Mbela sho to tala . . .

  • ohole? 

  • iimaliwa? 

  • nenge opu na sha shilwe? 

 SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

“Aanelago oomboka taa uvu oohapu dhaKalunga notaye dhi dhiginine.”Lukas 11:28.

UUWANAWA MBOKA TO VULU OKUMONA UUNA MEGUMBO MU NA OMBILI

Otamu ka kala mu holathane shili.Aaefeso 5:28, 29.

Mwa simanekathana lela.Aaefeso 5:33.

Mwi inekelathana aluhe.Markus 10:6-9.

 MBELA OTU NA NGAA SHILI OKWIITAALA OOHAPU NDHOKA DHI LI MOMBIIMBELI?

Eeno, opu na omatompelo ogendji, ihe natu tale owala gaali gomugo:

  • Kalunga oye Omutotipo gwegumbo kehe.  Ombiimbeli otayi ti kutya kuJehova Kalunga oko ‘kwa za edhina lyezimo kehe,’ nenge edhina lyegumbo kehe. (Aaefeso 3:14, 15) Shika osha hala okutya, elongekidho lyokukala nomagumbo olya totwa po kuJehova. Omolwashike elongekidho ndyono lya simana unene?

    Pashiholelwa: Uuna wa li iikulya tayi tokola elaka mbyoka inoo lya nale nowa hala okutseya kutya oya telekwa nashike, okulye to ka pula? Osha yela kutya okunakuyiteleka.

    Shika osha faathana wo uuna twa hala ombili momagumbo, oshi li nawa tu pwilikine kuJehova, molwaashoka oye a tota po elongekidho lyokukala nomagumbo.—Genesis 2:18-24.

  • Kalunga oye omusilishimpwiyu gwetu.  Oshi li pandunge opo ayehe momagumbo ya landule ewiliko lyaJehova ndyoka a gandja mOohapu dhe. Omolwashike mbela? ‘Oshoka oye omusilishimpwiyu gwetu.’ (1 Petrus 5:6, 7) Jehova okwe tu halela aluhe uuwanawa. Omayele ge omawanawa aluhe noge shi okulandulwa.—Omayeletumbulo 3:5, 6; Jesaja 48:17, 18.

 TALA KEPULO NDIKA

Oshike tashi ke ku kwathela wu kale omusamane, omukulukadhi nenge omuvali e li nawa?

Ombiimbeli otayi gandja eyamukulo mAAEFESO 5:1, 2 nosho wo mAAKOLOSSA 3:18-21.