Inda koshikalimo

Inda koshikongitho oshitiyali

Inda koshikalimo

Oonzapo dhaJehova

Oshindonga

Ombiimbeli oyi na etumwalaka lini?

 OSHITOPOLWA 21

Jesus okwa yumuka

Jesus okwa yumuka

Jesus okwa li i ihololele aalanduli ye opo e ya pe omalombwelo ye e ya tse omukumo

MESIKU etitatu konima yeso lyaJesus, aakiintu yamwe mboka ya li aalongwa ye oya li ya mono kutya emanya ndyoka lya li pombila ye olya kuthwa po nombila oya li owala.

Aayengeli yaali oye ya po. Omuyengeli gumwe okwa ti: ‘Otamu kongo Jesus Omunasareti? Okwa yumuka kuusi.’ (Markus 16:6) Aakiintu mbaka oya matuka nziyanziya ya ka lombwele aayapostoli. Manga ya li mondjila, oya tsakanene naJesus. Jesus okwa ti kuyo: “Inamu tila. Indeni, mu ka lombwele aamwatate, ya ye kuGalilea, oko taa ka mona ndje.”—Mateus 28:10.

Konima yethimbo esiku olyo tuu ndyoka, aalongwa yaali oya li taya zi kuJerusalem yu uka komukunda Emaus. Omuntu gumwe kaaye mu shi okwa li a tameke okweenda pamwe nayo nokwe ya pula kutya oya li taya popi kombinga yashike. Omuntu ngoka okwa li Jesus omuyumudhwa ngoka ya li inaaye mu dhimbulula petameko. Oye mu yamukula ya yemata kutya oya li taya popi kombinga yaJesus. Omuntu nguka kaaye mu shi okwa tameke oku ya yelithila kombinga yiinima yi na ko nasha naMesiasa mbyoka ya nyolwa mOmanyolo. Dhoshili, Jesus okwa gwanitha po thiluthilu omahunganeko agehe ge na ko nasha naMesiasa. * Jesus okwa kana po konima sho aalongwa ya li ye mu dhimbulula kutya oye a yumudhwa e li molutu lwopambepo.

Aalongwa mbaka yaali oya shuna mbalambala kuJerusalem. Oya adha ko aalongwa ya gongala mondunda ya patwa. Manga ya li taya hokololele yakwawo shoka sha ningwa po, Jesus okwa holokele mokati kawo. Aalongwa ye mboka ya li ya kumwa noonkondo, kaya li taya vulu oku shi itaala. Jesus okwa li e ya pula ta ti: “Omolwashike oomwenyo dheni dha limbililwa?” Opo nduno okwa ti kuyo: “Okwa nyolwa kutya Kristus okwa li e na okuhepekwa, nongele pwa piti omasiku gatatu, ota ka yumudhwa kuusi.”—Lukas 24:38, 46.

Jesus okwa kala nokuholokela aalongwa ye poompito dha yoolokathana muule womasiku 40 konima yokuyumuka kwe. Pompito yimwe okwa li ihololele aantu ye vulithe po 500. Pompito oyo tuu ndjoka okwa li e ya pe oshilonga oshinene a ti: ‘Indeni ka ningeni aantu ayehe aalongwa yandje, ne mu ya longe okudhiginina ayihe mbyoka nde yi mú lombwele. Ihe ngame otandi kala pamwe nane omasiku agehe sigo ehulilo lyuuyuni.’—Mateus 28:19, 20.

Pokugongala kwe kwahugunina naayapostoli ye aadhiginini 11, Jesus okwe yu uvanekele a ti: “Otamu ka pewa oonkondo, uuna Ombepo Ondjapuki ta ka tililwa mune. Nena one otamu ka ninga oonzapo dhokuhokolola ndje . . . sigo omiilongo ayihe yokombanda yevi.” (Iilonga 1:8) Opo nduno Jesus okwa yeluthwa pombanda oye nokwa yi moshikogo oyo inaye mu mona we sho ta yi megulu.

—Uuyelele moshitopolwa shika owa kankamena kuMateus ontopolwa 28; Markus ontopolwa 16; Lukas ontopolwa 24; Johannes ontopolwa 20 no 21; 1 Aakorinto 15:5, 6.

^ okat. 6 Opo wu mone iiholelwa yomahunganeko gopaMesiasa ngoka ga gwanithilwa muJesus, tala oshitopolwa 14, oshitopolwa 15, nosho wo oshitopolwa 16 mokambo haka nosho wo oshigwedhelwako “Jesus Kristus oye Mesiasa omuuvanekwa” membo Omalongo gashili gOmbiimbeli ogeni naanaa?.