Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkundana ombwanawa ya za kuKalunga

 Oshileshwa 3

Mbela onkundana ombwanawa oya za tuu shili kuKalunga?

Mbela onkundana ombwanawa oya za tuu shili kuKalunga?

1. Ombiimbeli oya nyolwa kulye?

MOmbiimbeli omu na onkundana ombwanawa ndjoka tayi ti kutya aantu otaya ka kala nomwenyo sigo aluhe kombanda yevi. (Episalomi 37:29) Ombiimbeli oya thikama po momambo 66 ga tulwa kumwe. Kalunga okwa li a longitha aalumentu aavuliki ye li 40 lwaampono ya nyole omambo ngoka. Omambo gatano gopetameko oga li ga nyolwa kuMoses konyala oomvula 3500 dha pita. Omanga embo lyahugunina lya li lya nyolwa komuyapostoli Johannes oomvula dhi vulithe 1 900 dha pita. Aanyoli yOmbiimbeli oya li ya nyola omadhiladhilo galye? Kalunga okwa li a popi nayo okupitila mombepo ondjapuki. (2 Samuel 23:2) Oya li ya nyola omadhiladhilo gaKalunga, ihe kage shi gawo yene. Onkee ano, Jehova oye Omunyoli gwOmbiimbeli. — Lesha 2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:20, 21.

2. Ongiini tatu vulu okukala nuushili kutya shoka sha nyolwa mOmbiimbeli oshoshili?

Otu shi shi kutya Ombiimbeli oya za kuKalunga molwaashoka oya hunganeka mondjila kombinga yiinima yokondandalunde mbyoka tayi ka ningwa monakuyiwa. Oshinima shoka itaashi vulu okuningwa komuntu. (Josua 23:14) Kalunga Omunankondoadhihe oye owala ta vulu okumona lelalela kutya onakuyiwa yaantu otayi ka kala ngiini. — Lesha Jesaja 42:9; 46:10.

Embo lya za kuKalunga oli na okukala itaali vulu okuyelekwa nomambo omakwawo; lyo itali vulu tuu shili okuyelekwa nomambo omakwawo. Ombiimbeli omabiliyona odha andjaganekwa momalaka omathele. Nonando Ombiimbeli oya nyolwa nale, otayi tsu kumwe niinima yopaunongononi mbyoka ya konakonwa e ta ku monika kutya oyoshili. Yo naanyoli yayo ayehe 40 oya nyola iinima tayi tsu kumwe. * Shoka Ombiimbeli ya popya  kombinga yohole otashi vulu owala okukala sha za kuKalunga kashili ngoka e li wo Kalunga kohole; sigo okunena Ombiimbeli oyi na oonkondo dhokuhwepopaleka onkalamwenyo yomuntu kehe. Uumbangi auhe mboka ohawu ningitha aantu omamiliyona yi itaale kutya Ombiimbeli nani Oohapu dhaKalunga shili. — Lesha 1 Aatessalonika 2:13.

3. Ombiimbeli oyi na etumwalaka lini?

Ombiimbeli oya gandja unene eitulomo konkundana ombwanawa ndjoka tayi popi kutya Kalunga oku nine aantu elalakano ewanawa omolwohole ye. Otayi yelitha nkene uuthembahenda waantu wokukala moparadisa kombanda yevi wa li wa kana petameko nankene evi tali ka ninga oparadisa. — Lesha Ehololo 21:4, 5.

MOmbiimbeli omu na wo oompango, omakotampango nosho wo omayele. Oya hokolola wo ondjokonona yankene Kalunga a li u ungaunga naantu, nondjokonona ndjoka otayi tu hololele uukwatya we. Kungawo, Ombiimbeli otayi vulu oku ku kwathela wu tseye Kalunga. Notayi yelitha nkene to vulu okuninga kuume ke. — Lesha Episalomi 19:7, 11; Jakob 2:23; 4:8.

4. Oshike tashi vulu oku ku kwathela wu uve ko Ombiimbeli?

Okabroshure haka otake ke ku kwathela wu uve ko Ombiimbeli molwaashoka oka longitha omukalo gwa faathana naangoka Jesus a li ha longitha. Okwa li ha lesha oovelise dhontumba mOmanyolo e te dhi fatulula opo aantu ‘ye dhi uve ko.’ — Lesha Lukas 24:27, 45.

Kapu na naanaa sha hashi nyanyudha monkalamwenyo shi vulithe onkundana ombwanawa ndjoka ya za kuKalunga. Ihe otashi vulika aantu yamwe ya kale kaaye na nayo nayamwe otashi vulika nokuli ya kale ye wete tayi ya ningile nayi. Shoka inashi ku teya omukumo. Oto vulu owala okukala netegameno lyoku ka kala nomwenyo sigo aluhe ngele owa tseya Kalunga. — Lesha Johannes 17:3.

 

^ okat. 7 Tala okabroshure A Book for All People.