Inda koshikalimo

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Hogolola elaka Oshindonga

 OSHITOPOLWA 24

Paulus ta nyolele omagongalo oontumwafo

Paulus ta nyolele omagongalo oontumwafo

Oontumwafo dhaPaulus odha li dha nkondopaleke omagongalo gopaKriste

EGONGALO lyopaKriste ndyoka lya li opo lya totwa olya li tali ka dhana onkandangala ya simana mokugwanithwa kwehalo lyaKalunga. Mbala konima sho egongalo lyopaKriste lya totwa po, Aakriste yomethelemumvo lyotango oya li ya patanekwa. Opwa li omahepeko ngoka ga li tage ya ziilile kaantu mboka ya li kaaye shi aakwanegongalo. Kakele kaashono, megongalo omwa li wo yamwe mboka ya li ya nika oshiponga. Mbela Aakriste yashili yopethimbo ndyoka oya li ngaa taya ka kala aadhiginini? Omanyolo gOshigreka gopaKriste oge na oontumwafo 21 ndhoka dha li tadhi pe Aakriste omayele noku ya tsa omukumo.

Oontumwafo 14 dhomoontumwafo ndhoka, Aaroma sigo Aahebeli, odha nyolwa komuyapostoli Paulus. Ontumwafo ndhika odha li dha lukilwa mboka ya li ye dhi nyolelwa kutya nduno opauhandimwe nenge iilyo yegongalo lyontumba. Ngashingeyi natu ka taleni kiinima yimwe mbyoka Paulus a li a kundathana moontumwafo ndhoka.

Omayele kombinga yeihumbato lyopamikalo. Paulus okwa popya kutya aahondeli, aayoni yondjokana naamboka haya yono omayono ga kwata miiti “itaya ka thigulula Oshilongo shaKalunga.” (Aagalati 5:19-21; 1 Aakorinto 6:9-11) Aalongelikalunga oye na okukala ye na uukumwe, kashi na nee mbudhi kutya oyomoshigwana shini. (Aaroma 2:11; Aaefeso 4:1-6) Oye na okwiigandja nenyanyu opo ya kwathele ooitaali ooyakwawo mboka ya pumbwa ekwatho. (2 Aakorinto 9:7) Paulus okwa li a lombwele Aakriste ooyakwawo a ti: “Galikaneni aluhe.” Dhoshili, aalongelikalunga otaya ladhipikwa ya tseyithile Jehova iimpwiyu yawo megalikano. (1 Aatessalonika 5:17; 2 Aatessalonika 3:1; Aafilippi 4:6, 7) Opo omagalikano gawo gu uvike kuKalunga, oye na okukala taya galikana ye na eitaalo.—Aahebeli 11:6.

Mbela oshike tashi vulu okukwathela omaukwanegumbo ga pondole? Aalumentu oye na okukala ye hole aakiintu yawo naanaa ngaashika ye hole omalutu gawo yene. Aakiintu oye na okukala ya simaneka aalumentu yawo. Aanona oye na okuvulika kaavali yawo, oshoka shika otashi nyanyudha Kalunga. Aavali oye na okuputudha aanona yawo nohole mokulongitha omakotampango gopakalunga.—Aaefeso 5:22–6:4; Aakolossa 3:18-21.

Uuyelele wu na ko nasha nokugwanithwa kwelalakano lyaKalunga. Iitegelelwa oyindji yOmpango yaMoses oya li ya gamene Aaisraeli noku ya wilika sigo Kristus e ya. (Aagalati 3:24) Ihe nonando ongawo, Aakriste inaya pumbwa okuvulika kOmpango ndjoka opo elongelokalunga lyawo li kale lya hokiwa kuKalunga. Paulus mokunyolela Aakriste Aahebeli mboka ye na eputuko lyOshijuda okwa li a gandja uuyelele owundji wu na ko nasha naashoka Ompango tayi ti nonkene elalakano lyaKalunga tali ka gwanithwa okupitila muKristus. Paulus okwa li a yelitha kutya iitegelelwa yi ili  noyi ili yOmpango oya li tayi thaneke sha. Pashiholelwa, omayambo giinamwenyo ngono oga li taga thaneke eso lyaJesus lyeiyambo, ndyoka lye shi ninga tashi wapa opo aantu ya kale haya dhiminwa po oondjo. (Aahebeli 10:1-4) Okupitila meso lyaJesus, Kalunga okwa kutha po Ompango yehangano ndyoka, molwaashoka kaya li we ya pumbiwa.—Aakolossa 2:13-17; Aahebeli 8:13.

Omalombwelo ge na ko nasha nankene iinima yi na okuunganekwa megongalo. Omulumentu ngoka a hala okukala e na iinakugwanithwa megongalo oku na okukala e na omikalo omiwanawa nokugwanitha po iitegelelwa yopamanyolo. (1 Timoteus 3:1-10, 12, 13; Titus 1:5-9) Aalongeli yaJehova Kalunga oye na okukala haya gongala pandjigilile pamwe nAakriste ooyakwawo opo ya ladhipikathane. (Aahebeli 10:24, 25) Okugongala oku na okukala taku tungu notaku longo aantu sha.—1 Aakorinto 14:26, 31.

Sho Paulus a nyolele Timoteus ontumwafo ontiyali yomoontumwafo dhe ndhoka mbali, okwa li mondholongo muRoma a tegelela okupangulwa. Aantu aashona owala ya li ya tula oomwenyo dhawo moshiponga opo ye mu talele po. Molwaashoka Paulus okwa li e shi kutya oku li pokudhipagwa okwa popi a ti: “Methigathano ndika ondi itula mo nda mana mo. Onda matuka oshinano ashihe, onda dhiginina eitaalo.” (2 Timoteus 4:7) Otashi vulika Paulus a li a dhipagwa molweitaalo lye nziya konima sho a mana okunyola ontumwafo ndjoka. Ihe oontumwafo dhomuyapostoli otadhi wilike aalongelikalunga yashili sigo okunena.

—Uuyelele moshitopolwa shika owa kankamena kAaroma, Aakorinto yo-1 nAakorinto aati-2; Aagalati; Aaefeso; Aafilippi; Aakolossa; Aatessalonika yo-1 naati-2; Timoteus gwo-1 nomuti-2; Titus; Filemon; Aahebeli.