AAKRISTE oya lombwelwa ya kale haya dhana Edhimbuluko lyeso lyaKristus. Edhimbuluko ndyoka ohali ithanwa wo “Uulalelo wOmuwa.” (1 Aakorinto 11:20) Mbela oshike oshindhindhilikwedhi kombinga yawo? Uunake nongiini u na okudhanwa?

Jesus Kristus okwa dhiki po edhimbuluko ndyoka uusiku wOpaasa yOshijuda mo 33 E.N. Opaasa oya li edhano hali dhanwa owala lumwe momumvo, mesiku eti-14 lyomwedhi gwOshijuda, Nisan. Opo Aajuda ya yalule esiku ndyoka, oya li haya tegelele esiku lyontumba pethimbo lyiitemamvula ndyoka uusiku nomutenya hagu kala gu na uule u thike pamwe. Ndyoka olyo esiku hali kala li na oowili 12 lwaampono omutenya noowili 12 uusiku. Omwedhi Nisan ogwa li hagu tameke ngele omwedhi gwa ningine konima yesiku ndyoka uusiku nomutenya hagu kala gu na uule u thike pamwe. Opaasa oya li hayi dhanwa konima yomasiku 14, ngele etango lya ningine.

Jesus okwa li a dhana oshituthi shOpaasa pamwe naayapostoli ye, e ta laleke po Judas Iskariot, opo nduno okwa dhiki po Uulalelo wOmuwa. Uulalelo mboka owa pingena po Opaasa yOshijuda, onkee ano ou na owala okudhanwa lumwe aluke momumvo.

Evaangeli lyaMateus otali hokolola tali ti: “Jesus okwa kutha oshikwiila, okwa hambelele, okwe shi pambula nokwe shi pe aalongwa  ye e ta ti: ‘Kwateni, lyeni, shika osho olutu lwandje.’ Oye a kutha wo oshitenga, okwa hambelele nokwe shi ya pe e ta ti: ‘Nweni mo amuhe; shika osho ombinzi yandje, ombinzi yehangano, tayi tilwahi omolwoyendji oyokudhima po oondjo.’”—Mateus 26:26-28.

Yamwe oyi itaala kutya Jesus okwa li a lundululila oshikwiila monyama ye yo yeneyene nomaviinu mombinzi ye. Ihe sho Jesus a li ta gandja oshikwiila shoka, olutu lwe olwa li lwi ihwa po. Mbela aayapostoli yaJesus oya li ya lya shili onyama ye yo yeneyene nokunwa ombinzi ye? Hasho, molwaashoka shoka osha li tashi ka tya okulya onyama yomuntu shoka tashi yono ompango yaKalunga. (Genesis 9:3, 4; Levitikus 17:10) PaLukas 22:20, Jesus okwa tile: “Oshitenga shika osho ehangano epe [lyombinzi] yandje ndjoka tayi tilwahi molweni.” Mbela oshitenga shoka osha li sha ninga lelalela “ehangano epe”? Shoka kasha li tashi wapa, molwaashoka ehangano oli li euvathanotsokumwe, ihe kali shi oshinima shoka hashi vulu okugumwa.

Onkee ano, oshikwiila nomaviinu oyi li owala omandhindhiliko. Oshikwiila otashi thaneke olutu lwaKristus lwa gwanenena. Jesus okwa li a longitha oshipambu shoshikwiila shoka sha li sha hupu po puulalelo wOpaasa. Oshikwiila osha li sha telekwa inaashi tulwa efulika. (Eksodus 12:8) Olundji Ombiimbeli ohayi longitha efulika lyi li endhindhiliko lyuulunde nenge eyonuko. Ano oshikwiila otashi thaneke olutu lwaJesus lwa gwanenena, ndjoka a yamba po. Kalwa li lu na uulunde nandonando.—Mateus 16:11, 12; 1 Aakorinto 5:6, 7; 1 Petrus 2:22; 1 Johannes 2:1, 2.

Omaviinu omatiligane otaga thaneke ombinzi yaJesus. Ombinzi ndjoka otayi kwashilipaleke ehangano epe. Jesus okwa ti kutya ombinzi ye oya li ya tilwahi ‘omolwokudhima po oondjo.’ Kungawo, aantu otaya vulu okukala ya yogoka momeho gaKalunga notaya vulu okuya mehangano epe naYe. (Aahebeli 9:14; 10:16, 17) Ehangano nenge euvathano ndyoka otali shi ningi tashi wapa kAakriste aadhiginini 144 000 ya ye megulu. Otaya ka kala aakwaniilwa naasaaseri megulu, omolwomalaleko nuuyamba gaantu kombanda yevi.—Genesis 22:18; Jeremia 31:31-33; 1 Petrus 2:9; Ehololo 5:9, 10; 14:1-3.

Oolye ye na okukutha ombinga momandhindhiliko ngoka gEdhimbuluko? Osha yela kutya, oomboka owala ye li oshitopolwa shehangano epe ye na okulya oshikwiila nokunwa omaviinu, sha hala okutya, mboka ye na etegameno lyokuya megulu. Ombepo ondjapuki yaKalunga ohayi gandja uunzapo kaantu ya tya ngaaka  kutya oya hogololwa ya ka kale aakwaniilwa megulu. (Aaroma 8:16) Oye li wo mehangano lyUukwaniilwa pamwe naJesus.—Lukas 22:29.

Ongiini kombinga yaamboka ye na etegameno lyoku ka kala nomwenyo sigo aluhe mOparadisa kombanda yevi? Ohaya vulika kelombwelo lyaJesus nohaya kala pUulalelo wOmuwa, ihe ohaya kala po owala ye li aatali nesimaneko, ihe kaye shi aakuthimbinga. Oonzapo dhaJehova ohadhi dhana Uulalelo wOmuwa lumwe aluke momumvo, mo 14 gaNisan, ngele etango lya ningine. Nonando aantu owala omayuvi omashona muuyuni auhe ye na etegameno lyokuya megulu, edhimbuluko ndyoka olya simanenena kAakriste ayehe. Olyo ompito ndjoka ayehe taya vulu okudhiladhila kohole onene yaJehova Kalunga noyaJesus Kristus.—Johannes 3:16.