Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA 5

Oolye ya li ya pulakene kuKalunga pethimbo lyEyelu, noolye ya li inaaya pulakena?

Oolye ya li ya pulakene kuKalunga pethimbo lyEyelu, noolye ya li inaaya pulakena?

Aantu oyendji pethimbo lyaNoowa oya li ya longo uuwinayi. Genesis 6:5

Adam naEva oya li ya mono aanona, naantu oyi indjipala kombanda yevi. Mokweendela ko kwethimbo, aayengeli yamwe oya li ya ambidhidha uunashipotha waSatana.

Oya lundululile omalutu gawo momalutu gopanyama e taye ya kombanda yevi. Oye shi ningi opo ya vule okuhokana naakiintu. Aakiintu oya vala aamati aalefule, mboka ya li aakwanyanya yo oye na oonkondo.

Uuyuni owa li wu udha aantu mboka haya longo uuwinayi. Ombiimbeli otayi ti: ‘Uuwinayi waantu kombanda yevi owa li oundji nomadhiladhilo gawo oga li ga pilaala ethimbo alihe.’

Noowa okwa li a pulakene kuKalunga e ta tungu onguluwato. Genesis 6:13, 14, 18, 19, 22

 Noowa okwa li a longo shoka shu uka. Jehova okwa li a lombwele Noowa kutya ota ka hanagula po aakolokoshi neyelu enene.

Kalunga okwa li wo a lombwele Noowa a tunge onguluwato onenenene, moka e na okuya nuukwanegumbo we noku na okutula mo iinamwenyo yoludhi kehe.

Noowa okwa li a londodha aantu kutya otaku ya Eyelu, ihe aantu inaya pulakena. Yamwe oya li ye mu yolo nayalwe oya li ye mu tonde.

Sho onguluwato ya pu, Noowa okwe eta mo iinamwenyo.