Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkundana ombwanawa ya za kuKalunga

Nkene to vulu okumona mo uuwanawa mokabroshure haka

Nkene to vulu okumona mo uuwanawa mokabroshure haka

Okabroshure haka otake ke ku kwathela wu kale ho nyanyukilwa okukonakona Oohapu dhaKalunga, Ombiimbeli. Pehulilo lyokatendo kehe opu na omanyolo ge etwa po ngoka to vulu okulesha mOmbiimbeli yoye opo wu mone omayamukulo komapulo ngoka ga luudhikwa.

Sho to lesha mOmbiimbeli yoye, konakona nkene oovelise tadhi yamukula omapulo ngaka. Kehe gumwe gwomOonzapo dhaJehova ota ka kala a nyanyukwa oku ku kwathela wu uve ko nawa shoka Ombiimbeli tayi ti. — Lesha Lukas 24:32, 45.

Ndhindhilika: Iileshomwa ayihe mbyoka ya popiwa mokabroshure haka oya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova.

 

Tseya oshindji

ELANDULATHANO LYEKONAKONOMBIIMBELI

Mbela Ombiimbeli ohayi konakonwa ngiini?

Oonzapo dhaJehova odha tseyika nawa kutya ohadhi konakona naantu Ombiimbeli oshali. Tala nkene hadhi shi ningi.