Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Kala ho pulakene kuKalunga opo wu ka kale nomwenyo sigo aluhe

 OSHITOPOLWA 3

Onkalamwenyo oya li ya tya ngiini mOparadisa?

Onkalamwenyo oya li ya tya ngiini mOparadisa?

Jehova okwa li a pe Adam naEva iinima iiwanawa oyindji. Genesis 1:28

Jehova okwa shiti omukiintu gwotango, Eva, nokwe mu gandja kuAdam a ninge omukulukadhi gwe.—Genesis 2:21, 22.

Jehova okwa li e ya shiti ye na omalutu nomadhiladhilo ga gwanenena, kaage na nando okapethili kasha.

Egumbo lyawo olya li oshikunino shaEden shoka sha li ehala ewanawa mu na omilonga, omiti dhiiyimati niinamwenyo.

Jehova okwa li ha popi nayo nohe ya nongeke. Oya li taya ka kala nomwenyo sigo aluhe mOparadisa kombanda yevi, ihe ongele owala taya pulakene kuye.

 Kalunga okwa li owala e yi indika okulya komuti gumwe. Genesis 2:16, 17

Jehova okwa li u ulukile Adam naEva omuti gumwe moshikunino e te ya lombwele kutya ngele oya li iiyimati yago, oye na okusa.

Omuyengeli gumwe okwa li a tukululile Kalunga oshipotha. Omuyengeli ngoka omukolokoshi oye Satana Ondiaboli.

Satana ka li a hala Adam naEva ya vulike kuJehova. Okwa li a longitha eyoka li lombwele Eva kutya ngele okwa li ko komuti ngoka, ita si shili, ihe ota kala owala a fa Kalunga. Shoka osha li iifundja yo yeneyene.—Genesis 3:1-5.

Tseya oshindji

ONKUNDANA OMBWANAWA YA ZA KUKALUNGA

Elalakano lyaKalunga li na ko nasha nevi olini?

Ombiimbeli otayi yelitha elalakano lyaKalunga lyokushita evi, kutya okumona iihuna otaku hulu uunake nosho wo nkene onkalamwenyo tayi ka kala kombanda yevi.