Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkundana ombwanawa ya za kuKalunga

 Oshileshwa 9

Ongiini tamu vulu okukala mwa nyanyukwa maandjeni?

Ongiini tamu vulu okukala mwa nyanyukwa maandjeni?

1. Omolwashike ondjokana ya simana opo mu kale mwa nyanyukwa megumbo shi vulithe owala okukala pamwe inaamu hokana?

Ombiimbeli oyi na “onkundana ombwanaweelela ya za kuKalunga omunyanyukwi.” (1 Timoteus 1:11, NW) Kalunga nguka omunyanyukwi okwa hala aantu megumbo kehe ya kale ya nyanyukwa. Oye omutoti gwondjokana. Opo megumbo mu kale mu na enyanyu, omulumentu nomukiintu oye na okukala ya hokana paveta molwaashoka ohashi ningitha megumbo mu kale mu li nawa nokuputudhila aanona.

Kalunga okwa tala ko ngiini ondjokana? Okwa hala ondjokana pokati komulumentu nomukiintu yi kalelele. Ngele tashi ya pokunyolitha ondjokana yawo, Aakriste oye na okusimaneka oveta yomoshilongo shawo. (Lukas 2:1, 4, 5) Jehova okwa hala omusamane nomukulukadhi ya kale ya dhiginina egano lyondjokana yawo. (Aahebeli 13:4) Oku tonde ehengathano. (Maleaki 2:16) Ihe okwa pitika Aakriste ya hengane noya hokanunune ngele gumwe gwomaaihokani okwa yi moluhondelo. — Lesha Mateus 19:3-6, 9.

2. Omusamane nomukulukadhi oye na okwiihumbatelathana ngiini?

Jehova okwa shiti omulumentu nomukiintu ya kwathathane mondjokana. (Genesis 2:18) Molwaashoka omusamane oye omutse gwegumbo, oku na okukwatela komeho mokukala ta sile oshimpwiyu aanegumbo lye painiwe nomoku ya longa kombinga yaKalunga. Oku na okukala e hole omukulukadhi gwe tagu pu mo. Omusamane nomukulukadhi oye na okukala ye holathane noya simanekathana. Molwaashoka omusamane nomukulukadhi ayehe inaya gwanenena, oye na okwiilonga okudhiminathana po opo ya kale ya nyanyukwa mondjokana yawo. — Lesha Aaefeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petrus 3:7.

 3. Mbela ngele omu wete ondjokana yeni itaayi ende nawa, omu na okutopoka?

Ngele ngoye nakuume koye kopandjokana omu na uupyakadhi wontumba, kambadhaleni mu ilonge okwiihumbatelathana nohole. (1 Aakorinto 13:4, 5) Oohapu dhaKalunga itadhi ti kutya etopoko olyo ekandulopo lyomaupyakadhi ngoka haga holoka olundji mondjokana. — Lesha 1 Aakorinto 7:10-13.

4. Aanona, Kalunga okwe mu halela shike?

Kalunga okwa hala mu kale mwa nyanyukwa. Ohe mu pe omayele gopandunge kaaku na we kombinga yankene tamu vulu okunyanyukilwa uugundjuka weni. Okwa hala mu mone uuwanawa sho tamu vulika kewiliko lyaavali yeni molwaashoka oye na uunongo nontseyo oyindji. (Aakolossa 3:20) Jehova okwa hala wo mu kale mu na enyanyu ndyoka hali zi mokugwanitha po ehalo lyOmushiti nolyOmwana. — Lesha Omuuvithi 11:9–12:1; Mateus 19:13-15; 21:15, 16.

5. Aavali, aanona yeni oya pumbwa shike opo ya kale ya nyanyukwa?

Omu na okulonga nuudhiginini opo mu pe aanona yeni iikulya, ehala lyokukala niizalomwa. (1 Timoteus 5:8) Ihe opo ya kale ya nyanyukwa, omwa pumbwa wo oku ya longa ya kale ye hole Kalunga nohaya longwa kuye. (Aaefeso 6:4) Sho to ulike kutya owu hole Kalunga, otashi vulu okunwetha mo omumwoye. Ngele oho gandja omayele gi ikolelela kOohapu dhaKalunga otashi vulu okuningitha okanona koye ka kale ke na etaloko ewanawa. — Lesha Deuteronomium 6:4-7; Omayeletumbulo 22:6.

Okukala ho tsu aanona omukumo nokukala ho ya pandula ohaku ya etele uuwanawa. Oya pumbwa wo okupukululwa nokupewa egeeloputudho. Edheulo lya tya ngaaka ohali ya gamene kaayi ihumbate momukalo ngoka tagu ke ya ningitha ya kale kaaye na enyanyu. (Omayeletumbulo 22:15) Ihe nonando ongawo, egeeloputudho kali na okugandjwa nonyanya. — Lesha Aakolossa 3:21.

Oonzapo dhaJehova ohadhi nyanyangidha omambo gi ili nogi ili ngoka ga nuninwa okukwathela aavali naanona. Omambo ngaka oga kankamena kOmbiimbeli. — Lesha Episalomi 19:7, 11.