Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Ombiimbeli oyi na etumwalaka lini?

Omolwashike tu na okukonakona Ombiimbeli?

Omolwashike tu na okukonakona Ombiimbeli?

Mbela owu shi nawa Ombiimbeli? Embo ndika lyi ikalekelwa olya taandela nuuyuni auhe li vule omambo omakwawo. Aantu yomomaputuko agehe oya mona kutya etumwalaka lyayo otali gandja ehekeleko netegameno, nomayele gayo otage ya kwathele monkalamwenyo yawo yakehe esiku. Ihe aantu oyendji kunena kaye shi naanaa oshindji kombinga yOmbiimbeli. Kutya nduno owu li omulongelikalunga nenge hasho, otashi vulika wa halelela okutseya oshindji kombinga yOmbiimbeli. Okabroshure haka oka nyanyangidhwa nelalakano oku ku kwathela wu mone ontseyo yopetameko yOmbiimbeli.

MANGA inoo tameka okulesha Ombiimbeli, osha simana wu tseye iinima yontumba kombinga yayo. Ombiimbeli ndjoka ya tseyika yi li Omanyolo Omayapuki, oya thikama po momambo 66 ngoka ga tameka naGenesis e taga hulu nEhololo.

Olye onzo yetumwalaka ndyoka li li mOmbiimbeli? Epulo ndika kali hokitha tuu! Uushili owo kutya Ombiimbeli oya nyolwa kaalumentu 40 uule woomvula 1 600 lwaampono. Oshindhindhilikwedhi osho kutya aalumentu mbaka inaya popya kutya oyo onzo yomatumwalaka ngoka ge li mOmbiimbeli. Gumwe gwomaanyoli yOmbiimbeli okwa li a nyola a ti: “Enyolo kehe olya nyolithwa kOmbepo yaKalunga.” (2 Timoteus 3:16) Gulwe gwomuyo okwa nyola wo a ti: “Ombepo yaKalunga otayi popi mungame, etumwalaka lye oli li komilungu dhandje.” (2 Samuel 23:2) Kungawo, aanyoli yayo oyu ulike kutya Jehova Kalunga, Omupangeli Omunankondoadhihe oye onzo yetumwalaka ndyoka li li mo. Omunyoli gwOmbiimbeli Kalunga oku ulike kutya okwa hala okukala popepi naantu ye.

Opu na natango oshinima shimwe sha simanenena shoka tashi vulu okukwathela omuntu opo u uve ko Ombiimbeli. Ombiimbeli oyi na enenedhiladhilo limwe alike, olyo kutya Kalunga ota ka yukipalitha uuthemba we wokupangela aantu okupitila mUukwaniilwa we womegulu. Momapandja taga landula oto ka mona nkene enenedhiladhilo ndika lya longithwa moontopolwa adhihe dhOmbiimbeli okuza kuGenesis sigo okEhololo.

Tu na iinima ayihe mbika momadhiladhilo, ngashingeyi natu ka taleni ketumwalaka ndyoka tali adhika mOmbiimbeli ndyoka yi li embo li li apuhe muuyuni.

^ okat. 9 Opu na omikalo dha yoolokathana dhokuulika omasiku. Moshileshomwa shika E.N. otashi ti “Eyalulo lyoomvula dhoNgashingeyi” nosho wo K.E.N. otashi ti “Komeho yEyalulo lyoomvula dhoNgashingeyi.” Omafupipiko ngoka oga longithwa moshuuliki shethimbo lyiiningwanima shoka shi li pevi lyomapandja moshileshomwa shika.