Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA OSHI-3

Pongolola po omaupyakadhi

Pongolola po omaupyakadhi

Petrus gwotango 4:8 otayi ti: “Holathaneni nomwenyo aguhe, oshoka ohole ohayi siikile omayono ogendji.”

Mondjokana ohamu holoka omaupyakadhi ogendji. Ohaga vulu owala nokuli okutameka konima yokuhokana. Ohashi vulika ge etithwe kokudhiladhila kwomuntu hoka kwi ili, omaiyuvo inaaga faathana nokokuninga iinima momukalo moka wa putudhwa maandjeni. Omaupyakadhi ohaga vulu okuziilila kondje yondjokana, nohaga vulu wo okuholoka po ombadhilila.

Ombiimbeli otayi tu ladhipike tu kale hatu pongolola po omaupyakadhi ngoka tu li mugo. Ihe omathimbo gamwe ohashi kala oshidhigu. (Mateus 5:23, 24) Okutula miilonga omakotampango gOmbiimbeli otaku ke ku kwathela wu kandule po uupyakadhi mboka wu li po.

 EKOTAMPANGO LYO-1 KUNDATHANENI UUPYAKADHI MBOKA WU LI PO

OMBIIMBELI OTAYI TI: ‘Opu na ethimbo lyokupopya.’ (Omuuvithi 3:1, 7) Kongeni ano ethimbo mu popye kombinga yuupyakadhi mboka mu na. Molwaashoka omutima gwamukweni okalongo ki ili, mu lombwela nkene wu uvite nonkene to dhiladhila. Kala aluhe ho popi “oshili” nakuume koye kopandjokana. (Aaefeso 4:25) Uuna pu na sha shoka she ku geyitha noonkondo, tula omwenyo mombinzi. Eyamukulo etalala ohali kwathele oonkundathana kaadhi shituke olugodhi. — Omayeletumbulo 15:4; 26:20.

Popya aluhe momukalo omwaanawa nogwohenda. Ulika kutya owu hole kuume koye kopandjokana nowe mu simaneka, nonando ito tsu kumwe neetopo lye. (Aakolossa 4:6) Uupyakadhi kehe tawu holoka po wu pongololii po omanga uutalala. Ne inamu etha wu mu topole mu kale itaamu popi. — Aaefeso 4:26.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Konga ethimbo lyo opala mu kundathane kombinga yuupyakadhi

  • Uuna mukweni ta popi, ino mu kwata melaka. Ihe pulakena nawa, e to tegelele olufo lwoye lwokupopya lu thike

 EKOTAMPANGO ETI-2 PULAKENA, OPO WU UVE KO NAWA

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Kaleni mu na ohole yaamwayinathana, ne mu lalakanene okusimanekathana.” (Aaroma 12:10) Omukalo nkene ho pulakene ogwa simana noonkondo. Kambadhala aluhe wu uve ko kutya mukweni ota ti ngiini. Ombiimbeli otayi ti: “Kaleni mu holathane . . . ne mu ifupipikilathane.” (1 Petrus 3:8; Jakob 1:19) Ino ninga wa fa to pulakene. Mpoka tashi vulika, uuna wa adhika to longo sha shi etha, e to pulakene shoka mukweni ta ti. Nenge wu mu pule ngele otamu vulu oku shi kundathana konima yokathimbo. Ngele oho longele kumwe nakuume koye kopandjokana, noino mu tala ko e li omukondjithi gwoye, ito ka “uluma okugeya mombepo yoye.” — Omuuvithi 7:9.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Pulakena nomakutsi agehe, kutya nduno shoka tashi popiwa oshe ku yemateka

  • Sho mukweni ta popi ndhindhilika miitya ye shoka a hala okutya. Pulakena komutono gwewi lye nokutala wo komainyengo golutu lwe

EKOTAMPANGO ETI-3 KALA HO TULA MIILONGA

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Uupyakadhi kehe ohau tompola sha, ihe omapopyagano gowala ohage etitha oluhepo.” (Omayeletumbulo 14:23) Uuna mwa thiki pehulithodhiladhilo ewanawa itashi ti kutya osha gwana ngaaka. Amuhe omwa pumbwa okukala hamu tula miilonga omatokolo ngoka mwa ninga. Shika otashi pula okulonga nuudhiginini noonkambadhala dha gwedhwa po. Ihe oku shi ninga oku na omupondo. (Omayeletumbulo 10:4) Ngele ohamu longele kumwe, otamu ka pewa “ondjambi ombwanawa” omolwiilonga yeni yuudhiginini. — Omuuvithi 4:9.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Kehe gumwe na tokole pauhandimwe kutya oshike ta ka ninga a kandule po uupyakadhi mboka wu li po

  • Kala ho tala omathimbo nomathimbo kutya oto shi enditha ngiini