Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Okumona iihuna onaku ka hule po ngaa mbela?

Okumona iihuna onaku ka hule po ngaa mbela?

Oto ka tya ngiini uuna wa pulwa epulo ndyoka . . .

  • mbela oto ka tya eeno? 

  • nenge oto ka tya aawe? 

  • nenge oto ka tya pamwe ngaa? 

 SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI

‘Kalunga ota ka theta po omahodhi agehe momeho gawo. Oko noitaku ka kala we eso, oluhodhi, elilo nenge uuwehame.’Ehololo 21:3, 4.

UUWANAWA MBOKA TO VULU OKU KA MONA UUNA WU SHI KUTYA OKUMONA IIHUNA ONAKU KA HULE PO

Oto ka kala wu na uushili kutya Kalunga haye omweetithi gwomaupyakadhi.Jakob 1:13.

Otashi ke ku hekeleka okukala wu shi kutya Kalunga oha kala e tu uvitile ohenda ngele tatu mono iihuna.Sakaria 2:8.

Oto ka kala wu na etegameno kutya okumona iihuna koludhi kehe onaku ka hule po siku limwe.Episalomi 37:9-11.

 MBELA OTU NA NGAA SHILI OKWIITAALA SHOKA OMBIIMBELI TAYI TI?

Eeno, opu na omatompelo ogendji, ihe natu tale owala gaali gomugo:

  • Kalunga oku tonde okumona iihuna nokwaahenuuyuuki koludhi kehe. Tala nkene Jehova Kalunga a li ha kala u uvite uuna oshigwana she, Israeli shonale, sha li tashi ningwa nayi. Ombiimbeli otayi ti kutya okwa li ha kala u uvite nayi sho tashi “kugu muupyu womahepeko nowomalwa” gasho.—Aatokolihapu 2:18.

    Kalunga oha kala a yemata noonkondo uuna yamwe taya hepeke nokweehameka yalwe. Pashiholelwa, Ombiimbeli otayi ti kutya “iikaha tayi tilehi ombinzi yaa na ondjo,” osho iihunaelela koshipala she.—Omayeletumbulo 6:16, 17.

  • Kalunga ohe tu sile oshimpwiyu pauhandimwe. Jehova ote tu ladhipike tu mu tsike ‘iimpwiyu yetu ayihe, oshoka oye omusilishimpwiyu gwetu.’—1 Petrus 5:7.

Oshilongo she, sha hala okutya, Uukwaniilwa we, otawu ka hulitha po masiku okumona iihuna hoka kehe gumwe ta mono. (Mateus 6:9, 10) Omanga twa tegelela Uukwaniilwa we wu ye, ota ka kala nokukwathela nohenda, nenge tu tye, okuhekeleka mboka taye mu kongo nomutima aguhe.—Iilonga 17:27; 2 Aakorinto 1:3, 4.

 

 TALA KEPULO NDIKA

Omolwashike Kalunga e etha okumona iihuna ku kale po?

Ombiimbeli otayi gandja eyamukulo mAAROMA 5:12 nosho wo muPETRUS OMUTIYALI 3:9.