Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA 3

“Kalunga oye omunandunge”

“Kalunga oye omunandunge”

Oondunge odho eliko li na ondilo ndyoka kehe gumwe ta vulu oku li konga. Jehova Kalunga oye awike onzo yoondunge. Moshitopolwa shika otatu ka tala koondunge dhe dha shiga ko, ndhoka dha popiwa komulumentu omudhiginini Job a ti: “Kalunga oye omunandunge.” — Job 9:4.

MOSHITOPOLWA SHIKA

ONTOPOLWA 17

‘Uuwindji wuunongo waKalunga owu thike peni!’

Omolwashike uunongo waKalunga wu vule nokuli ontseyo ye mwene, euvoko lye, nosho wo oondunge dhe dhokuyoolola?

ONTOPOLWA 18

‘MOohapu dhaKalunga’ omu na uunongo

Omolwashike Kalunga a longitha aantu ya nyole Ombiimbeli pehala lyokulongitha aayengeli nenge e yi nyole ye mwene?

ONTOPOLWA 19

“Uunongo waKalunga mboka wu li moshiholekwa oshiyapuki”

Oshiholekwa oshiyapuki shini Kalunga a li a holeka ihe ngashingeyi okwe shi holola?

ONTOPOLWA 20

Jehova “omunandunge” nomwiifupipiki

Ongiini OMUWA Omupangeliawike gweshito alihe ta vulu okukala omwiifupipiki?

ONTOPOLWA 21

Jesus okwa holola ‘uunongo waKalunga’

Ongiini elongo lyaJesus lya li lya ningitha aakwiita mboka ya li ya tumwa ye ke mu kwate ya galuke oonyala dhowala?

ONTOPOLWA 22

Oho tula ngaa miilonga ‘uunongo wopombanda’?

Ombiimbeli otayi popi iinima ine ya simanenena mbyoka tayi vulu oku ku kwathela wu kale wu na uunongo.