Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Kolumoho: Okugongala taku ningilwa mehalandjandja moLondon moIngilanda mo 1945; kolulyo: Oshigongi shi ikalekelwa shesiku limwe moMalawi muAfrika mo 2012

 OSHITOPOLWA 5

Taya longwa kOmukwaniilwa — Aapiya yOmukwaniilwa taya dheulwa

Taya longwa kOmukwaniilwa — Aapiya yOmukwaniilwa taya dheulwa

 NATU tye nduno owa tala omugundjuka gwomegongalo lyeni ta gandja oshipopiwa she shotango poshigongi shoshikandjo. Ngoye to imemeha, sho to pulakene koshipopiwa she, to dhiladhila nonkumwe kelongo ndyoka oshigwana shaKalunga hashi mono. Oto dhimbulukwa sho omugundjuka nguka a gandjele oshipopiwa she shotango megongalo, wa kumwa kehumokomeho ndyoka a ninga. Okwa ninga ehumokomeho enene konima sho a zi kOsikola yOkudheula Aakokolindjila. Ye nomukadhi opo owala ya zi kOsikola yAauvithi yUukwaniilwa. Sho a mana okugandja oshipopiwa she oshiwanawa, manga to hakele, owa lengalenga e to dhiladhila kelongo ndyoka oshigwana shaKalunga ashihe hashi pewa.

Ombiimbeli otayi hunganeke kutya ethimbo otali ke ya, uuna Jehova ‘ta ka longa’ oshigwana she ashihe. (Jes. 54:13) Ethimbo ndyoka olya thikana notu li mulyo ngashingeyi. Ihatu longwa owala okupitila miileshomwa, ihe okupitila wo mokugongala, miigongi yoshikandjo noyoshitopolwa nosho wo moosikola ndhoka dha nuninwa oku tu dheulila oshilonga shokondandalunde mehangano lyaJehova. Moshitopolwa shika, otatu ka kundathana nkene elongo ndika tali holola kutya Uukwaniilwa waKalunga otawu pangele nale.

 

MOSHITOPOLWA SHIKA

ONTOPOLWA 16

Taya gongala pamwe ya longele Jehova

Ongiini tatu vulu owala okumona uuwanawa sho tatu longele Jehova pokugongala?

ONTOPOLWA 17

Aauvithi yUukwaniilwa taya dheulwa

Oosikola dhOmbiimbeli odha dheula ngiini aauvithi yUukwaniilwa ya longe oshilonga shawo?