Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Kala ho pulakene kuKalunga opo wu ka kale nomwenyo sigo aluhe

 OSHITOPOLWA 13

Oshike tu na okuninga opo tu nyanyudhe Kalunga?

Oshike tu na okuninga opo tu nyanyudhe Kalunga?

Yanda okulonga shoka oshiwinayi. 1 Aakorinto 6:9, 10

Ngele otu hole Jehova, itatu ka ninga iinima mbyoka e tonde.

Jehova ina hala tu kale hatu yaka, hatu kolwa nenge hatu longitha iingangamithi.

Kalunga oku tonde aadhipagi, okuhoya mo omala nosho wo uushenge. Ye ina hala tu kale aanalwiho nenge tu kale hatu kondjo nayalwe.

Katu na okugalikana iihongwathano nenge tu longithe uumpulile.

Meviparadisa ndyoka tali ya, itamu ka kala aantu mboka haya longo uuwinayi.

 Kala ho longo shoka shu uka. Mateus 7:12

Opo tu nyanyudhe Kalunga, otu na okukambadhala tu mu holele.

Ulukila yalwe ohole mokukala wu na ohenda nokugandja nehalo ewanawa.

Kala omunashili.

Kala omunahenda noho dhimine po.

Lombwela yalwe kombinga yaJehova nosho wo oondjila dhe.—Jesaja 43:10.

Tseya oshindji

ONKUNDANA OMBWANAWA YA ZA KUKALUNGA

Omakotampango gOmbiimbeli ohage tu etele uuwanawa ngiini?

Jesus okwa li a yelitha kutya omolwashike twa pumbwa ewiliko nokwa popi kutya omakotampango gaali gOmbiimbeli geni ga simanenena.

ELANDULATHANO LYEKONAKONOMBIIMBELI

Omolwashike wa pumbwa okukonakona Ombiimbeli?

Ombiimbeli otayi kwathele aantu omamiliyona ya mone omayamukulo gomapulo ga simana monkalamwenyo. Mbela nangoye owa hala okumona omayamukulo gomapulo ngoka?