Jehova okwa li a pe Salomo uunongo. Pethimbo lyokupangela kwaSalomo, Aaisraeli oya li ye na ombili kaayi shi okuyelekwa nasha noya hepuluka

MBELA onkalamwenyo otayi ka kala ya fa peni ngele oshigwana ashihe naapangeli yasho oya kala taya pulakene kuJehova e li omunamapangelo nokuvulika koompango dhe? Eyamukulo kepulo ndyoka olya li lyi iwetikile mwaashoka sha li sha ningwa pethimbo lyelelo lyoomvula 40 lyomukwaniilwa Salomo.

Manga David inaa sa, okwa li a langeke po omwanamati Salomo e mu landule. Kalunga okwa li a lombwele Salomo mondjodhi e mu indile sha. Salomo okwe mu indile e mu pe uunongo noondunge opo a vule okupangula aantu pauyuuki nopandunge. Jehova okwa li a hokwa eindilo lyaSalomo nokwe mu pe oondunge nuunongo. Jehova okwe mu uvanekele wo uuyamba, esimano nomwenyo omule ngele okwa kala nokuvulika kuye.

Salomo okwa kala a simana molwaashoka okwa li ha pangula aantu pandunge. Pompito yimwe, aakulukadhi yaali oya li ye ya kuSalomo taya kondjele okanona kokamati, kehe gumwe okwa li ta ti oye yina yako. Salomo okwa li a ti kutya okanona hoka naka tetwe pokati opo omukulukadhi kehe a pewe ombinga. Omukulukadhi gwotango okwa li e shi zimine, ihe yina yokanona gwolela okwa li a galikana opo okanona ka pewe omukulukadhi omukwawo. Salomo okwa li a mono lela kutya omukulukadhi ngono a li e na ondjaalela nako oye yina yako e te ke mu pe. Mbalambala Aaisraeli oya li yu uvu kombinga yetokolo ndika lyopampangu naantu oya li ye shi ndhindhilike mo kutya Salomo okwa pewa uunongo kuKalunga.

Shimwe shomiilonga iinene mbyono Salomo a li a longo osha li okutunga otempeli yaJehova muJerusalem ndjono ya li yi na omutungilo tagu kumitha noya li tayi ka kala ondingandinga yelongelokalunga muIsraeli. Pethimbo lyeyapulo lyotempeli, Salomo okwa li a galikana ta ti: “Eeno, negulu nomagulu inage ku gwanena, ano otempeli ndjika nde yi ku tungile oto gwana mo ngiini?”—1 Aakwaniilwa 8:27.

Esimano lyaSalomo olya li lyu uvika nokuli nokiilongo yokokule ngaashi muSaba shaArabia. Omukwaniilwa omukiintu gwaSaba okwa li a yi molweendo oku ka tala esimano nuuyamba waSalomo nosho wo oku ka tala kutya oku na uunongo wu thike peni. Omukwaniilwa nguka okwa li a kumithwa kuunongo waSalomo nokehepuluko lyAaisraeli nokwa hambelele Kalunga molwokutula omukwaniilwa omunandunge koshipangelapundi. Dhoshili, okupangela kwaSalomo okwa li kwe eta ehepuluko nombili mondjokonona yaIsraeli shonale molwaashoka okwa li a lalekwa nuuyamba kuJehova.

Shinikitha oluhodhi, Salomo ka li a tsikile okukala metsokumwe nuunongo waJehova. Okwa li i ipwililikile oshipango shaKalunga e ta hokana aakulukadhi omathele, mboka oyendji yomuyo ya li haya galikana iikalunga. Kashona nakashona, aakulukadhi ye oye mu ningitha e ethe po okulongela Jehova e ta tameke okulongela iikalunga yawo. Jehova okwa lombwele Salomo kutya oshitopolwa shimwe shuukwaniilwa we ote ke shi kuthwa. Kalunga okwa ti kutya omolweuvaneko ndyoka a li a ninga nahe David, ezimo lye olya li owala tali ka thigilwa po oshitopolwa oshishona. Nonando Salomo okwa li e etha po okulongela Jehova, Jehova okwa dhiginine ehangano lye lyUukwaniilwa ndyoka a li a ningi naDavid.

—Uuyelele moshitopolwa shika owa kankamena kAakwaniilwa yo-1 ontopolwa 1 sigo 11; Ondjalulo onti-2 ontopolwa 1 sigo 9; Deuteronomium 17:17.