Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkundana ombwanawa ya za kuKalunga

 Oshileshwa 15

Omolwashike wu na okutsikila nokwiilonga kombinga yaJehova?

Omolwashike wu na okutsikila nokwiilonga kombinga yaJehova?

1. Oto ka mona uuwanawa wuni ngele owa tsikile nekonakombiimbeli lyoye?

Kapu na omalimbililo kutya, ashihe shoka wi ilonga mOmbiimbeli osha nkondopaleka ohole yoye yokuhola Jehova. Otu na okutsikila nokwiilonga opo ohole ndjika yi kale ya hwama. (1 Petrus 2:2) Etegameno ndyoka wu na lyoku ka mona omwenyo gwaaluhe otali ka kala lya kola ngele owa tsikile nokuhedha popepi naKalunga mokukonakona Oohapu dhe. — Lesha Johannes 17:3; Judas 21.

Sho ontseyo yoye yokutseya Kalunga tayi indjipala, eitaalo lyoye otali ka kala lya kola. Eitaalo otali ke ku kwathela wu nyanyudhe Kalunga. (Aahebeli 11:1, 6) Otali ke ku inyengitha wo wu itedhulule nowu ninge omalunduluko ngoka tage ke ku etela uuwanawa monkalamwenyo yoye. — Lesha Iilonga 3:19.

Oto vulu okupanga uukuume wopothingo naJehova

2. Ongiini ontseyo ndjoka wu na kombinga yaKalunga tayi vulu okweetela yalwe uuwanawa?

Oshi li paunshitwe okukala wa hala okulombwela yalwe kombinga yaashoka wi ilonga molwaashoka kehe gumwe oha nyanyukilwa okulombwela yalwe onkundana ombwanawa. Sho to tsikile nokukonakona Ombiimbeli, oto ka tseya oku yi longitha wu yelithile yalwe kombinga yeitaalo lyoye muJehova nosho wo kombinga yonkundana ombwanawa. — Lesha Aaroma 10:13-15.

Aantu oyendji ohaya tameke okupopya kombinga yonkundana ombwanawa nookuume nosho wo naakwanezimo. Ihe shoka oshi na okuningwa nuukeka. Pehala lyoku ya lombwela kutya elongelokalunga lyawo olya puka, ya lombwela kombinga yomauvaneko gaKalunga. Dhimbulukwa wo kutya eihumbato ewanawa ohali pendutha ohokwe maantu shi vulithe shoka to popi. — Lesha 2 Timoteus 2:24, 25.

3. Ekwatathano lini to vulu okukala wu na naKalunga?

Okukonakona Oohapu dhaKalunga otaku ke ku kwathela wu hume komeho pambepo. Mokweendela ko kwethimbo otashi vulika wu ka kale wo wu na ekwatathano li ikalekelwa naJehova. Oto vulu oku ka ninga oshilyo shegumbo lye. — Lesha 2 Aakorinto 6:18.

 4. Oshike tashi vulu oku ku kwathela wu hume komeho pambepo?

Oto vulu okuhuma komeho pambepo ngele owa tsikile okukonakona Oohapu dhaKalunga. (Aahebeli 5:13, 14) Pula gumwe gwomOonzapo dhaJehova a konakone Ombiimbeli nangoye ta longitha embo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa? Mpoka ngaa pu thike okwiilonga kwoye kombinga yOohapu dhaKalunga, opo ngaa tapu ka kala pu thike okupondola kwoye monkalamwenyo. — Lesha Episalomi 1:1-3; 73:27, 28.

Onkundana ombwanawa oya za kuJehova, Kalunga omunyanyukwi. Oto vulu okuhedha popepyeelela naKalunga ngele owa hedha popepyeelela naantu ye. (Aahebeli 10:24, 25) Ngele owa tsikile nokuninga oonkambadhala dhokunyanyudha Jehova, oto ki imonena okukalamwenyo kwashili, sha hala okutya omwenyo gwaaluhe. Okuhedha popepi naKalunga osho oshinima shimwe sha dhenga mbanda shoka to vulu okuninga. — Lesha 1 Timoteus 1:11; 6:19.