Saulus omukwashigwana Omuroma a valelwa muTarsus. Okwa li Omufarisayi e shi nawa Ompango yAajuda noku tonde Aakriste. Okwa hilagula mo Aakriste aalumentu naakiintu momagumbo gawo nokwe ya tula mondholongo. Opo a li nokuli ta tala aantu sho taya dhipaga omulongwa Stefanus nomamanya.

Aakriste yomuJerusalem hayo ayeke Saulus a li a hala okutula mondholongo. Okwa pula omuyambi omukuluntu e mu tume koshilando Damaskus, opo a ka konge Aakriste yaahoka noku ya kwata po. Sho Saulus e li popepi noshilando, okwa adhiminwa ombaadhilila kuuyelele e ti ihata po. Oku uvu ewi lya ti: ‘Saulus, omolwashike to tidhagana ndje?’ Saulus okwa pula a ti: ‘Ongoye lye?’ Ewi olye mu yamukula lya ti: ‘Ongame Jesus. Inda muDamaskus, noto ka lombwelwa shoka wu na okuninga.’ Mbalambala, Saulus okwa ningi omuposi nokwa li e na okukwatwa koshikaha, opo a falwe moshilando.

MuDamaskus omwa li Omukriste omudhiginini gwedhina Ananias. Jesus okwe mu lombwele memoniko a ti: ‘Inda kaandjaJudas mepandaanda hali ithanwa Eukililo e to kongo Saulus.’ Ananias okwa ti: ‘Omuwa, ondu uva oshindji kombinga yomulumentu ngoka. Ota tula aalongwa yoye mondholongo.’ Ihe Jesus okwa ti: ‘Inda kuye, oshoka onda hogolola Saulus u uvithile iigwana oyindji onkundana ombwanawa.’

Onkee ano, Ananias okwa kongo Saulus e te mu mono. Okwe mu lombwele a ti: ‘Saulus, Jesus okwa tumu ndje ndi tsikulule omeho goye.’ Mbalambala Saulus okwa tsikuluka. Okwi ilongo kombinga yaJesus e ta ningi omulanduli gwe. E li Omukriste a ninginithwa, Saulus okwa tameke okuuvithila moosinagoga pamwe nAakriste ooyakwawo. Aajuda kaya li tuu ya kumwa sho ya mono Saulus ta  longo aantu kombinga yaJesus! Oya pulathana ya ti: ‘Omulumentu nguka haye ngaa ngoka a li ha tidhagana aalongwa yaJesus?’

Saulus okwa kala tu uvithile aantu yomuDamaskus uule womimvo ndatu. Aajuda oya li ye mu tonde noya ningi ompangela ye mu dhipage. Ihe aamwatate oye shi uvu e taye mu kwathele a fadhuke po. Oya tula Saulus montungwa noye mu kulukithile pevi okupitila mombululu yi li mekuma lyoshilando.

Sho Saulus a yi kuJerusalem, okwa kambadhala okuwaimina aamwahe yaahoka. Ihe oya li ye mu tila. Opo nduno omulongwa e na ohenda gwedhina Barnabas okwe mu eta kaayapostoli e te ya tompo kutya Saulus okwa lundulula thiluthilu. Saulus okwa tameke okuuvitha onkundana ombwanawa nuulaadhi pamwe negongalo muJerusalem. Konima yethimbo, okwa ka tseyika nedhina Paulus.

“Jesus Kristus okwe ya muuyuni, a hupithe aalunde, nangame omulunde omunene ndi vule aalunde ayehe.” — 1 Timoteus 1:15