Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHIGWEDHELWAKO

Sheol naHades (oshaasi nuusi) oshike?

Sheol naHades (oshaasi nuusi) oshike?

MOMALAKA moka Ombiimbeli ya li ya nyolwa petameko, oga longitha oshitya shOshihebeli sheol noshOshigreka hades iikando yi vulithe po 70. Iitya mbyoka oya pambathana neso. Omatoloko gamwe gOmbiimbeli otage yi toloka “ombila” nenge “oheli.” Ombiimbeli yOshindonga oya longitha uutumbulilo “oshaasi” nosho wo “uusi.” Ihe momalaka ogendji kamu na iitya mbyoka tayi gandja eityo lyolelalela lyiitya mbyoka yOshihebeli nOshigreka. Iitya mbika sheol nahades otayi ti shike naanaa? Natu ndhindhilike nkene ya longithwa momanyolo gi ili nogi ili gOmbiimbeli.

Omuuvithi 9:10 ota ti: “Kaku na iilonga, ompangela, uunongo nenge owino moshaasi [sheol], moka no ka ya mo.” Mbela sheol (oshaasi) otashi ulike keyendo lyontumba lyokondandalunde moka tashi vulika twa fumvika omuholike gwetu? Hasho. Ngele Ombiimbeli tayi popi eyendo nenge ombila yokondandalunde, ohayi longitha iitya yimwe yi ili yOshihebeli nOshigreka, ihe ihayi longitha sheol nenge hades. (Genesis 23:7-9; Mateus 28:1) Niishewe, Ombiimbeli ihayi longitha oshitya sheol okuulika kombila moka mwa fumvikwa aantu oyendji, ngaashi ando pashiholelwa ombila yuukwanegumbo nenge ombila moka mwa fumvikwa aantu oyendji mboka ya sila pamwe.—Genesis 49:30, 31.

Ano sheol (oshaasi) otashi ulike kushike? Oohapu dhaKalunga otadhi ulike kutya iitya sheol nenge hades, pehala lyokuulika kombila yo yeneyene moka mwa fumvikwa aantu oyendji, otayi ulike kehala lyopathaneko moka mu na aantu oyendjiyendji mboka ya sa. Pashiholelwa, Jesaja 5:14 ota popi kutya sheol (uusi) “otau ke ya sa ondjala notau ekameke okana kawo ka mbwalangandja.” Nonando sheol (uusi) owa nina po nale aasi itaaya vulu okuyalulwa, oku shi popya pathaneko, owa sa aluhe ondjala. (Omayeletumbulo 30:15, 16) Mepingathano nomayendo, moka hamu vulu owala okufumvikwa omwaalu gwoonakusa ya ngambekwa, ‘oshaasi [sheol] ihashi kuta.’ (Omayeletumbulo 27:20) Sha hala okutya, sheol (oshaasi) ihashi udha nandonando. Kashi na ongamba. Ano osha yela kutya sheol nenge hades (oshaasi nenge uusi) kayi shi ehala lyo lyenelyene li li pokuma kwontumba. Pehala lyaashono, osho ehala lyopathaneko moka mu na aasi oyendji ya kotha meso.

Elongo lyOmbiimbeli lyeyumuko otali tu kwathele tu uve ko  nawa shoka iitya sheol nahades tayi ti. Oohapu dhaKalunga otadhi kwatakanitha sheol nahades (oshaasi nuusi) neso moka aantu taya ka yumuka. * (Job 14:13; Iilonga 2:31, OB-1954; Ehololo 20:13) Oohapu dhaKalunga otadhi ulike wo kutya mosheol nenge mohades (moshaasi nenge muusi) omu na mboka ya longela Jehova nosho wo oyendji mboka inaaye mu longela. (Genesis 37:35; Episalomi 55:15) Onkee ano, Ombiimbeli otayi ti kutya otapu ka ‘yumudhwa aantu aawanawa naawinayi.’—Iilonga 24:15.

^ okat. 4 Mepingathano naashono, oonakusa mboka itaaya ka yumuka otaya popiwa kutya kaye li mosheol nenge mohades (moshaasi nenge muusi), ihe oye li moGehenna shoka sha tolokwa shi li “oheli” nenge “omulilo gwoheli” mOmbiimbeli yOshindonga. (Mateus 5:30; 10:28; 18:9) Ngaashi sheol nahades (oshaasi nuusi), Gehenna nasho kashi shi ehala lyolelalela, ihe olyopathaneko.