Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Openi tatu vulu okwaadha omayamukulo gomapulo ga simanenena monkalamwenyo?

Openi tatu vulu okwaadha omayamukulo gomapulo ga simanenena monkalamwenyo?

Mbela sho to tala otatu ga adha . . .

 • miinima yuunongononi?

 • nenge omomadhiladhilo gopantu?

 • nenge omOmbiimbeli?

 OMUNYOLI GUMWE GWOMBIIMBELI OKWI INDILE KALUNGA A TI

“Longa ndje oondunge . . . Oohapu dhoye adhihe odhoshili.” — Episalomi 119:144, 160.

Ombiimbeli otayi yamukulo omapulo ngoka aantu omamiliyona haya pula.

Mbela ngoye inoo hala okumona omayamukulo ngoka?

Epandja lyetu kointanete www.jw.org/ng otali vulu oku ku kwathela.

LESHA oshikalimo shoka shi li ko

 • Oku na Ombiimbeli momalaka ga konda pe 100

 • Oku na omayamukulo gomapulo gOmbiimbeli ngoka haga pulwa olundji

 • Oku na uuyelele owundji mboka tawu kwathele iilyo yomaukwanegumbo

TALA uuvidio wopaMbiimbeli

 • Okavidio: Lessons and songs for children

 • na Advice for teenagers

 • nosho wo Faith in action

TAPA iileshomwa

 EPULO LINI LYOMOMAPULO NGAKA GA SIMANENENA HO KALA TWI IPULA UNENE KOMBINGA YALYO?

 • Elalakano lyonkalamwenyo olyashike?

 • Mbela otu na okupa Kalunga uusama sho tatu mono iihuna?

 • Oshike hashi tu ningilwa ngele twa si?

Inda ko-www.jw.org/ng wu mone omayamukulo gomapulo ngoka okuza mOmbiimbeli.

(Thinda mpoka pwa nyolwa BIBLE TEACHINGS > BIBLE QUESTIONS ANSWERED)

Tseya oshindji

OOLYE TAYA LONGO EHALO LYAJEHOVA KUNENA?

Kehala lyetu lyokointaneta ohaku kala ku na shike?

Oto vulu okwiilonga oshindji kombinga yetu, yaashoka twi itaala nokumona omayamukulo komapulo goye gopaMbiimbeli.