Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Mbela owa hala okutseya oshili?

Mbela owa hala okutseya oshili?

OSHILI kombinga yashike? Okombinga yomapulo gamwe ga simana ngono aantu ya kala nokupula. Otashi vulika nangoye wa kala nokwiipula omapulo ngaashi:

  • Mbela Kalunga oku na ko ngaa nasha natse shili?

  • Mbela iita nokumona iihuna onayi ka hule po ngaa?

  • Oshike hashi tu ningilwa ngele twa si?

  • Mbela oonakusa oye na etegameno lyasha?

  • Ongiini tandi vulu okugalikana opo ndi uvike kuKalunga?

  • Ongiini tandi vulu okumona enyanyu monkalamwenyo?

Openi to vulu okwaadha omayamukulo komapulo ngaka? Ngele owa pula aantu yi ili noyi ili, oto ka mona omayamukulo ga yoolokathana. Nonando owu pule mboka haya yi kongeleka nenge aawiliki yomalongelokalunga, natango oto ka mona omayamukulo taga kondjithathana. Gamwe gomomayamukulo ngoka otashi vulika taga monika ge na oshilonga pethimbo ndyoka, ihe konima yokathimbo kage na we oshilonga.

Ihe opu na embo limwe ndyoka li na omayamukulo ge shi okwiinekelwa. Embo ndyoka oli na uuyelele washili. Jesus Kristus okwa galikana kuKalunga a ti: “Oohapu dhoye odho oshili.” (Johannes 17:17) Oohapu ndhoka otwe dhi tseya kunena kutya odho Ombiimbeli Ondjapuki. Pomapandja taga landula oto ka mona nkene Ombiimbeli tayi gandja gamwe gomomayamukulo ga yela nawa nogoshili komapulo ngoka ga pulwa metetekelo.

 Mbela Kalunga oku na ko ngaa nasha natse shili?

OMOLWASHIKE EPULO NDIKA HALI PULWA? Omolwaashoka otu li muuyuni wu udha uutondwe nokwaahenuuyuki. Omalongelokalunga ogendji ohaga longo kutya okumona iihuna kwaantu oku li ehalo lyaKalunga.

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI: Kalunga ihe etitha nando uuwinayi. Job 34:10 ota ti: “Itashi vulika Kalunga a longe uugoyoki. Omunankondoawike ita vulu okulonga uuwinayi.” Kalunga oku na elalakano lyopahole li na ko nasha naantu. Omolwaashono Jesus e tu longo tu galikane ngeyi: ‘Tate yetu ngu u li megulu: Uukwaniilwa woye nawu ye. Ehalo lyoye nali gwanithwe kombanda yevi wo ngaashi megulu.’ (Mateus 6:9, 10, yelekanitha KB.) Molwaashoka Kalunga oku na ko nasha natse lela, okwa ninga eyambo enene opo a gwanithe po elalakano lye.—Johannes 3:16.

Tala wo Genesis 1:26-28; Jakob 1:13 nosho wo 1 Petrus 5:6, 7.

Mbela iita nokumona iihuna onayi ka hule po ngaa?

OMOLWASHIKE EPULO NDIKA HALI PULWA? Iita onkee ngaa tayi tsikile nokufaalela oomwenyo dhaantu oyendji. Atuhe otwa hendwa koomwenyo molwokumona iihuna kwaantu.

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI: Kalunga oku uvaneka ethimbo ndyoka te ke eta ombili kombanda yevi alihe. Kohi yUukwaniilwa we mboka wu li epangelo lye lyomegulu, aantu ‘itaye ki ilongekidhila we olugodhi.’ Peha lyaashono otaya ka “hambula omagongamwele gawo, ga ninge omatemo.” (Jesaja 2:4) Kalunga ota ka hulitha po okwaahenuuyuki nokumona iihuna akuhe. Ombiimbeli oyu uvaneka tayi ti: “[Kalunga] ota ka theta omahodhi agehe momeho gawo. Oko noitaku kala we eso, oluhodhi, [elilo] nenge uuwehame. Oshoka iikulu [mwa kwatelwa okwaahenuuyuki nokumona iihuna hoka ku li po nena] oya hula po.”—Ehololo 21:3, 4.

Tala wo Episalomi 37:10, 11; 46:9 naMika 4:1-4.

Oshike hashi tu ningilwa ngele twa si?

OMOLWASHIKE EPULO NDIKA HALI PULWA? Omalongelokalunga ogendji muuyuni ohaga longo aantu kutya opu na sha momuntu shono hashi tsikile nokukala nomwenyo konima ngele a si. Yamwe ohaya ti kutya oonakusa otaya vulu okweetela aanamwenyo oshiponga nenge kutya Kalunga oha geele aakolokoshi moku ya tula momulilo gwoheli ihaagu dhimi.

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI: Peso omuntu oha hulu po. Omuuvithi 9:5 ota ti: “Aasi itaa tseya sha nando.” Molwaashoka aasi kaaye na sho ye shi nokaaye na omaiyuvo gasha noitaya vulu okulonga sha, itaya vulu okweetela aanamwenyo oshiponga nenge ye ya kwathele.—Episalomi 146:3, 4.

Tala wo Genesis 3:19 nOmuuvithi 9:6, 10.

 Mbela oonakusa oye na etegameno lyasha?

OMOLWASHIKE EPULO NDIKA HALI PULWA? Omolwaashoka otwa hala okukala nomwenyo nokunyanyukilwa onkalamwenyo pamwe naaholike yetu. Oshi li lela paunshitwe okukala nehalo okumona ishewe oonakusa yetu aaholike.

