Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

‘Ikalekeni mohole yaKalunga’

Oshileshomwa shika otashi ke ku kwathela wu tsikile okutula miilonga omakotampango gOmbiimbeli monkalamwenyo yoye, nokungawo oto ki ikaleka mohole yaKalunga.

Ontumwafo ya za kOlutuwiliki

Olutuwiliki lwOonzapo dhaJehova otalu kumagidha ayehe mboka ye hole Jehova ya landule oshiholelwa shaJesus, ngoka a li i ikaleke mohole yaHe.

ONTOPOLWA 1

“Ohole yokuhola Kalunga oyo”

Ombiimbeli otayi yelitha nkene to vulu okuulika kutya owu hole Kalunga.

ONTOPOLWA 2

Ongiini to vulu okukala wu na eiyuvo ewanawa?

Mbela omuntu ota vulu okukala neiyuvo lya yela, ihe inali yogoka momeho gaKalunga?

ONTOPOLWA 3

Natu kaleni tu hole mboka Kalunga e hole

Jehova oku na mboka ha panga uukuume nayo, natse osho tu na okuninga.

ONTOPOLWA 4

Omolwashike tu na okuvulika nesimaneko kwaamboka ye na oonkondopangelo?

MOmbiimbeli omu na iinima itatu ya simana monkalamwenyo mbyoka Kalunga ta pula tu simaneke oonkondopangelo dhayalwe.

ONTOPOLWA 5

Nkene tatu vulu okukala twa yooloka ko kuuyuni

Ombiimbeli oya popya omikalo ntano nkene tu na okukala twa yooloka ko kuuyuni.

ONTOPOLWA 6

Nkene to vulu okuhogolola omainyanyudho ngoka ga yogoka

Omapulo gatatu ngoka taga vulu oku ku kwathela wu ninge ehogololo lyomondjila.

ONTOPOLWA 7

Mbela owa simaneka ngaa omwenyo ngaashi Kalunga?

Kakele owala kokwaaha dhipaga omuntu, oshike ishewe sha kwatelwa mokusimaneka omwenyo?

ONTOPOLWA 8

Kalunga oku hole aantu mboka ya yogoka

Ombiimbeli otayi vulu oku ku kwathela wu yande okuninga iinima mbyoka tayi ku nyateke.

ONTOPOLWA 9

“Yandeni oluhondelo”

Omumvo kehe, Aakriste omayovi ohaya yi moluhondelo. Ongiini to vulu okuyanda okuyulwa komwigo nguka?

ONTOPOLWA 10

Ondjokana oyo omagano ga za kuKalunga omunahole

Ongiini to vulu okwiilongekidhila ondjokana tayi pondola? Ngele owu li mondjokana, oshike to vulu okuninga, opo ondjokana yeni yi kalelele?

ONTOPOLWA 11

“Oondjokana nadhi simanekwe”

Omapulo ngaka gahamano otaga vulu oku mu kwathela mu hwepopaleke ondjokana yeni.

ONTOPOLWA 12

Popyeni “oohapu ndhoka oombwanawa tadhi tungu”

Oohapu ohadhi vulu okweehameka nenge okutunga yalwe. Ilonga okukala ho longitha omagano gokupopya ngaashi Jehova a hala.

ONTOPOLWA 13

Omadhano giituthi mbyoka itaayi nyanyudha Kalunga

Opu na iituthi nomasiku gomafudho gamwe ngoka haga monika ga fa taga simanekitha Kalunga, ihe muushili wo wene otage mu yemateke.

ONTOPOLWA 14

Kaleni aanashili miinima ayihe

Opo wu kale ho lombwele aantu oshili, opu na onkatu ndjoka wu na okukatuka tango.

ONTOPOLWA 15

Nyanyukilwa iilonga yoye yuudhiginini

Omayamukulo komapulo gatano ga simana otaga vulu oku ku kwathela wu mone ngele oto vulu okutaamba ko iilonga yontumba nenge hasho.

ONTOPOLWA 16

Kondjitha Ondiaboli niilonga yayo yomakoto

Otu shi shi kutya Satana oku na oonkondo, ihe ohatu yanda oku dhi longitha. Omolwashike mbela?

ONTOPOLWA 17

“Itungileni kekankameno lyeitaalo lyeni eyapuki”

Iinima itatu mbyoka tayi ku kwathele wu kale wu na eitaalo lya kola, opo wu ikaleke mohole yaKalunga.

OSHIGWEDHELWAKO

Nkene tu na okukala nomuntu ngoka a kondwa

Mbela owa pumbwa okuyanda thiluthilu mboka ya kondwa?

OSHIGWEDHELWAKO

Uunake omukiintu e na okuzala sha komutse nomolwashike?

MOmbiimbeli omwa popiwa iinima itatu mbyoka tayi ku kwathele wu mone kutya uunake wu na okuzala sha komutse nomolwashike.

OSHIGWEDHELWAKO

Okusalutila epandela, okuhogolola nosho wo iilonga yopashigwana

Omisindalandu dhini dhopaMbiimbeli tadhi vulu oku ku kwathela wu kale neiyuvo lya yela ngele tashi ya piinima mbyoka?

OSHIGWEDHELWAKO

Uutopolwa uushona wa za mombinzi nomilandu dhetando

Ngele owa katuka oonkatu dhontumba, oto vulu okutaalela omashongo ge na ko nasha netando.

OSHIGWEDHELWAKO

Sinda uunkundi wokwiidhanena kiilyo yoluvalo

Oshike tashi ku kwathele wu sinde omukalondjigilile nguka inaagu yogoka?

OSHIGWEDHELWAKO

Shoka Ombiimbeli tayi ti kombinga yokuteya ondjokana nokutopoka

Ombiimbeli otayi popi kutya uunake omuntu ngoka ondjokana yawo ya teka ta vulu ishewe okuya mondjokana?

OSHIGWEDHELWAKO

Okukandula po oontamanana miinima yopangeshefa

Mbela Omukriste ota vulu okutulila mo omwiitaali omukwawo oshipotha?