithanwa ngashingeyi Osikola yOkudheula Aauvithi.” Omumwatate Barber ngoka konima a ka ninga oshilyo shOlutuwiliki, okwa hokolola kutya osikola ndjika oyo “yimwe yomiinima ya dhenga mbanda mbyoka Jehova a ningila oshigwana she kunena.” Osikola ndjoka oya kwathela lela aamwatate ya hwepopaleke uunkulungu wawo wokulonga nowokuuvitha, nomolwashono okuza mo 1943, okambo haki ithanwa Course in Theocratic Ministry oka ka tuminwa komagongalo muuyuni awuhe. Me 1 Juni 1943, Oshungolangelo oya ti kutya Osikola yOkudheula Aauvithi  oya nuninwa okukwathela oshigwana shaKalunga shi “idheule, opo shi vule okuuvitha etumwalaka lyUukwaniilwa.” —  2 Tim. 2:15.

16, 17. Mbela Osikola yOkudheula Aauvithi ohayi longo owala omuntu okungonga nawa omatumbulo nenge okulongitha iitya mbyoka tayi opalele nawa? Shi yelitha.

16 Petameko, oyendji oya li ya mono oshidhigu okupopya komeho gaapulakeni oyendji. Clayton Woodworth, Jr., ngoka he a li a tulwa mondholongo kaashi li pauyuuki pamwe nOmumwatate Rutherford nosho wo yalwe mo 1918, ota dhimbulukwa nkene a li u uvite sho i inyolitha mosikola ndjoka mo 1943. Omumwatate Woodworth okwa ti: “Osha li oshidhigu noonkondo kungame okugandja iipopiwa. Elaka lyandje olya li hali kala lya fa lya ninga ele, okana kandje oka li haka kukuta nte, newi lyandje olya li hali kala lya ninga iihwandu.” Ihe sho Clayton a hwepopala mokupopya, okwa kala ha pulwa olundji a gandje iipopiwa yomontaneho. Osikola ndjoka inayi mu longa owala okungonga nawa omatumbulo nenge okulongitha iitya mbyoka tayi opalele nawa. Ihe oye mu longo wo okukala omwiifupipiki nonkene sha simana okwiinekela muJehova. Okwa ti:  “Onda mono kutya omupopi haye a simana, ihe shoka sha simana osho okwiilongekidha nawa nokwiinekela muJehova. Aantu ohaya kala ye na ehalo lyokupulakena shoka ta popi nohayi ilongo mo sha moshipopiwa she.”

17 Mo 1959 aamwameme oya pulwa yi inyolithe mOsikola yOkudheula Aauvithi. Omumwameme Edna Bauer ota dhimbulukwa sho etseyitho ndyoka lya ningwa poshigongi. Ota ti: “Otandi dhimbulukwa kutya aamwameme oya li ya tuntukwa noonkondo sho etseyitho ndyoka lya ningwa. Ngashingeyi nayo otaya vulu okukutha ombinga muyo.” Kutya nduno ngoye omumwatate nenge omumwameme, mbela ino hala okwiinyolitha mOsikola yOkudheula Aauvithi nokulongwa kuJehova? —  Lesha Jesaja 54:13.

18, 19. (a) Okugongala kwoPailonga ohaku ningwa tatu landula oshiholelwa shini? (b) Omolwashike hatu imbi pokugongala? (Tala oshimpungu “ Okwiimba kombinga yoshili yomOohapu dhaKalunga.”)

18 Okugongala kwoPailonga. Okutameka mo 1919, opwa kala hapu ningwa elongekidho lyiilonga yomomapya. Pethimbo ndiyaka, haayehe megongalo ya li haya kala pokugongala hoka, ihe oomboka owala haya kutha ombinga mokutaandelitha iileshomwa. Okutameka mo 1923, Okugongala kwoPailonga okwa li haku ningwa lumwe momwedhi, naayehe yomokalasa nenge yomegongalo opo ya li ye na okukala. Mo 1928 omagongalo oga li ga ladhipikwa ga kale haga ningi Okugongala kwoPailonga oshiwike kehe, nomo 1935 Oshungolangelo oya ladhipike omagongalo agehe ga longithe uuyelele mboka wa nyanyangidhwa mokafo kedhina Director pOkugongala kwoPailonga (okafo hoka konima yethimbo oke ki ithanwa Informant nongashingeyi ohaki ithanwa Uukalele Wetu wUukwaniilwa). Nziya okugongala hoka okwa kala haku ningwa momagongalo agehe.

19 Ngaashi Kristus a pele aalongwa ye omayele, natse pOkugongala kwoPailonga ohatu pewa po uuyelele mboka hawu tu kwathele uuna tu li muukalele. (Mat. 10:5-13) Ngele oho mono Uukalele Wetu wUukwaniilwa, oho wu konakona ngaa nokutula miilonga omaetopo ngoka ge li mo uuna wu li muukalele?

