OPO Jehova Kalunga e tu kwathele tu dhimbulule mo Mesiasa, okwa li a nwetha mo aapolofeti oyendji yopethimbo lyOmbiimbeli ya gandje uuyelele u na ko nasha nokuvalwa, uukalele nosho wo eso lyOmuhupithi ngoka omuuvanekwa. Omahunganeko gOmbiimbeli agehe ngoka oga li ga gwanithilwa muJesus Kristus. Itashi kumitha  tuu sho ge li paushili nogokondandalunde! Oku shi yelitha, natu konakoneni omahunganeko omashona ngoka ga hunganeke iiningwanima mbyoka ya pamba okuvalwa kwaMesiasa nokukala kwe okanona.

Omupolofeti Jesaja okwa hunganeke kutya Mesiasa ota ka za mezimo lyomukwaniilwa David. (Jesaja 9:7) Jesus okwa li shili a valwa mezimo lyaDavid.—Mateus 1:1, 6-17.

 Mika, omupolofeti gumwe ishewe gwaKalunga, okwa hunganeke kutya okanona hoka oka li taka ka ninga omupangeli noka li taka ka valelwa ‘muBetlehem Efrata.’ (Mika 5:2) Pethimbo lyokuvalwa kwaJesus, opwa li omikunda mbali muIsraeli ndhoka dha li hadhi ithanwa Betlehem. Gumwe ogwa li popepi naNasaret moshitopolwa shokuumbangalantu woshilongo, nomukwawo ogwa li popepi naJerusalem muJuda. Omukunda Betlehem ngoka gwa li popepi naJerusalem nale ogwa li hagu ithanwa Efrata. Jesus omo a li a valelwa momukunda moka, ngaashi naanaa ehunganeko lya li lya hunganeke.—Mateus 2:1.

Ehunganeko lyOmbiimbeli lilwe olya hunganeke kutya Omwana gwaKalunga ote ki ithanwa “muEgipiti.” Okanona Jesus oka li ka falwa kuEgipiti. Oka li ka galulwa ko konima yeso lyaHerodes, nokungawo osha gwanitha ehunganeko ndyoka.—Hosea 11:1; Mateus 2:15.

 Momusholondondo ngoka gu li pepandja 200, omanyolo ngoka ge li kohi yokapalanyolo “Ehunganeko” oge na omauyelele kombinga yaMesiasa. Ga yelekanitha nomanyolo ngoka ge li kohi yokapalanyolo “Egwanitho.” Ngele to shi ningi, otashi ka koleka natango eitaalo lyoye muushili wOohapu dhaKalunga.

Sho to konakona omanyolo ngoka, dhimbulukwa kutya omahunganeko ngoka oga li ga nyolwa pwa pita oomvula omathele manga Jesus inaa valwa e li omuntu kombanda yevi. Jesus okwa ti: “Ayihe mbyoka ya nyolwa mompango yaMoses tayi popi ndje nenge momanyolo gaahunganeki nenge momapisalomi, oyi na okugwanithwa.” (Lukas 24:44) Ngaashi u shi wete mOmbiimbeli yoye, omahunganeko ngoka oga gwanithwa shili kondandalunde.