Oto ka tya ngiini uuna wa pulwa epulo ndyoka . . .

  • mbela oto ka tya eeno? 

  • nenge oto ka tya aawe? 

  • nenge oto ka tya pamwe ngaa? 

 SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

‘Kalunga ota ka theta po omahodhi agehe momeho gawo. Oko noitaku ka kala we eso, oluhodhi, elilo nenge uuwehame.’Ehololo 21:3, 4.

UUWANAWA MBOKA TO VULU OKU KA MONA UUNA WU SHI KUTYA OKUMONA IIHUNA ONAKU KA HULE PO

Oto ka kala wu na uushili kutya Kalunga haye omweetithi gwomaupyakadhi.Jakob 1:13.

Otashi ke ku hekeleka okukala wu shi kutya Kalunga oha kala e tu uvitile ohenda ngele tatu mono iihuna.Sakaria 2:8.

Oto ka kala wu na etegameno kutya okumona iihuna koludhi kehe onaku ka hule po siku limwe.Episalomi 37:9-11.

 MBELA OTU NA NGAA SHILI OKWIITAALA SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI?

Eeno, opu na omatompelo ogendji, ihe natu tale owala gaali gomugo:

  • Kalunga oku tonde okumona iihuna nokwaahenuuyuuki koludhi kehe. Tala nkene Jehova Kalunga a li ha kala u uvite uuna oshigwana she, Israeli shonale, sha li tashi ningwa nayi. Ombiimbeli otayi ti kutya okwa li ha kala u uvite nayi sho tashi “kugu muupyu womahepeko nowomalwa” gasho.—Aatokolihapu 2:18.

    Kalunga oha kala a yemata noonkondo uuna yamwe taya hepeke nokweehameka yalwe. Pashiholelwa, Ombiimbeli otayi ti kutya “iikaha tayi tilehi ombinzi yaa na ondjo,” osho iihunaelela koshipala she.—Omayeletumbulo 6:16, 17.

  • Kalunga ohe tu sile oshimpwiyu pauhandimwe. Jehova ote tu ladhipike tu mu tsike ‘iimpwiyu yetu ayihe, oshoka oye omusilishimpwiyu gwetu.’—1 Petrus 5:7.

Oshilongo she, sha hala okutya, Uukwaniilwa we, otawu ka hulitha po masiku okumona iihuna hoka kehe gumwe ta mono. (Mateus 6:9, 10) Omanga twa tegelela Uukwaniilwa we wu ye, ota ka kala nokukwathela nohenda, nenge tu tye, okuhekeleka mboka taye mu kongo nomutima aguhe.—Iilonga 17:27; 2 Aakorinto 1:3, 4.

 

 TALA KEPULO NDIKA

Omolwashike Kalunga e etha okumona iihuna ku kale po?

Ombiimbeli otayi gandja eyamukulo mAAROMA 5:12 nosho wo muPETRUS OMUTIYALI 3:9.