Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHIGWEDHELWAKO

Esiku lyEpangulo oshike?

Esiku lyEpangulo oshike?

MBELA oto dhiladhila kutya Esiku lyEpangulo otali ka kala li li ngiini? Aantu oyendji ohaya dhiladhila kutya aantu omamiliyona omayuvi otaya ka kala momukweyo taya yi koogumwe noogumwe komeho goshipangelapundi shaKalunga. Opo nduno aniwa kehe gumwe ota pangulwa pauhandimwe. Yamwe aniwa otaya ka pewa ondjambi yokukala nonkalamwenyo ombwanawa megulu, omanga yamwe taya ka pangulilwa okuhepekwa kwaaluhe. Ihe Ombiimbeli otayi ulike kutya Esiku lyEpangulo hasho tali ka kala ngawo. Oohapu dhaKalunga otadhi ulike kutya itali ka kala ethimbo etilithi, ihe otali ka kala ethimbo lyetegameno nolyokugalulila aantu monkalo ya gwanenena moka aantu yotango ya li petameko.

MEhololo 20:11, 12 otatu lesha mo oohapu dhomuyapostoli Johannes kombinga yEsiku lyEpangulo, tadhi ti: “Onda mono oshipangelapundi oshinene oshitokele nagumwe a kuutumba ko. Evi negulu oya yi ontuku yoshipala shaangoka a kuutumba koshipangelapundi noinayi monika we. Opo ihe onda mono oonakusa, aanenentu naadhinwa ya thikama komeho goshipangelapundi. Omambo oga li ga pandjwa, nembo ekwawo, embo lyaanamwenyo, olya pandjwa. Oonakusa oya pangulwa noya tokolelwa shaa ngoka ngaashi e shi ilongela, ngashika sha nyolwa membo.” Omupanguli ngoka a hokololwa mpoka oye lye?

 Jehova Kalunga oye Omupanguli gwaantu omunenenene. Ihe opu na ngoka ye a pa iilonga yokupangula. MIilonga 17:31, omuyapostoli Paulus okwa ti kutya Kalunga “oku utha nale esiku, uuna ndoka ta ka pangula uuyuni pauyuuki, note ke u pangulitha omulumentu ngoka e mu hogolola.” Omupanguli ngoka a hogololwa oye Jesus Kristus omuyumudhwa. (Johannes 5:22) Esiku lyEpangulo otali ka tameka uunake? Otali ka kutha uule wethimbo li thike peni?

Embo lyEhololo otali ulike kutya Esiku lyEpangulo otali tameke konima yiita yaArmagedon, sho onkalelo yaSatana kombanda yevi tayi ka hanagulwa po. * (Ehololo 16:14, 16; 19:19–20:3) Konima yaArmagedon, Satana noompwidhuli dhe otaye ke edhililwa molumbogo uule woomvula eyuvi. Pethimbo ndyoka, aathigululi pamwe naKristus 144 000 otaya ka kala aapanguli notaya ka pangela “pamwe naKristus uule woomvula eyuvi limwe.” (Ehololo 14:1-3; 20:1-4; Aaroma 8:17) Esiku lyEpangulo kali shi oshinima shoka tashi ka ningwa meendelelo muule owala woowili 24, ihe otali ka kutha uule woomvula eyuvi.

Pethimbo lyoomvula ndhoka eyuvi, Jesus Kristus ota ka ‘pangula aantu ayehe, aanamwenyo naasi.’ (2 Timoteus 4:1) “Aanamwenyo” otaya ka kala “engathithi lyaantu” nenge ongundu onene ndjoka tayi ka hupa puArmagedon. (Ehololo 7:9-17) Omuyapostoli Johannes okwa li a mono wo ‘oonakusa ya thikama komeho goshipangelapundi’ shepangulo. Ngaashi Jesus u uvaneka, ‘mboka ye li moombila, otaye ku uva ewi lye, notaya ka za mo’ okupitila meyumuko. (Johannes 5:28, 29; Iilonga 24:15) Ihe mbela aantu ayehe otaya ka pangulwa shi ikolelela kushike?

Memoniko omuyapostoli Johannes okwa li a mono ‘omambo ga pandjwa noonakusa oya pangulwa ngaashi ye shi ilongela, ngashika sha nyolwa membo.’ Mbela omambo ngoka oga li ga nyolwa iilonga yaantu yonale? Hasho, epangulo itali ka kala lyi ikolelela kwaashono aantu ya ningile manga inaaya sa. Otu shi shi ngiini? Ombiimbeli otayi ti: “Omuntu ngele okwa sa, nena okwa mangululwa moonkondo dhuulunde.” (Aaroma 6:7) Onkee ano, mboka taya ka yumuka itaya ka yalulilwa omayono gawo gonale. Ano omambo ngoka oge lile po iitegelelwa yaKalunga yokonahiya. Opo ya kale nomwenyo sigo aluhe, aahupipo puHarmagedon naayumudhwa  oye na okuvulika kiipango yaKalunga, mwa kwatelwa kehe oshitegelelwa oshipe shoka Kalunga ta ka gandja pethimbo lyoomvula eyuvi. Onkee ano, kehe gumwe ota ka pangulwa shi ikolelela kwaashoka ta ningi momukokomoko gwEsiku lyEpangulo.

Pethimbo lyEsiku lyEpangulo, aantu omamiliyona omayuvi otaya ka mona ompito yawo yotango yokwiilonga kombinga yehalo lyaKalunga nokutsa kumwe nalyo. Shoka osha hala okutya otapu ka kala iilonga iinenenene yokulonga aantu. ‘Aakuuyuni otaye ki ilonga uuyuuki.’ (Jesaja 26:9, KB) Ihe haantu ayehe taya ka kala ya hala okutsa kumwe nehalo lyaKalunga. Jesaja 26:10 (OB-1954) ota ti: “Omukeenakalunga nando na silwe ohenda, iti ilongo okutseya uuyuuki; mevi lyomikalo dhuuyuuki ohaa kolokosha noihaa tala uunene wOmuwa.” Aakolokoshi mboka otaya ka hanagulwa po sigo aluhe mEsiku lyEpangulo.—Jesaja 65:20.

Pehulilo lyEsiku lyEpangulo, aantu mboka taya ka hupa po otaya ka ‘ninga omwenyo’ meityo lyolela, ye li aantu ya gwanenena. (Ehololo 20:5) Onkee ano, mEsiku lyEpangulo, aantu otaya ka galulilwa megwaneneno. (1 Aakorinto 15:24-28) Opo nduno otapu ka ningwa emakelo lyahugunina. Satana ota ka mangululwa mo molumbogo note ke ethiwa a kambadhale okupukitha aantu lwahugunina. (Ehololo 20:3, 7-10) Mboka taye mu kondjitha otaya ka gwanithilwa pakuudha euvaneko lyOmbiimbeli, ndyoka tali ti: “Aayuuki otaa ka thigulula evi e taa kala mo sigo aluhe.” (Episalomi 37:29) Dhoshili, Esiku lyEpangulo itali ke etela tuu aantu aadhiginini omalaleko nuuyamba!

^ okat. 1 Shi na ko nasha naArmagedon, tala ontopolwa onti-20 yembo Longela Kalunga awike kashili nosho wo okabroshure Kaleni mwa tonata!, epandja 12-19, ya nyanyangidhwa kOonzapo dhaJehova.