Okugongala kwokomumvo hoka kwa simanenena

Okuza methelemumvo lyotango, Aakriste oya kala nokugongala omumvo kehe ya dhane Edhimbuluko lyeso lyaKristus (Tala okatendo 20)

20-22. (a) Omolwashike hatu dhimbulukwa eso lyaJesus? (b) Uuwanawa wuni ho mono sho ho kala pEdhimbuluko omumvo kehe?

20 Jesus okwa lombwele aalongwa ye ya kale nokudhimbulukwa eso lye sigo e ya. Edhimbuluko lyeso lyaKristus ohali dhanwa lumwe momvula, ngaashi naanaa Opaasa. (1 Kor. 11:23-26) Aantu omamiliyona ohaya gongala mesiku ndika omumvo kehe. Oshituthi shika ohashi dhimbulukitha aagwayekwa uuthembahenda mboka ye na woku ka thigulula Uukwaniilwa pamwe naKristus. (Rom. 8:17) Nohashi inyengitha oonzi dhilwe dhi simaneke Omukwaniilwa gwUukwaniilwa waKalunga nodhi kale dha dhama muye. —  Joh. 10:16.

21 Omumwatate Russell nayakwawo oya mono kutya okudhimbulukwa Uulalelo wOmuwa okwa simana noku na okudhanwa owala lumwe momvula. Oshungolangelo yaApilili 1880 oya tile: ‘Omimvo odhindji moPittsburgh, oyendji yomutse otwa kala hatu dhana Opaasa [Edhimbuluko] nohatu li oshikwiila  nokunwa omaviinu, omandhindhiliko ngoka taga thaneke olutu lwOmuwa gwetu nosho wo ombinzi ye.’ Iigongi iinene oya tamekwa wo okuningwa pethimbo limwe nEdhimbuluko. Oshikando shotango pwa ningilwe omayalulo poshiningwanima shika omo 1889, sho pwa li aapulakeni 225 nopwa ninginithilwe aantu 22.

22 Nonando kunena Edhimbuluko ihali dhanwa pamwe noshigongi, ohatu hiya natango ayehe momudhingoloko gwetu ye ye kOshinyanga shUukwaniilwa nenge kehala lilwe tu dhimbulukwe pamwe nayo eso lyaKristus. Mo 2013 aantu ye vulithe poomiliyona 19 oya li pedhimbuluko lyeso lyaJesus. Oshi li uuthembahenda unene okukala pEdhimbuluko nosho wo okuladhipika yalwe ye ye ya dhimbulukwe pamwe natse esiku ndika eyapukielela. Mbela omumvo kehe oho ningi ngaa oonkambadhala wu hiye aantu oyendji ye ye kEdhimbuluko?

Shoka iikala yetu tayi holola

23. Owa tala ko ngiini okugongala?

23 Aapiya yaJehova aadhiginini ihaya tala ko omalombwelo ngoka taga ti natu gongale pamwe ge li omutenge. (Heb. 10:24, 25; 1 Joh. 5:3) Pashiholelwa, omukwaniilwa David okwa li e hole okuya kongulu yaJehova. (Eps. 27:4) Nokuli okwa li ha nyanyukilwa unene okulongela Kalunga pamwe naamboka ye Mu hole. (Eps. 35:18) Dhiladhila owala kuJesus. Manga a li nokuli omushona, okwa li e hole okukala mongulu yaHe. —  Luk. 2:41-49.

Molwashoka otwa halelela okugongala pamwe, shoka otashi ulike kutya Uukwaniilwa waKalunga owu li epangelo lyolela kutse

24. Oshike hatu ulike sho hatu kala pokugongala?

24 Uuna tatu yi kokugongala, otatu ulike kutya otu hole Jehova nosho wo kutya otwa hala okutunga ooitaali ooyakwetu. Otatu ulike wo kutya otwa hala okukala aalelwa yUukwaniilwa waKalunga, nohatu longwa nkene tu na oku shi ninga pokugongala nopiigongi iinene niishona. Oshikwawo, okugongala ohaku tu kwathele tu hwepopaleke uunkulungu wetu noku tu nkondopaleka, opo tu tsikile okulonga oshilonga shUukwaniilwa waKalunga shoka sha simanenena kunena, ano okuninga aantu aalongwa yomukwaniilwa Jesus Kristus noku ya dheula. (Lesha Mateus 28:19, 20.) Osha yela kutya molwashoka otwa halelela okugongala pamwe, otashi ulike kutya Uukwaniilwa waKalunga owu li epangelo lyolela kukehe gumwe gwomutse. Natu kaleni aluhe twa lenga okugongala kwetweni!

^ okat. 2 Kaleke kokugongala hoka haku ningwa oshiwike kehe, ohatu ladhipikwa tu konge ethimbo lyekonakono lyopaumwene nenge lyelongelokalunga lyuukwanegumbo.

^ okat. 9 Mo 2013 opwa li pu na omisindilo dhiipopiwa yomontaneho dhi vulithe 180.