Mbela owu shi kutya otatu popi kombinga yUukwaniilwa wuni?—  Eeno, Uukwaniilwa waKalunga, mboka tawu ka ninga evi oparadisa. Mbela owa hala okwiilonga oshindji kombinga yUukwaniilwa mbuka?— 

Uukwaniilwa kehe owu na omukwaniilwa. Nomukwaniilwa oha pangele aantu moshilongo. Mbela Omukwaniilwa gwUukwaniilwa waKalunga owu mu shi?— OJesus Kristus. Oha kala megulu. Masiku ota ka pangela aantu ayehe kombanda yevi. Mbela oto dhiladhila kutya otatu ka kala twa nyanyukwa uuna Jesus ta ka pangela ombanda yevi?— 

Owa hala unene oku ka ninga shike mOparadisa?

Itatu ka kala tuu twa nyanyukwa! MOparadisa aantu itaya ka kondja we nenge ya ye kiita. Aantu ayehe otaya ka kala ye holathane. Kapu na ngoka ta ka ehama nenge ta ka sa. Aaposi otaya ka mona ko, oombolo otadhi ka uva ko, naamboka ihaaye ende otaya ka matuka nokunuka. Kehe gumwe ota ka kala e na iikulya ya gwana. Otapu ka kala ombili pokati kiinamwenyo nonaantu. Oonakusa otaya ka yumudhwa. Aalumentu naakiintu oyendji mboka wi ilonga mokambo haka ngaashi, Rebekka, Rahab, David naElia nayo otaya ka yumudhwa. Mbela owa hala oku ya mona ngele ya yumudhwa?— 

 Jehova oku ku hole nokwa hala wu kale wa nyanyukwa. Ngele oto tsikile okwiilonga kombinga yaJehova nokuvulika kuye, oto ka kala nomwenyo sigo aluhe moparadisa ombwanawa. Mbela owa hala oku ka kala mo?—