Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHILESHWA 6

Oonakusa oye na etegameno lyashike?

Oonakusa oye na etegameno lyashike?

1. Opu na onkundana ombwanawa yini yi na ko nasha noonakusa?

Sho Jesus a li a thiki muBetania, shoka sha li popepi naJerusalem, okwa thiki mo pwa pita omasiku gane okuza sho kuume ke Lasarus a si. Jesus okwa li a yi kombila yanakusa pamwe naMarta naMaria. Mbala konima yaashoka, ongundu yaantu oya gongala pombila mpoka. Marta naMaria kaya li tuu ya nyanyukwa sho Jesus a yumudha Lasarus! — Lesha Johannes 11:21-24, 38-44.

Marta okwa li nale e shi onkundana ombwanawa kombinga yoonakusa. Okwa li e shi kutya Jehova ota ka yumudha aasi opo ya kale ishewe nomwenyo kombanda yevi. — Lesha Job 14:14, 15.

2. Oonakusa oye li monkalo yini?

Kalunga okwa li a lombwele Adam a ti: “Owa kuthilwe mevi nou na okushuna mevi.” — GENESIS 3:19.

Aantu oya shitwa okuza montsi yevi. (Genesis 2:7; 3:19) Katu shi iishitwa yopambepo tu li momalutu gopanyama. Otu li iishitwa yopanyama, onkee ano kapu na oshitopolwa shetu hashi hupu po shi na omwenyo ngele twa si. Ngele twa si, uuluyi wetu nawo ohawu si noiha tu vulu we okudhiladhila. Nomolwaashoka, sho Lasarus a li a yumudhwa ka li a hokololele aantu kutya okwa li uvite ngiini sho a li a sa molwaashoka oonakusa kaye na shoka ye shi. — Lesha Episalomi 146:4; Omuuvithi 9:5, 6, 10.

Mbela Kalunga oha hepeke aantu momulilo ngele ya si? Molwaashoka Ombiimbeli otayi popi kutya oonakusa kaye na shoka ye shi, osha yela kutya elongo lyoheli olyiifundja lela notali lundilitha Kalunga. Kalunga ina nyanyukwa nando sho aantu haya ti kutya oha hepeke aantu momulilo. — Lesha Jeremia 7:31.

 3. Mbela oonakusa otaya vulu okupopya natse?

Oonakusa ihaya vulu okupopya nenge okuuva ko. (Episalomi 115:17) Ihe opu na aayengeli yamwe aakolokoshi, nohashi vulika ya popye naantu nokwiiningitha ya fa oonakusa. (2 Petrus 2:4) Jehova okwe tu indika tu ninge oonkambadhala dhokupopya noonakusa. — Lesha Deuteronomium 18:10, 11.

4. Oolye taya ka kala ye na omwenyo ishewe?

Aantu omamiliyona mboka ye li moombila otaya ka kala ishewe nomwenyo kombanda yevi. Nokuli naantu yamwe mboka ya li kaaye shi Kalunga noya li ya longo uuwinayi otaya ka yumudhwa. — Lesha Lukas 23:43; Iilonga 24:15.

Mboka taya ka yumudhwa otaya ka vula okwiilonga oshili kombinga yaKalunga nokuulika kutya oyi itaala muJesus mokukala haya vulika kuye. (Ehololo 20:11-13) Ngele mboka ya yumudhwa oya kala taya longo uuwanawa, otaya ka vula okukala nomwenyo sigo aluhe kombanda yevi. — Lesha Johannes 5:28, 29.

5. Eyumuko otali tu longo shike kombinga yaJehova?

Kalunga okwe shi ninga tashi wapa tu kale tu na etegameno lyeyumuko sho a tumu Omwana e tu sile. Onkee ano, Jehova okwe tu ulukila ohole ye nohenda ye sho e tu pa etegameno lyeyumuko. Ngele oonakusa ya yumudhwa, oolye kondandalunde wa hala okumona? — Lesha Johannes 3:16; Aaroma 6:23.