Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Onkundana ombwanawa ya za kuKalunga

 Oshileshwa 10

Ongiini to vulu okundhindhilika mo elongelokalunga lyashili?

Ongiini to vulu okundhindhilika mo elongelokalunga lyashili?

“Angaleni aahunganeki aafundja.” — MATEUS 7:15.

“Oyo otaa ti kutya oya tseya Kalunga, ihe iilonga yawo itayi shi holola.” — TITUS 1:16.

1. Mbela oku na owala elongelokalunga limwe lyashili?

Jesus okwa li a longo aalanduli ye kombinga yelongelokalunga limwe alike, ndyoka lyashili. Olya fa ondjila ndjoka tayi fala komwenyo gwaaluhe. Jesus okwa ti: ‘Aashona yowala mboka taye yi mono.’ (Mateus 7:14) Kalunga oha taamba ko owala elongelokalunga ndyoka lya kankamena koshili yOohapu dhe. Aalongelikalunga ayehe yashili oya hangana meitaalo limwe. — Lesha Johannes 4:23, 24; 14:6; Aaefeso 4:4, 5.

2. Jesus okwa li a popi shike kombinga yAakriste yiifundja?

Jesus okwa li a gandja elondodho kutya aapolofeti yiifundja otaya ka nyateka Uukwakriste. Pakutala, ohaya monika ya fa aalongelikalunga yashili. Ohaya ti oongeleka dhawo odhopaKriste. Ihe oto vulu oku shi imonena mo kutya aantu ya tya ngeyi kaye shi Aakriste yashili. Ngiini mbela? Elongelokalunga lyashili olyo owala li na Aakriste haya ulike uukwatya neihumbato lyopaKriste li iwetikile. — Lesha Mateus 7:13-23.

3. Ongiini to vulu okundhindhilika mo aalongelikalunga yashili?

Tala kiinima mbika itano mbyoka hayi ndhindhilikitha mo aalongelikalunga yashili:

  • Ohaya kambadhala okukala metsokumwe nomakotampango gayo. Nomolwaashono elongelokalunga lyashili lya yooloka ko kelongelokalunga kehe ndyoka ha li longo omalongo ga kankamena komadhiladhilo gopantu. (Mateus 15:7-9) Aalongelikalunga yashili ohaya kala metsokumwe naashoka haya uvithile aantu. — Lesha Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16, 17.

  •   Jesus okwa li a tseyithile aantu edhina lyaKalunga, shoka shu ulike kutya okwa simaneka edhina ndyoka. Okwe ya kwathele ya tseye Kalunga noku ya longa ya kale haya galikana edhina lye li yapulwe. (Mateus 6:9) Moshitopolwa sheni, elongelokalunga lini hali longo aantu edhina lyaKalunga? — Lesha Johannes 17:26; Aaroma 10:13, 14.

  • Kalunga okwa li a tumu Jesus kombanda yevi e ye u uvithe onkundana ombwanawa kombinga yUukwaniilwa. Uukwaniilwa waKalunga owo owala tawu ke etela aantu epepelelo. Jesus okwa li a tsikile okupopya kombinga yawo sigo esiku lyokusa kwe. (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Okwa li a popi kutya aalanduli ye oya li taye ku uvitha kombinga yUukwaniilwa mboka. Ngele pungoye opwe ya omuntu ta popi kombinga yUukwaniilwa waKalunga, mbela omuntu ngoka otashi vulika a kale gwelongelokalunga lini? — Lesha Mateus 24:14.

  • Oto vulu oku ya dhimbulula mo molwaashoka ihaya kutha ombinga miinima yopapolotika nenge momaipumomumwe ngoka haga holoka pokati koongundu dhaantu. (Johannes 17:16; 18:36) Niishewe, ihaya holele iikala niilonga ya nyata yuuyuni mbuka. — Lesha Jakob 4:4.

  • Oyi ilonga mOohapu dhaKalunga okusimaneka aantu yomomihoko adhihe. Nonando omalongelokalunga giifundja ohaga ambidhidha noonkondo iita yiigwana, aalongelikalunga yashili ihaya ningi ngaaka. (Mika 4:1-3) Pehala lyaashono, Aakriste yashili ohaya longitha nehalo ewanawa ethimbo lyawo niiyemo yawo ya kwathele noya tse yalwe omukumo. — Lesha Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20.

4. Mbela oto vulu okumona kutya elongelokalunga lyashili olini?

Elongelokalunga lini lya kankamekela omalongo galyo agehe kOohapu dhaKalunga, lya simaneka edhina lyaKalunga, nohali longo aantu kutya Uukwaniilwa waKalunga owo owala tawu ke etela aantu epepelelo? Aantu yongundu yini haya ulike ohole noihaya kutha ombinga miita? Mbela oto ti ngiini? — Lesha 1 Johannes 3:10-12.