Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Egumbo otali vulu okukala ehala lyombili

 OSHITOPOLWA OSHI-4

Longitha oshimaliwa nawa

Longitha oshimaliwa nawa

Omayeletumbulo 20:18 otayi ti: “Oompangela otadhi totwa moonkundathana.”

Atuheni otwa pumbwa oshimaliwa, opo tu gwanithe po oompumbwe dhoyaandjetu. (Omayeletumbulo 30:8) Shimwe natango, “iimaliwa oyo egameno.” (Omuuvithi 7:12) Olundji ohashi kala oshidhigu kaaihokani ya popye kombinga yiimaliwa. Ihe ino etha nando iimaliwa yi ete uupyakadhi nokwaahauvathana mondjokana yeni. (Aaefeso 4:32) Omusamane nomukulukadhi oye na okukala yi inekelathana. Oye na okukala haya longele kumwe nokutokola ye li pamwe kutya otaya ka longitha iimaliwa yawo ngiini.

 OSHINIMA SHO-1 INO LANDA OWALA KEHE SHIMWE

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Ngele ku na gumwe e na edhiladhilo okutunga oshungo, oku na okukuutumba tango, a yalule kutya otayi pula shi thike peni, ye a tale, ngele oku na iimaliwa ya gwana oku yi tunga sigo ya pu.” (Lukas 14:28) Uuhuku wokwiiyengela ihawu zi. Onkee ano, osha simana lela mu tule omilungu kumwe nkene mu na okulongitha oshimaliwa sheni. (Amos 3:3) Tokoleni mu li pamwe kutya omwa pumbwa okulanda shike, noshimaliwa shi thike peni tamu ka longitha. (Omayeletumbulo 31:16) Ngele owu na oshimaliwa meke, itashi ti kutya shi landa po kehe shimwe. Yanda okukala ho li oongunga. Kala ho longitha oshimaliwa nondjele. — Omayeletumbulo 21:5; 22:7.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Uuna mwi iyadha mwa hupitha po oshimaliwa shontumba pehulilo lyomwedhi, popyeni kutya otamu ke shi longitha shike

  • Ngele oshimaliwa sheni ihashi kala sha gwana okufuta iipumbiwa yeni, ningii po sha, mu yi shunithe pevi. Pashiholelwa, ngele ohamu landa unene iikulya ya pya nale, kaleni hamu landa mbyoka tamu ka teleka ne yene

 OSHINIMA OSHI-2 KALA OMUNASHILI NOWU NA ONDJELE

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Elalakano lyetu olyo okuninga shoka shu uka, hakoshipala shOmuwa awike, ihe nokoshipala shaantu wo.” (2 Aakorinto 8:21) Ino holeka mukweni kutya oho mono oshimaliwa shi thike peni naashoka ho longitha.

Manga inoo ninga etokolo enene ndyoka lya kwatela mo okulongitha oshimaliwa popya tango aluhe nomuholike gwoye. (Omayeletumbulo 13:10) Otamu ka kala mu na ombili mondjokana ngele ohamu kundathana nkene mu na okulongitha iimaliwa. Iiyemo mbyoka ho mono, kala wu shi kutya oyeni amuhe, naanegumbo lyoye. Ihe kayi shi owala yoye paumwene. — 1 Timoteus 5:8.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Aaihokani tulii po ongamba kutya oshimaliwa shi thike peni mukweni ta vulu okulongitha nopwaahe na okukundathana nangoye

  • Ino etha pu holoke uupyakadhi tango, opo wu popye kombinga yiimaliwa