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI: Oyendji mboka ya sa otaya ka yumudhwa. Jesus oku uvaneka kutya ‘mboka ye li moombila otaya ka za mo.’ (Johannes 5:28, 29) Metsokumwe nelalakano lyaKalunga lyopetameko, aantu mboka taya ka yumudhwa otaya ka mona ompito yokukala nomwenyo moparadisa kombanda yevi. (Jesaja 65:21-25) Euvaneko ndika olya kwatela mo okukala nuukolele wi ihwa po nosho wo omwenyo gwaaluhe kaantu aavuliki. Ombiimbeli otayi ti: “Aayuuki otaa ka thigulula evi e taa kala mo sigo aluhe.”—Episalomi 37:29.

Tala wo Job 14:14, 15; Lukas 7:11-17 nIilonga 24:15.

Ongiini tandi vulu okugalikana opo ndi uvike kuKalunga?

OMOLWASHIKE EPULO NDIKA HALI PULWA? Aantu momalongelokalunga agehe konyala ohaya galikana. Ihe oyendji oyu uvite kutya omagalikano gawo ihaga yamukulwa.

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI: Jesus okwe tu longa tu yande okweendulula omagalikano getu oshikando kehe tatu galikana. Okwa ti: “Ngele tamu galikana, inamu popyagana [nenge “inamu endulula iinima ya faathana,” NW].” (Mateus 6:7) Ngele otwa hala Kalunga u uve omagalikano getu, otu na okugalikana komukalo ngoka a hokwa. Opo tu shi ninge, otu na okwiilonga ehalo lyaKalunga, opo nduno tatu galikana metsokumwe nalyo. Johannes gwotango 5:14 (OB-1954) ota ti: ‘Nge tatu indile Kalunga sha pahalo lye, ote tu uvu.’

Tala wo Episalomi 65:2; Johannes 14:6, 14 nosho wo 1 Johannes 3:22.

Ongiini tandi vulu okumona enyanyu monkalamwenyo?

OMOLWASHIKE EPULO NDIKA HALI PULWA? Aantu oyendji oyi itaala kutya iimaliwa, esimano nenge uuwanawa wokoshipala otawu vulu oku ya etela enyanyu. Onkee ano, ohaya lalakanene iinima mbyoka, ihe ohaye shi dhimbulula mo konima kutya iinima mbyoka ihayi eta enyanyu.

SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI: Jesus okwa popi kutya oshipatululo shokumona enyanyu oshike sho a ti: “Aanelago oomboka taa uvu oohapu dhaKalunga e taye dhi dhiginine.” (Lukas 11:28) Enyanyu lyashili otali vulu owala okumonika uuna tatu katuka onkatu tu kandule po ompumbwe yetu onene, ehalo lyokutseya oshili yopambepo kombinga yaKalunga nosho wo elalakano ndyoka e tu nine. Oshili ndjoka otayi adhika mOmbiimbeli. Okutseya oshili ndjoka otaku ke tu kwathela tu mone kutya oshike sha simana unene naashoka inaashi simana. Ngele tatu pitike oshili yOmbiimbeli yi wilike omatokolo niilonga yetu, otashi tu etele onkalamwenyo tayi ti sha.

Tala wo Omayeletumbulo 3:5, 6, 13-18 nosho wo 1 Timoteus 6:9, 10.

 Ngaka oga li owala omayamukulo gOmbiimbeli paufupi komapulo gahamano. Mbela owa hala okutseya shi vulithe mpoka? Ngele ngoye ogumwe gwomwaamboka taya kongo oshili, osha yela kutya owu na ehalo ndyoka. Otashi vulika ho ipula omapulo ngaashi: ‘Ngele Kalunga oku na ko nasha natse, omolwashike e ethela uuwinayi nuukolokoshi wu kale ko ethimbo ele ngaaka? Ongiini tandi vulu okuhwepopaleka onkalamwenyo yuukwanegumbo wandje?’ Ombiimbeli otayi gandja omayamukulo ga yela notaga mbilipaleke komapulo ngoka nokugalwe wo ogendji.

Ihe oyendji kunena ihaya lesha Ombiimbeli. Oye yi tala ko yi li embo enene noonkondo nedhigu okuuviwa ko omathimbo gamwe. Mbela owa hala ekwatho wu mone omayamukulo mOmbiimbeli? Oonzapo dhaJehova ohadhi gandja ekwatho momikalo dhi li mbali.

Omukalo gwotango, omokulongitha embo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa? ndyoka lya nuninwa okukwathela aantu mboka kaaye na ethimbo olindji ya mone omayamukulo ga yela gOmbiimbeli komapulo ngoka ga simana. Omukalo omutiyali ogwo elandulathano lyokukonakona Ombiimbeli pegumbo oshali. Nopwaahe na ofuto yasha, gumwe gwomOonzapo dhaJehova ngoka a pyokoka okulonga Ombiimbeli ote ke ya kegumbo lyoye nenge pehala lilwe tali opalele opo a kundathane nangoye kombinga yOmbiimbeli uule wokathimbo kontumba oshiwike kehe. Aantu omamiliyona muuyuni auhe oya mona uuwanawa melandulathano lyoludhi nduka. Oyendji sho ya konakona Ombiimbeli oyi inyengithwa ya zimine taya ti: “Onda mona oshili!”

Kapu na eliko tali vulu okumonika li vulithe ndika. Oshili yOmbiimbeli otayi tu mangulula kiidhila, okukala nomalimbililo nosho wo kuumbanda wa pitilila. Otayi tu pe etegameno, elalakano nenyanyu. Jesus okwa ti: “One otamu ka tseya ihe oshili, noshili otayi ke mú mangulula.”—Johannes 8:32.