Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Kala ho pulakene kuKalunga opo wu ka kale nomwenyo sigo aluhe

Efalomo

Efalomo

Kalunga okwa fa tate ngoka omunahole. 1 Petrus 5:6, 7

Kalunga oye Omushiti gwetu noku na ko nasha natse. Ngaashi owala he omunandunge nomunahole ha longo oyana, Kalunga naye oha longo aantu muuyuni auhe opo ya kale nonkalamwenyo yi li nawa.

Kalunga okwa holola ooshili dhi na ondilo ndhoka hadhi tu nyanyudha nohadhi tu pe etegameno.

Ngele owa kala ho pulakene kuKalunga, ote ke ku wilika noku ku gamena note ke ku kwathela wu ungaunge nomaupyakadhi.

Kakele kaashono, oto ka kala nomwenyo sigo aluhe.

 Kalunga ote tu lombwele tu ‘ye kuye, tu pulakene kuye, opo tu kale tu na omwenyo.’ Jesaja 55:3