Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA OSHI-7

Longa aamwoye

Longa aamwoye

Deuteronomium 6:6, 7 otayi ti: “Ino dhimbwa oohapu ndhika tandi dhi ku lombwele nena. Dhi nongeka aamwoye.”

Jehova oye a tota po elongekidho lyokukala nomagumbo. Sho e shi ningi okwi inekelele aavali oshinakugwanithwa shokuputudha oyana. (Aakolossa 3:20) Aavali putudheni oyana yeni ya kale ye hole Jehova, noya ka ninge aakuluntu yokolela yokomongula. (2 Timoteus 1:5; 3:15) Kaleni wo mu shi okutongolola omadhiladhilo ngoka ge li meni lyomitima dhoyana yeni. Ngele Oohapu dhaJehova odha mena omidhi momitidha dheni, ne aavali, otashi ka kala oshipu kune oku dhi longa nawa oyana yeni. Kungawo, nena owe ya tulila po oshiholelwa oshiwanawa, oshinima shoka sha simana noonkondo. — Episalomi 40:8.

 OSHINIMA SHO-1 SHI NINGA OSHIPU KAAMWOYE YA KALE HAYA POPI NANGOYE

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Kehe gumwe na kale ha pulakene mbala, ihe ohi ikwata mokupopya.” (Jakob 1:19) Aamwoye naya kale ya manguluka okupopya nangoye. Naya kale ye shi kutya shampa ya hala okulombola sha, oto ka pulakena kuyo wi itula mo. Kala wu na aluhe ombili nayo, opo shi kale oshipu kuyo oku ku lombwela shoka shi li momitima dhawo. (Jakob 3:18) Aamwoye itaya ka kala ye ku mangulukila lela, ngele oye shi kutya owu na onyanya nowu hole okugandja oombedhi. Ungaunga nayo nolukeno. Kala ho yu ulukile ohole iikando niikando. — Mateus 3:17; 1 Aakorinto 8:1.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Uuna omumwoye a hala okupopya nangoye, ino mu ipwililika nando

  • Kala aluhe ho popi naamwoye, ihe hangele owala pu na uupyakadhi

OSHINIMA OSHI-2 SHOKA OKUTSI UUNA AAMWOYE TAYA POPI

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Ngoka ta pulakene oohapu, ota kala nawa.” (Omayeletumbulo 16:20) Ethimbo limwe, aanona ohaya popi iinima inayi tokoka nawa. Opo wu uve ko omaiyuvo gawo owu na okudhiladhila muule, pehala lyokukala owala wa landula iitya mbyoka taya popi. Olundji aanona ohaya dhenge omutoto nenge ya popye iinima yaa na mutse nandungu. Ombiimbeli otayi ti: “Ngoka ta yamukula, manga inaa uva, otashi mu nikile uugoya.” (Omayeletumbulo 18:13) Shimwe ishewe, ino kala ho geye nziya. — Omayeletumbulo 19:11.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Kutya nduno okamwoye otaka popi nee shike, inoka teta ko nenge wu geye

  • Kambadhala wu dhimbulukwe kutya owa li ho kala wu uvite ngiini sho wa li pepipi ndyoka, noshike wa li ho mono shi li sha simana kungoye

 OSHINIMA OSHI-3 AAVALI KALENI HAMU LONGELE KUMWE

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Mumwandje, pulakena omakumagidho gaho, ngoye ino ekelahi omapukululo ganyoko.” (Omayeletumbulo 1:8) Jehova okwa pa aavali ayehe oshinakugwanithwa ya putudhe oyana. Ootate noomeme omu na okulonga oyana yeni ya kale ye mu simaneka noya kale haya vulika. (Aaefeso 6:1-3) Aanona ohaya vulu oku shi ndhindhilika kutya aavali yawo kaye “na edhiladhilo limwe.” (1 Aakorinto 1:10) Ngele otamu hilathana musha, inamu shi ninga komeho yaanona, molwaashoka otashi ke ya ningitha ya kale kaaye na esimaneko nane.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Ikundeni e tamu uvathana kutya otamu ka putudha oyana yeni ngiini

  • Ngele itamu tsu kumwe moshinima, kehe gumwe na kambadhale u uve ko omaiyuvo gamukwawo

 OSHINIMA OSHI-4 IYUNGANEKENI MU LELE OYANA YENI NAWA

OMBIIMBELI OTAYI TI: “Putudha omumati pandjila ndjoka e na okweenda nayo.” (Omayeletumbulo 22:6) Shoka otashi ti kutya aavali kaye na okulela oyana ondembula. Mpoka sha pumbiwa ya peni egeeloputudho. Uuteku ihawu zi mombepo, ihe ohawu zi kaavali. (Episalomi 127:4; Omayeletumbulo 29:17) Okuputudha aanona itashi ti owala owu na oku ya geela. Okwa kwatela mo oku ya kwathela yu uve ko kutya omolwashike mwa tula po oompango dhontumba. (Omayeletumbulo 28:7)Ya longa ya kale ye hole Ombiimbeli noya kale ye shi okuyoolola omakotampango gayo. (Episalomi 1:2) Ngele owe shi ningi okaana kokomutima kawo otaka ka kala taka longo nawa. — Aahebeli 5:14.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Aamwoye ya longa ya kale ye na uushili kutya Kalunga Omuntu gwolela ngoka taya vulu okukala yi inekela muye

  • Ya longa ya kale ye shi okutongolola nokuyanda iinima ya nyata ngaashi, mbyoka hayi kala kointaneta nokomahala galwe. Ya longa nkene ye na okwiipopila kwaamboka ya fa iilikama, aantu mboka haya hepeke aanona pamilalo

“Putudha omumati pandjila ndjoka e na okweenda nayo”