Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Omayamukulo gomapulo omulongo ngoka aagundjuka haya pula

 EPULO 7

Ondi na okuninga ngiini uuna tandi thiminikwa ndi ye momilalo?

Ondi na okuninga ngiini uuna tandi thiminikwa ndi ye momilalo?

OMOLWASHIKE SHA SIMANA OKWIIPULA NGAWO?

Omatokolo goye kombinga yomilalo otaga ka guma noonkondo onakuyiwa yoye.

OTO KA NINGA PO SHIKE?

Dhiladhila konkalo ndjika: Heather naMike oya kala ye endelathana uule woomwedhi mbali, ihe Heather okwa fa owala a kala e mu shi nale. Ohaya tuminathana omatumwalaka aluhe, nohaya popi olundji mongodhi. Ohaya dhiladhidhila wo momukalo gwa faathana. Ihe Mike okwa hala ya ye momilalo, pehala lyokukala owala haya popi.

Momukokomoko gwoomwedhi mbali ndhoka ya kala ye endelathana, Mike naHeather oya kala owala nokwiikwata moonyala nokuhupitathana. Heather ina hala okuya momilalo, ihe nonando ongawo ina hala okweethwa kuMike. Oha kala u uvite kutya kapu na nando ogumwe he mu ningi nawa nohe mu uvitha nawa ngaashi Mike. Ohi ipopile ta ti: ‘Tse naMike otu holathane . . . ’

Ando ongoye nee to endelwa kugumwe, nowu li monkalo ya fa yaHeather, ando oto ka ninga po shike?

MWENA PO E TO DHILADHILA

Omilalo omagano ga za kuKalunga gaamboka owala ya hokanathana. Ngele owa yi momilalo kondje yondjokana, ito ulike kutya owe ga simaneka. Uuna to yi momilalo kondje yondjokana, owa fa owala omuntu a pewa onguwo ombwanawa e te yi ningi okalapi kokwoopalekitha

Ngele owa yono ompango yopaunshitwe, ngaashi ompango yi na ko nasha noonkondo dhevi, oto ka mona iilanduliko iiwinayi. Sha faathana, ngele owa yono ompango yopamikalo ngaashi ndjoka tayi ti kutya natu “yande oluhondelo,” oto ka mona iilanduliko iiwinayi. — 1 Aatessalonika 4:3.

Iilanduliko yini to ka mona ngele owa yono ompango ndjono? Ombiimbeli otayi ti: “Omuntu ngoka ta hondele, ota yono kolutu lwe mwene.” (1 Aakorinto 6:18) Omolwashike oohapu ndhoka dhoshili?

 Aakonakoni oya mona kutya aagundjuka oyendji mboka ya ya momilalo manga inaaya ya mondjokana, oya mona shimwe nenge oyindji yomiilanduliko tayi landula mpaka.

  • OLUHODHI. Aagundjuka oyendji mboka ya ya momilalo inaaya hokanwa oyi ipa ombedhi konima.

  • OMALIMBILILO. Konima yokuya momilalo, kehe gumwe oha kala ti ipula kutya, ‘Mbela mukwetu okwa ya momilalo naantu yangapi?’

  • ETEKOMUKOMO. Aakadhona oyendji oye hole omumati ngoka ta vulu oku ya gamena, ihe haangoka a hala owala ya ye naye momilalo. Omanga aamati oyendji kaaye hole aakadhona mboka hayi iyetha ya ye nayo momilalo.

  • Ehulithodhiladhilo: Ngele owe etha wu ye momilalo inoo hokanwa, oto iyono po sho to kanitha oshinima shi na ongushu. (Aaroma 1:24) Olutu lwoye olwa simanenena, onkene ino pumbwa oku lu nyateka.

Ulika kutya owu na oonkondo dhokwiipangela wu “yande oluhondelo.” (1 Aatessalonika 4:3) Ngele siku limwe owa hokanwa, oto ka vula okuya momilalo. Oto ke dhi nyanyukilwa kuu na omaipulo, itoo ipe uusama noito ka kala wu na uumbanda washa. Ito ka mona iilanduliko mbyoka hayi holoka po ngele owa yi momilalo kuu li mondjokana. — Omayeletumbulo 7:22, 23; 1 Aakorinto 7:3.

 OTO TI NGIINI?

  • Mbela omuntu ngoka e ku hole shili ota vulu ngaa oku ku ehameka palutu nopamadhiladhilo?

  • Mbela omuntu ngoka e na ko nasha nangoye shili ote ke ku ningitha ngaa wu tule ekwatathano lyoye naKalunga moshiponga? — Aahebeli 13:4.