Mateus 19:4 otayi ti: “Petameko omushiti okwe ya shiti omulumentu nomukiintu.”

Jehova * Kalunga oye a hokanitha aaihokani yotango. Ombiimbeli otayi tu lombwele tayi ti kutya okwa shiti omukiintu gwotango, e te “mu eta komulumentu.” Sho Adam e etelwa omukiintu okwa li a nyanyukwa shili e ta ti: “Ndika esipa lyomomasipa gandje nonyama yomonyama yandje.” (Genesis 2:22, 23) Jehova okwa hala natango aaihokani ya kale yu uvitathane.

Uuna omuntu opo ta yi mondjokana, ohashi vulika a kale e wete kutya iinima ayihe otayi ke enda nawa. Ihe hasho shi li ngaaka. Nokuli nopokati komukulukadhi nomusamane mboka ye holathane lela, ohapu holoka okwaauvathana omathimbo gamwe. (1 Aakorinto 7:28) Mokambo haka omu na omakotampango ga za mOmbiimbeli, ngoka tage mu kwathele mu kale mu na ombili mondjokana nomu uvitathane megumbo. Ihe ongele owala tamu ga tula miilonga. — Episalomi 19:8-11.

 EKOTAMPANGO LYO-1 KALA WU SHI ONKANDANGALA NDJOKA JEHOVA E KU PA

OMBIIMBELI OTAYI TI: Omulumentu oku na epitikilo okupangela omukiintu gwe. — Aaefeso 5:23.

Ngele owu li omusamane, Jehova okwa tegelela wu sile oshimpwiyu omukulukadhi gwoye to shi ningi nolukeno. (1 Petrus 3:7) Jehova okwa shita omukiintu, opo a kale omukwathi gwoye. Okwa hala wu kale hu ungaunga naye nesimaneko nosho wo pahole. (Genesis 2:18) Owu na okukala wu hole omukulukadhi gwoye tagu pu mo, nokukala wa hala oku mu ningila uuwanawa, pehala lyoku wu iningila mwene. — Aaefeso 5:25-29.

Ngele owu li omukulukadhi, Jehova okwa tegelela wu simaneke omusamane gwoye noonkondo, noku mu kwathela a gwanithe po oshilonga she e li omutse gwegumbo. (1 Aakorinto 11:3; Aaefeso 5:33) Ambidhidha omatokolo ngoka ta ningi nokulongela kumwe naye to shi ningi lela nomutima gwoye aguhe. (Aakolossa 3:18) Uuna to shi ningi, oto ka kala omukulukadhi omwaanawa momeho gomusamane gwoye nosho wo gaJehova. — 1 Petrus 3:1-6.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Pula omusamane gwoye nenge omukulukadhi gwoye kutya openi wu na okulundulula. Pulakena nawa sho ta popi e to ningi omalunduluko ngaashi to vulu

  • Kala omwiidhidhimiki, molwaashoka otashi ka kutha ethimbo kune amuhe mwi ilonge nkene mu na okukala nombili

EKOTAMPANGO ETI-2 KALA WU NA KO NASHA LELA NOMAIYUVO GAMUKWENI

OMBIIMBELI OTAYI TI: Owa pumbwa okutala kutya uuwanawa wuni to vulu okuningila kuume koye kopandjokana. (Aafilippi 2:3, 4) Ungaunga naye momukalo ngoka tagu ulike kutya ye oku na ongushu shili. Jehova ota pula aapiya ye ayehe ya kale ye “na olukeno naayehe.” (2 Timoteus 2:24) Uuna to popi namukweni, popya iitya mbyoka ya hogololekekeka. Ombiimbeli otayi ti: “Aanamalaka omadhigu otayu ulula ngegongamwele, ihe elaka lyaanawino olyo ealudho.” (Omayeletumbulo 12:18) Ombepo yaJehova otayi ke ku kwathela wu kale ho popi newi lyuukuume nosho wo lyohole. — Aagalati 5:22, 23; Aakolossa 4:6.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Galikana kuKalunga e ku pe ombepo ya ngungumana, nomayele gopandunge ngele to kundathana nakuume koye kopandjokana iinima ya simana

  • Dhiladhila nawa tango shoka to ka popya nosho wo nkene wu na oku shi popya

 EKOTAMPANGO ETI-3 KALENI MU NA EDHILADHILO LIMWE

OMBIIMBELI OTAYI TI: Uuna omulumentu nomukiintu ya hokana ohaya ningi “omuntu gumwe.” (Mateus 19:5) Ihe kehe gumwe pauhandimwe oku na uukwatya we wi ili. Oshinima shoka ohashi ningitha mu kale nomataloko ga yoolokathana. Onkee ano, omwa pumbwa okwiilonga mu kale nedhiladhilo limwe nomaiyuvo ga faathana. (Aafilippi 2:2) Osha simanenena okukala mu na edhiladhilo limwe uuna tamu ningi omatokolo. Ombiimbeli otayi ti: ‘Omadhiladhilo gokomeho otaga opalekwa koonkundathana.’ (Omayeletumbulo 20:18, OB-1954) Etheni omakotampango gOmbiimbeli ge mu kwathele sho tamu ningi omatokolo ga simana. — Omayeletumbulo 8:32, 33.

SHOKA WU NA OKUNINGA:

  • Kala ho lombwele kuume koye omaiyuvo goye, pehala lyokukala owala ho mu lombwele shoka wa kundana nenge etaloko lyoye

  • Kala ho kwatathana tango nomuholike gwoye manga inoo uvaneka sha

^ okat. 4 Jehova edhina lyaKalunga ndyoka li li mOmbiimbeli.