Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Egumbo otali vulu okukala ehala lyombili

 OSHITOPOLWA OSHI-9

Longela Jehova pamwe negumbo lyoye

Longela Jehova pamwe negumbo lyoye

Ehololo 14:7 otayi ti: ‘Galikaneni Kalunga, ngoka a shiti egulu nevi.’

Okambo haka oke na omakotampango gOmbiimbeli ogendji, ngoka taga vulu shili oku ku kwathela nosho wo aanegumbo lyoye. Jehova okwa hala mu kale mu na ombili megumbo lyeni. Ihe omu na okukala tamu longo ehalo lye komeho gaayihe. Uuna tamu shi ningi, Ombiimbeli otayi ti: “Mbika ayihe otamu yi gwedhelwa ko.” (Mateus 6:33) Kalunga okwa halelela wu kale kuume ke. Ompito kehe to mono ino yi hunutha yi longitha wu pange uukuume naye. Esimano lya shiga ko ndyoka omuntu ta vulu okukala e na, olyo okupanga uukuume naKalunga. — Mateus 22:37, 38.

 OSHINIMA SHO-1 KOLEKA EKWATATHANO LYOYE NAJEHOVA

OMBIIMBELI OTAYI TI: ‘Otandi kala Ho, one notamu kala aamwandje aamati naakadhona, Omuwa osho ta ti.’ (2 Aakorinto 6:18) Kalunga okwa hala wu ninge kuume ke kopothingo. Ngele owa hala okuninga kuume ke kala ho galikana kuye. Okwa hala wu ‘galikane aluhe’ kuye. (1 Aatessalonika 5:17) Okwa halelela wu mu mbumbulile shoka shi li momutima gwoye niimpwiyu yoye. (Aafilippi 4:6) Kala ho galikana pamwe naanegumbo lyoye. Ngele to shi ningi oto ke ya kwathela ya mone kutya Kalunga oku li omuntu gwolela kungoye.

Owa pumbwa wo okukala ho pulakene kuye. Oto vulu oku shi ninga mokukala ho konakona Oohapu dhe niileshomwa mbyoka ya kankamena kOmbiimbeli. (Episalomi 1:1, 2) Kala ho tedhatedha kombinga yaashoka wa lesha. (Episalomi 77:11, 12) Okukala ho pulakene kuKalunga, osha kwatela mo okukala ho yi kokugongala kwopaKriste pandjigilile. — Episalomi 122:1-4.

Ekwatathano lyoye naJehova otali ka kala lya kola ngele oho lombwele yalwe kombinga ye. Osha simanenena wu kale ho shi ningi aluhe. Shi thike ngaa mpoka to shi ningi, opo ngaa pu thike okuhedha kwoye popepi naye. — Mateus 28:19, 20.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Tula po ethimbo wu leshe Ombiimbeli nokugalikana esiku kehe

  • Kaleni mu hole iinima yopambepo megumbo lyeni, komeho yiinima yomainyanyudho nosho wo yokulya oshimwenyo

OSHINIMA OSHI-2 LONGELA KALUNGA NEGUMBO LYOYE

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Hedheni kuKalunga, oye nota hedha kune.” (Jakob 4:8) Itulilii po esiku limwe moshiwike kehe mu kale hamu longele Kalunga pamwe megumbo. (Genesis 18:19) Ihe omwa pumbwa natango okuninga oshindji shi vulithe pwaashoka. Kalunga na kale ta dhana onkandangala monkalamwenyo yeni yakehe siku. Opo ekwatathano lyeni naJehova Kalunga megumbo li kale lya kola, popyeni kombinga ye ‘uuna mu li moyaandjeni nuuna mu li mepola, uuna tamu vululukwa nuuna tamu longo.’ (Deuteronomium 6:6, 7) Kaleni mwa tokola toko okuninga ngaashi Josua ngoka a ti: “Ngame negumbo lyandje, tse otatu longele OMUWA.” — Josua 24:15.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Kala wu na elandulathano moka ho tala aluhe kutya aanegumbo lyoye oya pumbwa shike pambepo nopalutu