Ohole oya simanenena opo uukwanegumbo wu kale wu na ombili. Aaefeso 5:33

Kalunga okwa longekidha ondjokana yi kale pokati komulumentu gumwe nomukiintu gumwe.

Omusamane omunahole ohu ungaunga nomukulukadhi gwe nombili nosho wo noondunge.

Omukulukadhi oku na okulongela kumwe nomusamane gwe.

Aanona oye na okuvulika kaavali yawo.

 Kala omunalukeno, omudhiginini, ihe hamukwanyanya. Aakolossa 3:5, 8-10

Oohapu dhaKalunga otadhi ti kutya omusamane oku na okuhola omukulukadhi gwe, ngaashi e hole olutu lwe mwene nosho wo kutya omukulukadhi oku na okusimaneka omusamane gwe noonkondo.

Osha puka okuya momilalo kondje yondjokana. Okuhokana ombanda nakwo wo okwa puka.

Oohapu dhaJehova otadhi longo nkene omaukwanegumbo taga vulu okukala nombili.