Jehova okwa li u uvanekele Jakob kutya ote ke mu gamena ngaashi naanaa a li a gamene Abraham naIsak. Jakob osho ihe a thiki muHaran. Sho e li muHaran okwa hokana, e ta vala aanona oyendji. Okwa li a ningi wo omuyambeelela.

Konima yethimbo, Jehova okwa lombwele Jakob a ti: ‘Shuna koshilongo sheni.’ Sho a lombwelwa, Jakob naanegumbo lye oyi idhenge olweendo olule. Manga ye li mela lyondjila, oya tsakanekwa kaantu yamwe mboka ya lombwele Jakob ya ti: ‘Omumwanyoko Esau oku li mondjila te ya e ku tsakaneke e li naalumentu omathele gane.’ Jakob okwa li u uvite ngiini sho e shi uvu? Okwa li a tila, ta dhiladhila kutya Esau ote ke mu dhenga nokuponokela aanegumbo ye mboka oyendji. Jakob okwa li a galikana kuJehova a ti: “Hupitha ndje miikaha yomumwameme Esau.” Esiku lya landula ko, Jakob okwa tumine Esau omagano. Okwe mu tumine iimuna oyindji ngaashi oonzi, iikombo, oongombe, oongamelo nuusino.

Uusiku sho Jakob e li oye awike, okwa mono omuyengeli. Oya kondjo sigo eluwa tali tende. Omuyengeli okwa li e ehameke Jakob monto, ihe Jakob okwa tsikile owala nolugodhi. Omuyengeli okwa ti: “Etha ndje, ndi ye,” ihe Jakob okwa yamukula a ti: “Itandi ku etha, manga inoo yambeka ndje.”

Omuyengeli osho ngaa a ka laleka Jakob nuuyamba. Okuza mpono Jakob okwa li e shi kutya Jehova ita ka pitika Esau e mu dhenge.

 Sho kwa shi, Jakob okwa mono Esau ta zi kokule e li pamwe naalumentu 400. Jakob okwa yi komeho yaanegumbo lye, e ti inyongamene lwiikando iheyali koshipala shomumwayina. Esau okwa matukile Jakob e te mu papatele. Ayehe oya tameke okulila noya panga ombili. Mbela Jehova okwa li u uvitile ngiini omukalo moka Jakob a li u ungaunga nonkalo ndjoka?

Konima yethimbo, Esau okwa shuna kegumbo lye, na Jakob okwa yi. Jakob okwa li e na oyanamati yangapi? Oya li 12, nomadhina gawo oyo Reuben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issaskar, Sebulon, Josef naBenjamin. Opo Jehova a hupithe oshigwana she shaIsraeli, okwa li a longitha Josef. Mbela owu shi nkene sha li she ende? Natu shi taleni.

“Holeni aatondi yeni, galikaneneni aahepeki yeni, opo mu ninge aana yaHo yeni yomegulu. Oshoka etango lye ohe li pitithile aawinayi naawanawa, nomvula ye ohe yi lokithile aayuuki naalunde.” — Mateus 5:44, 45