Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

Oonakusa otaya ka yumuka ngaa mbela shili?

Oonakusa otaya ka yumuka ngaa mbela shili?

Oto yamukula ngiini uuna wa pulwa epulo ndyoka . . .

  • mbela oto ka tya eeno?

  • nenge oto ka tya aawe?

  • nenge oto ka tya ngiika ngaa?

 SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

“Kalunga ota ka yumudha aantu.” — Iilonga 24:15.

 MBELA OTU NA NGAA SHILI OKWIITAALA OOHAPU NDHOKA DHI LI MOMBIIMBELI?

Eeno, opu na omatompelo ogendji, ihe natu tale owala gatatu gomugo:

  • Kalunga oye Omushiti. Ombiimbeli otayi popi Jehova Kalunga e li “oluthithiya lwomwenyo.” (Episalomi 36:9; Iilonga 17:24, 25) Onkee ano, ota vulu lela okuyumudha aasi, molwaashoka oye a shita iinima ayihe yi na omwenyo.

  • Kalunga okwa li a yumudha aantu nale methimbo lya pita. Ombiimbeli oya popya aantu ye li yahetatu mboka ya li ya yumudhwa e taya kala ye na omwenyo kombanda yevi, yamwe oya li aagundjuka, aakulupe, aalumentu naakiintu. Yamwe opo owala ya adhika ya si, ihe opu na gumwe a li a ninga omasiku gane mombila. — Johannes 11:39-44.

  • Kalunga okwa halelela oku ka yumudha aasi natango. Jehova oku tonde eso nokwe li tala ko li li omutondi. (1 Aakorinto 15:26) Okwa “yuulukwa,” nenge tu tye okwa halelela oku ka hulitha po eso ndyoka li li omutondi, te shi ningi moku ka yumudha aantu. Okwa halelela oku ka yumudha mboka ye li moombiladhimbuluko, nokwa hala ya kale nomwenyo natango kombanda yevi. — Job 14:14, 15.

UUWANAWA MBOKA TO VULU OKU KA MONA UUNA WI ITAALA MEYUMUKO

Otashi ke ku kwathela, nenge oku ku hekeleka uuna wa silwa gumwe ngoka wu hole. — 2 Aakorinto 1:3, 4.

Oto kala wa manguluka kuumbanda wokutila eso. — Aahebeli 2:15.

Oto kala wu na etegameno lyashili kutya mboka wu hole ya sa oto ke ya mona siku limwe. — Johannes 5:28, 29.

 TALA KEPULO NDIKA

Omolwashike hatu kulupa nohatu si?

Ombiimbeli otayi gandja eyamukulo muGENESIS 3:17-19 nosho wo mAAROMA 5:12.