Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA 2

Oparadisa ya kana

Oparadisa ya kana

Omuyengeli omunashipotha okwa li a nwetha mo omulumentu nomukiintu gwotango, Adam naEva ye ekelehi epangelo lyaKalunga. Oshilanduliko, uulunde neso oye ya muuyuni

NALENALE manga Kalunga inaa shita aantu, okwa shiti iishitwa yopambepo oyindji ihaayi monika, sha hala okutya, aayengeli. MuEden, omuyengeli omunashipotha ngoka a ka tseyika nedhina Satana Ondiaboli, okwa li a kambadhala nomakoto okumakela Eva a lye oshiyimati shokomuti gumwe ngoka Kalunga a li e ya lombwela kaaya lye kugwo.

Satana okwa longitha eyoka li ninge lya fa olyo tali popi tali ti kutya Kalunga okwi indika omulumentu nomukiintu sha oshiwanawa. Omuyengeli okwa li a lombwele Eva kutya ye nomusamane gwe itaya ka sa ngele oya li oshiyimati shoka shi indikwa. Kungawo, Satana okwa lundile Kalunga kutya okwe ya fundja. Satana okwa ti kutya okwaavulika kuKalunga otaku ya ningi ya kale ye shi shoka oshiwanawa naashoka oshiwinayi noya kale ya manguluka. Ihe shika osha li iifundja yotango mbyoka ya li inaayi popiwa ko nando onale kombanda yevi. Shoka sha li sha patanekwa lela osha li uunamapangelo waKalunga. Satana okwa li e etitha po ompata kutya Kalunga ke na uuthemba wokupangela nosho wo kutya omukalo gwe gwokupangela inagu uka noitagu etele aapangelwa ye uuwanawa.

Eva okwa li i itaale iifundja mbyoka a lombwelwa kuSatana. Okwa li a tameke okukala a hala oshiyimati shoka, opo nduno okwa toonona ko e ta li. Konima yethimbo okwa pe omusamane gwe nokwa li wo. Kungawo, oya ningi aalunde. Oshinima shoka osha li tashi monika sha fa oshishona, ihe muushili wo wene oshu ulike kutya oye li aanashipotha. Adam naEva sho ya hogolola owina okwaavulika koshipango shaKalunga, oye ekelehi okupangelwa kOmushiti ngoka e ya pa kehe shimwe, mwa kwatelwa onkalamwenyo ya gwanenena.

Oluvalo ‘otalu ka nyanyagula omutse gwoye, ongoye noto ke lu tsa moshithi shompadhi.’—Genesis 3:15

Kalunga okwa li a geyele aanashipotha mbaka omolwiilonga yawo. Okwa li a hunganeke kutya otaku ke ya Oluvalo lwu uvanekwa nenge Omuhupithi ngoka ta ka hanagula po Satana, ngoka ta thanekwa keyoka. Kalunga ka li a geele Adam naEva neso pethimbo olyo tuu ndyoka, nokungeyi okwa sile ohenda oluvalo lwawo ndoka lwa li inaalu valwa natango. Aanona mboka oya li ye na etegameno lya kola molwaashoka gumwe Ngoka Kalunga a li ta ka tuma opo a kuthe po iilanduliko yinikitha oluhodhi mbyoka ye etithwa kuunashipotha muEden. Elalakano lyaKalunga li na ko nasha nOmuhupithi ngoka a li te ke ya olya li lya hololwa kashona nakashona mokunyolwa kwOmbiimbeli kutya otali ka gwanithwa ngiini nonokutya Omuhupithi ngoka oye lye.

Kalunga okwa li a tidha mo Adam naEva mOparadisa. Pondje yoshikunino shaEden oya li ye na okulonga nuudhigu nokuza omazigudhe opo yi imonene iipalutha. Opo nduno Eva okwa ningi etegelelo e ta vala Kain, okanona kawo naAdam kotango. Aaihokani mbaka oya li wo ye na aanona yalwe aamati naakadhona, mwa kwatelwa Abel naSet, yinakulululwa yaNoowa.

Uuyelele moshitopolwa shika owa kankamena kuGenesis ontopolwa 3 sigo 5; Ehololo 12:9.