Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Kala ho pulakene kuKalunga opo wu ka kale nomwenyo sigo aluhe

 OSHITOPOLWA 2

Kalunga kashili oye lye?

Kalunga kashili oye lye?

Oku na owala Kalunga kashili gumwe, edhina lye oJehova. (Eksodus 15:3, OB-1954) Itatu vulu oku mu mona, molwaashoka oku na olutu lwopambepo. Oku tu hole nokwa hala tu kale tu mu hole wo. Okwa hala wo tu kale tu hole aantu ooyakwetu. (Mateus 22:35-40) Ye Omukombandambanda nOmushiti gwiinima ayihe.

Tango Kalunga okwa shiti oshishitwa oshinankondo shopambepo shoka konima sha ka tseyika nedhina Jesus Kristus. Jehova okwa shiti wo aayengeli.

Jehova okwa shiti iinima ayihe yi li megulu . . .  nosho wo kombanda yevi. Ehololo 4:11

Jehova Kalunga okwa shiti oonyothi nosho wo evi naashihe shoka shi li ko. — Genesis 1:1.

Oku umbu Adam, omuntu gwotango okuza montsi yevi.— Genesis 2:7.